งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานส่งเสริมการบัญชีตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานส่งเสริมการบัญชีตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานส่งเสริมการบัญชีตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 2) โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 4) โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีของกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 5) โครงการพัฒนาการทำบัญชีต่อเนื่องในกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 6) โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7) โครงการศิลปาชีพ 8) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 9) โครงการหลวง 10) โครงการขยายผลโครงการหลวง 11) โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 12) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหวด 13) โครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้ำแม่ลอบ 14) โครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ โดย...ส่วนส่งเสริมการบัญชีตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สรบ.)

2 (หมอ+เครื่องมือ+คนไข้)
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2552 concept ตัวชี้วัด เป้าหมาย ให้คำแนะนำปรึกษา แก้ไขปัญหาด้านบัญชี  ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง  จัดในคราวเสด็จพระราชดำเนิน สตส. จัดคลินิกฯ 4 ครั้ง/จังหวัด ตามแผนของ กสก. กิจกรรม ครั้ง จัดคลินิกฯ 304 สตส. สำรวจข้อมูลพื้นที่จัดคลินิกเพื่อวิเคราะห์ลูกค้า(วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์/กลุ่มฯ/เสริมสร้าง) ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ เตรียมเครื่องมือให้พร้อม เช่น หมอบัญชีแขนงต่างๆ สมุดบัญชี เอกสารคำแนะนำ บอร์ดนิทรรศการแนะนำหมอบัญชี ฯลฯ วินิจฉัยปัญหาให้แน่ชัด ก่อนให้คำแนะนำ รายงานผลตามระบบและตามระยะเวลาที่กำหนด  แบบ RD 2 จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ตามแผนของกรมส่งเสริมการเกษตร  แบบ RD 2-1 จัดร่วมกับหน่วยงานอื่น  ระบบโปรแกรมของกรมส่งเสริมการเกษตร  รายงานรายไตรมาส การจัดคลินิก (หมอ+เครื่องมือ+คนไข้) ร่วมส่งเสริมสนับสนุน สตส.ในการจัดคลินิกฯ สรุปรายงานผลรายไตรมาสเสนอกรมฯภายในเวลาที่กำหนด สตท. ผู้รับบริการได้รับการแก้ไขปัญหาด้านบัญชี สร้างภูมิคุ้มกันการใช้จ่ายเงินอย่างพอเพียงด้วยบัญชี เป้าประสงค์

3 เป้าหมาย ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มั่นคงด้วยบัญชี การปฏิบัติงาน
concept โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชี ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ฯ ปี 2552 ตัวชี้วัด เป้าหมาย พื้นที่ นครราชสีมา เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช สมาชิกในโครงการฯ จำนวน 251 คน พื้นที่ขยายผล 76 จังหวัดละ 50 คน (3,800 คน) กลุ่มเป้าหมาย ทำบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือนได้ สตส. สอนแนะนำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ติดตามผล  สมาชิกในโครงการติดตามทุกเดือนและเก็บข้อมูลตัวเลข  สมาชิกขยายผล ติดตาม 2 ครั้ง และเก็บข้อมูลตัวเลข รายงานผลตามแบบ RD 13 และรายงานรายไตรมาส การปฏิบัติงาน รายงานผลรายไตรมาสเสนอกรมฯ ติดตามประเมินผลโครงการฯ และสรุปผลเสนอกรมฯทุกสิ้นปี สตท. เป้าประสงค์ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มั่นคงด้วยบัญชี

4 เป้าหมาย การปฏิบัติงาน เป้าประสงค์ สตส. concept นักเรียน สามารถ จัดทำ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2552 concept เป้าหมาย โรงเรียนในโครงการ ตามพระราชดำริ (373 แห่ง)  ตชด แห่ง  สพฐ แห่ง  สศน แห่ง ครู(739คน)+นักเรียน(669คน) ที่รับผิดชอบ  กิจกรรมสหกรณ์  กิจกรรมผลิตทางการเกษตร  โครงการอาหารกลางวัน จสส.(106 คน) ที่รับผิดชอบ กิจกรรมสหกรณ์ โรงเรียน  ประเมินศักยภาพครู และจัดทำแผนการปฏิบัติงาน  อบรม/นิเทศให้ความรู้แก่ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  ตรวจเยี่ยมแนะนำการทำบัญชี งบการเงิน อย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง  รายงานผลตามแบบ RD 6  รวบรวมข้อมูลทางการเงินของโรงเรียนส่งกรมฯ เป็นรายเทอม  นิเทศงานร่วมกับ สสท.  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสเสนอกรมฯ การปฏิบัติงาน นักเรียน สามารถ จัดทำ บัญชีได้ สตส. สตส. 48 จังหวัด  ร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ สตส. และนิเทศงานกับสสท.  รวบรวมข้อมูลทางการเงินของโรงเรียนในพื้นที่ส่งกรมฯ เป็นรายเทอม  สรุปรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสเสนอกรมฯ  ติดตามประเมินผลโครงการและสรุปผลเสนอกรมฯทุกสิ้นปี สตท. เป้าประสงค์ ครูที่เข้ารับการเพิ่มพูนความรู้ทางบัญชี สามารถถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนทำบัญชีได้

