งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 4 การตลาด ผ่านโซเชียลมีเดีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 4 การตลาด ผ่านโซเชียลมีเดีย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 4 การตลาด ผ่านโซเชียลมีเดีย

2 การตลาดสามารถแบ่งออกเป็น 3 ยุค
ยุค 1.0 เป็นยุคที่ให้ความสำคัญกับสินค้าเป็นหลัก  เน้นการขายสินค้าราคาถูก ๆ เพื่อให้ลูกค้าซื้อจำนวนมาก ๆ ยุค 2.0 เป็นยุคที่ให้ความสำคัญกับผู้บริโภค จะพยายามมองหาความต้องการของผู้บริโภคเพื่อผลิตสินค้าหรือบริการให้ตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ยุค 3.0 ยุคที่เน้นการตลาดเน้นการขับเคลื่อนด้วยค่านิยม ให้ความสำคัญกับปัจเจกชน ผู้บริโภคสามารถโน้มน้าวความคิดและความรู้สึกของผู้บริโภครายอื่นให้คล้อยตามได้โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ ซึ่งผู้บริโภคสามารถสร้างเนื้อหาขึ้นมาได้เอง โดยผ่านโซเชียลมีเดีย

3 การเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือ ของสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อเดิม
ที่น่าสนใจมากที่สุด คือ สื่อที่ถือว่ามีความน่าเชื่อถือสูงสุด กลับไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการโฆษณา แต่เป็นเรื่องของการบอกเล่าและแสดงความคิดเห็น กล่าวคือ คำแนะนำจากเพื่อนที่เรารู้จัก มีความน่าเชื่อถือถึง ร้อยละ 92 % ยกตัวอย่างเช่น ให้เปรียบเทียบระหว่างการที่เพื่อนเรานั่งเครื่องบินของการบินไทย แล้วพบว่ามีบริการที่ดีมาก แล้วมาเล่าเรื่องการบริการดังกล่าวให้เราฟัง เปรียบเทียบกับโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ของการบินไทยเอง คิดว่าเราจะเชื่อถือสื่อไหนมากกว่ากัน แน่นอนว่าคำตอบคงจะเลือกเชื่อเพื่อนมากกว่าที่จะเชื่อโฆษณา

4 ความหมายของโซเชียลมีเดีย
Turban et al(2012: 301) ได้นิยามความหมายของโซเชียลมีเดีย ดังนี้ “รูปแบบสื่อออนไลน์และเครื่องมือที่ถูกใช้สำหรับการปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมและพูดคุย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน โซเชียลมีเดียสามารถอยู่ในหลาย ๆ รูปแบบไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ เสียงหรือวิดีโอ หัวใจสำคัญอยู่ที่ผู้ใช้คือคนธรรมดาทั่ว ๆ ไป ผลิต ควบคุม ใช้ และจัดการเนื้อหานั่นเอง”

5 ความหมายของโซเชียลมีเดีย
สามารถแยกองค์ประกอบของโซเชียลมีเดีย ได้ดังนี้ เป็นสื่อที่เน้นปฏิสัมพันธ์และพูดคุย วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน ผู้ใช้คือธรรมดาทั่ว ๆ ไป ผลิต ควบคุม ใช้ และจัดการเนื้อหา ความสามารถในการแบ่งปันได้ทัน(share)

6 ประเภทของโซเชียลมีเดีย
บล็อก (weblog) เป็นระบบจัดการเนื้อหา ซึ่งให้ผู้ใช้โพสต์ รูปภาพ วิดีโอ บทความต่าง ๆ ทวิตเตอร์และไมโครบล็อกอื่น ๆ จำกัดตัวอักษรในการโพสต์ 140 ตัวอักษร ที่ใช้ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็ฯ โซเชียลเน็ตเวิร์ค คือเครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างเพื่อน ๆ จนกลายเป็นสังคม โดยสามารถสร