5 concept กรรมการ กลุ่มอาชีพฯ สามารถ ทำบัญชีได้ 1 ใน 3 ของกลุ่มเป้าหมาย
โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีของกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2552 concept จ.ฉะเชิงเทรา 5 กลุ่ม จ.อุบลราชธานี 4 กลุ่ม จ.ขอนแก่น 4 กลุ่ม จ.น่าน 12 กลุ่ม จ.นราธิวาส 6 กลุ่ม กลุ่มอาชีพประชาชน ในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 66 กลุ่ม กรรมการ กลุ่มอาชีพฯ สามารถ ทำบัญชีได้ 1 ใน 3 ของกลุ่มเป้าหมาย จ.บุรีรัมย์ 3 กลุ่ม จ.สกลนคร 13 กลุ่ม จ.ตาก 8 กลุ่ม จ.เชียงใหม่ 8 กลุ่ม จ.ราชบุรี 3 กลุ่ม แนวทางดำเนินงาน สตส. สอนแนะนำ คณะกรรมการกลุ่มฯตามศักยภาพ ของแต่ละกลุ่ม  การจัดทำบัญชี การนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ การทำรายงานทางการเงิน  พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ ที่รับผิดชอบด้านการเงินการบัญชี ให้เข้มแข็งขึ้น สตส. สตท. สพบ.  สอนแนะคณะกรรมการกลุ่มฯ  ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มฯ ปีละ 1- 2 ครั้ง  รายงานผลตามแบบ RD 7  นิเทศงานร่วมกับ สสท.  รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสส่งกรมฯ  ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพฯ  ติดตามประเมินผลการทำบัญชี ของกลุ่มฯ  ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ ด้านการเงินการบัญชีให้เข้มแข็งขึ้น  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสเสนอกรมฯ  จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน  จัดทำสมุดบัญชีและเอกสาร ประกอบการบันทึกบัญชี  กำหนดรูปแบบการรายงาน  ติดตาม/ประเมินผล โครงการ การปฏิบัติงาน

6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน การบัญชี กลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารฯ
การบูรณาการร่วมกัน การดำเนินการ กลุ่มอาชีพประชาชน ในถิ่นทุรกันดาร เป้าประสงค์  กลุ่มฯสามารถบริหาร จัดการตนเองได้  สมาชิกมีรายได้เฉลี่ย 3,000 บาท/คน/ปี 3 ประสาน (กสส.+สสท.+กตส.) 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มฯ ทำบัญชี 2. จัดทำร่างระเบียบให้กลุ่มฯถือใช้ 3. ให้ความช่วยเหลือกลุ่มฯตาม ศักยภาพ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ ด้านการเงิน การบัญชี จำนวน 66 กลุ่ม ปัญหาด้านการพัฒนา ศักยภาพด้านการเงิน การบัญชีของกลุ่มฯ  ไม่เห็นความสำคัญ เรื่องการจัดทำบัญชี  ไม่มีการกำหนด ระเบียบขึ้นถือใช้  ไม่มีเจ้าหน้าที่ จัดทำบัญชี  กลุ่มเข้มแข็งมาก  กลุ่มเข้มแข็งปานกลาง  กลุ่มเข้มแข็งน้อย แนวทาง การแก้ไขปัญหา ผลิต ขาย ทำบัญชีได้ คมนาคมดี ผลิต ขาย คมนาคมดี ทำบัญชีไม่ได้ ผลิต ขาย คมนาคมไม่สะดวก สตส.ติดตามอย่างต่อเนื่อง ให้กลุ่มอาชีพฯ  ทำบัญชี  นำข้อมูลทางบัญชี ไปใช้ในการบริหารจัดการ  ทำรายงานทางการเงิน  สตส. สอนกลุ่มฯให้ทำ บัญชี  3 หน่วยงาน ร่วมกันดูแล ให้กลุ่มอาชีพฯ ทำบัญชี 3 หน่วยงาน ร่วมกันสนับสนุน ให้กลุ่มอาชีพฯ ทำบัญชี

7 การปฏิบัติงาน เป้าประสงค์
โครงการพัฒนาการทำบัญชีต่อเนื่องในกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ปี 2552 concept โรงเรียน ขยายโอกาส 50 แห่ง  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปี  โรงเรียนที่มีความพร้อมในการเป็นเครือข่าย การส่งเสริมให้นักเรียนทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ โรงเรียนในพื้นที่ 49 จังหวัด (เพิ่ม สตส.สิงห์บุรี) รวม 50 แห่งๆละ 6 คน รวม 300 คน โดยโรงเรียนสมัครใจเข้าร่วมโครงการ การปฏิบัติงาน  คัดเลือกโรงเรียนและจัดทำข้อตกลงร่วมกัน  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ และให้คำแนะนำโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  สอน แนะนำบัญชีสหกรณ์โรงเรียน  วางโปรแกรมระบบบัญชี (IT)  ส่งเสริมการออมของสมาชิกสหกรณ์นักเรียน  จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดูงาน  รายงานผลตามระบบและตามระยะเวลาที่กำหนด  แบบ RD  รายงานรายไตรมาส สตส. สตส. 49 จังหวัด  ส่งเสริมสนับสนุน สตส. ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดูงาน  สรุปรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสเสนอกรมฯ  ติดตามประเมินผลโครงการและสรุปผลเสนอกรมฯทุกสิ้นปี สตท. เป้าประสงค์ นักเรียนได้เรียนรู้การทำบัญชีต่อเนื่อง ในกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

8 ตัวชี้วัด เกษตรกร/เยาวชนสามารถจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนได้
concept โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2552 เป้าหมาย ศูนย์ฯเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา 240 คน ศูนย์ฯคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี 1,200 คน ศูนย์ฯภูพาน จ.สกลนคร 360 คน ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ 300 คน ศูนย์ฯพิกุลทอง จ.นราธิวาส 120 คน ศูนย์ฯห้วยทราย จ.เพชรบุรี 180 คน เกษตรกร/เยาวชนในหมู่บ้านบริวารฯ จำนวน 2,400 คน สตส. คัดสรรกลุ่มเป้าหมายเข้าโครงการ เตรียมครูบัญชีอาสาทำหน้าที่แนะนำและติดตาม สอนแนะนำการทำบัญชีให้แก่กลุ่มเป้าหมายใหม่/ สอนซ่อมเสริมรายเก่าที่มีโอกาสทำบัญชีต่อเนื่อง ติดตามการทำงานของครูบัญชีอาสา - การบันทึกบัญชีของสมาชิกในโครงการ - การเก็บข้อมูลตัวเลข บันทึกข้อมูลการติดตามในระบบฐานข้อมูล รายงานผลตามแบบ RD4 และรายงานรายไตรมาส จำนวน 2 ครั้ง การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด ทำบัญชีได้ รับ - จ่าย ในครัวเรือน ต้นทุน ประกอบอาชีพ บัญชี 20% 10% สตท. ตรวจเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายในโครงการฯ สรุปรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสเสนอกรมฯ ติดตามประเมินผลโครงการและสรุปผลเสนอกรมฯทุกสิ้นปี เป้าประสงค์ เกษตรกร/เยาวชนสามารถจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนได้

9 ตัวชี้วัด เกษตรกรสามารถจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนได้ concept
โครงการศิลปาชีพ ปี 2552 พระนคร ศรีอยุธยา 18 คน สตท.1 สุรินทร์ 150 คน สตท.3 สตท.4 สตท.5 แม่ฮ่องสอน 30 คน สตท.7 สตท.8 นครศรี ธรรมราช 100 คน มุกดาหาร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 100 คน 200 คน สตท.10 เกษตรกร นครพนม เลย ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย 200 คน 130 คน 100 คน อุดรธานี 150 คน ราชบุรี 22 คน ในพื้นที่ดำเนิน โครงการศิลปาชีพ จำนวน 2,000 คน สตส. คัดสรรกลุ่มเป้าหมายเข้าโครงการ เตรียมครูบัญชีอาสาทำหน้าที่แนะนำและติดตาม สอนแนะนำการทำบัญชีให้แก่กลุ่มเป้าหมายใหม่/ สอนซ่อมเสริมรายเก่าที่มีโอกาสทำบัญชีต่อเนื่อง ติดตามการทำงานของครูบัญชีอาสา - การบันทึกบัญชีของสมาชิกในโครงการ - การเก็บข้อมูลตัวเลข บันทึกข้อมูลการติดตามในระบบฐานข้อมูล รายงานผลตามแบบ RD5 และรายงานรายไตรมาส จำนวน 2 ครั้ง การปฏิบัติงาน 2,000 คน ตัวชี้วัด ทำบัญชีได้ รับ-จ่าย ในครัวเรือน ต้นทุน ประกอบอาชีพ บัญชี 20% 10% สตท. ตรวจเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายในโครงการฯ สรุปรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสเสนอกรมฯ ติดตามประเมินผลโครงการและสรุปผลเสนอกรมฯทุกสิ้นปี เกษตรกรสามารถจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนได้ เป้าประสงค์

10 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2552
concept โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2552 เกษตรกร ในเขตพัฒนาอาชีพ 3,725 คน  เขตปลูกข้าวเพื่อการค้า  เขตปลูกข้าวเพื่อบริโภค  เขตปลูกปาล์มน้ำมัน  เขตปลูกไม้ผล-ยางพารา  เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง อบรมอาชีพ จากหน่วยงานหลัก กลุ่มเป้าหมาย สตส. คัดสรรกลุ่มเป้าหมายเข้าโครงการ เตรียมครูบัญชีอาสาทำหน้าที่แนะนำและติดตาม สอนแนะนำการทำบัญชีให้แก่กลุ่มเป้าหมายใหม่/ สอนซ่อมเสริมรายเก่าที่มีโอกาสทำบัญชีต่อเนื่อง ติดตามการทำงานของครูบัญชีอาสา - การบันทึกบัญชีของสมาชิกในโครงการ - การเก็บข้อมูลตัวเลข บันทึกข้อมูลการติดตามในระบบฐานข้อมูล รายงานผลตามแบบ RD3 และรายงานรายไตรมาส จำนวน 2 ครั้ง การปฏิบัติงาน 2,000 คน 2,000 คน ตัวชี้วัด ทำบัญชีได้ รับ-จ่าย ในครัวเรือน ต้นทุน ประกอบอาชีพ บัญชี 30% 20% สตท. ตรวจเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายในโครงการฯ สรุปรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสเสนอกรมฯ ติดตามประเมินผลโครงการและสรุปผลเสนอกรมฯทุกสิ้นปี เกษตรกรสามารถจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนได้ เป้าประสงค์

11 และสามารถจัดทำบัญชีได้
concept โครงการหลวง ปี 2552 กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม แนวทาง ดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 10 แห่ง  โรงเรียนในพื้นที่โครงการหลวง สอนแนะนำบัญชี ของโครงการ สร้างแรงกระตุ้น สอนแนะนำด้านการเงิน การบัญชี ให้ความรู้เรื่องการควบคุม ภายใน ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน โครงการหลวง มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทำบัญชีได้ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการหลวง นักเรียนโรงเรียน ในพื้นที่โครงการ สอนแนะบัญชีต้นกล้า เศรษฐกิจพอเพียง จัดอบรม/สอนแนะนำบัญชี ติดตามผลการจัดทำบัญชี นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจบัญชี และทำบัญชีได้ สตท. 7  คัดสรรกลุ่มเป้าหมายเข้าโครงการ  สอนแนะนำบัญชีให้กับกลุ่มเป้าหมาย ติดตามการจัดทำบัญชีของกลุ่มเป้าหมาย  จัดทำรายงานผลตามแบบ RD 9  สรุปรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสเสนอกรมฯ  ติดตามประเมินผลโครงการและสรุปผลเสนอกรมฯทุกสิ้นปี สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอน สมุดบัญชี ส่วนกลาง

12 โครงการขยายผลโครงการหลวง ปี 2552
concept โครงการขยายผลโครงการหลวง ปี 2552 จ.กาญจนบุรี 30 คน จ.กำแพงเพชร 2 กลุ่ม จ.น่าน 100 คน จ.เชียงใหม่ 30 คน จ.แม่ฮ่องสอน 100 คน เป้าหมาย เกษตรกร จำนวน 260 คน กลุ่มฯ จำนวน 2 กลุ่ม สตส. การสอนแนะนำการทำบัญชี - เกษตรกร ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการของ โครงการเสริมสร้างฯ - กลุ่มฯ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการของ โครงการกลุ่มอาชีพฯ/วิสาหกิจชุมชนรายงานผลตามแบบ RD14และรายงานผลรายไตรมาส การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเผยแพร่ ความรู้ด้านบัญชี สตท. ตรวจเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายในโครงการฯ สรุปรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสเสนอกรมฯ ติดตามประเมินผลโครงการและสรุปผลเสนอกรมฯทุกสิ้นปี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องการบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน สอนแนะบัญชีให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เป้าประสงค์

13 โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ปี 2552
concept โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ปี 2552 เป้าหมาย เกษตรกร จำนวน 197 คน กลุ่มฯ จำนวน 7 กลุ่ม จ.พิษณุโลก 42 คน จ.อุตรดิตถ์ 50 คน+1 กลุ่ม จ.น่าน 20 คน+2 กลุ่ม จ.เชียงใหม่ 35 คน จ.เชียงราย 20 คน จ.แม่ฮ่องสอน 30 คน+4 กลุ่ม สตส. การสอนแนะนำการทำบัญชี - เกษตรกร ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการของ โครงการเสริมสร้างฯ - กลุ่มฯ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการของ โครงการกลุ่มอาชีพฯ/วิสาหกิจชุมชนรายงานผลตามแบบ RD15และรายงานผลรายไตรมาส การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเผยแพร่ ความรู้ด้านบัญชี สตท. ตรวจเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายในโครงการฯ สรุปรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสเสนอกรมฯ ติดตามประเมินผลโครงการและสรุปผลเสนอกรมฯทุกสิ้นปี เป้าประสงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องการบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน สอนแนะบัญชีให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

14 concept โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหวด ปี 2552 เกษตรกร จำนวน 500 คน กลุ่มฯ จำนวน 20 กลุ่ม เป้าหมาย ดำเนินการภายใต้แผนการส่งเสริมการปลูกพืช ฤดูแล้งของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหวด อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร สตส. การสอนแนะนำการทำบัญชี - เกษตรกร ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการของ โครงการเสริมสร้างฯ - กลุ่มฯ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการของ โครงการกลุ่มอาชีพฯ/วิสาหกิจชุมชน รายงานผลตามแบบ RD20 และรายงานผลรายไตรมาส การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเผยแพร่ ความรู้ด้านบัญชี ตรวจเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายในโครงการฯ สรุปรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสเสนอกรมฯ ติดตามประเมินผลโครงการและสรุปผลเสนอกรมฯทุกสิ้นปี สตท. เป้าประสงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องการบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน สอนแนะบัญชีให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

15 concept โครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้ำแม่ลอบ ปี 2552 เกษตรกร จำนวน 30 คน นักเรียน จำนวน 100 คน กลุ่มอาชีพฯ จำนวน 2 กลุ่ม เป้าหมาย ดำเนินการภายใต้แผนการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้ำแม่ลอบ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สตส. การสอนแนะนำการทำบัญชี - เกษตรกรและนักเรียน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและ วิธีการของโครงการเสริมสร้างฯ - กลุ่มฯ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการของ โครงการกลุ่มอาชีพฯ รายงานผลตามแบบ RD 21 และรายงานผลรายไตรมาส การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเผยแพร่ ความรู้ด้านบัญชี ตรวจเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายในโครงการฯ สรุปรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสเสนอกรมฯ ติดตามประเมินผลโครงการและสรุปผลเสนอกรมฯทุกสิ้นปี สตท. เป้าประสงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องการบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน สอนแนะบัญชีให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

16 ตัวชี้วัด concept เป้าประสงค์
โครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนาฯ ปี 2552 อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ศรีสะเกษ ยโสธร สกลนคร หนองบัวลำภู แพร่ น่าน ตาก เชียงราย นครศรีธรรมราช เป้าหมาย เกษตรกรภายใต้โครงการ พลิกฟื้นธนาคารควายไถนา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในเขตปฏิรูปที่ดิน 11 จังหวัด และ พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ในการสอนแนะนำ การทำบัญชีให้แก่เกษตรกร เน้น บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เก็บข้อมูลต้นทุนการประกอบอาชีพก่อนและหลังเข้าโครงการฯ สอนให้เกษตรกรเปรียบเทียบต้นทุนการประกอบอาชีพ ติดตามผลการจัดทำบัญชี และเก็บข้อมูลตัวเลข รายงานผลตามแบบ RD22 และรายงานผลรายไตรมาส การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด เกษตรกรสามารถ ทำบัญชีได้  เกษตรกรสามารถ เปรียบเทียบต้นทุน ประกอบอาชีพได้ สตส. ตรวจเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายในโครงการฯ สรุปรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสเสนอกรมฯ ติดตามประเมินผลโครงการและสรุปผลเสนอกรมฯทุกสิ้นปี สตท. เป้าประสงค์ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนจากการประกอบอาชีพได้


ดาวน์โหลด ppt งานส่งเสริมการบัญชีตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google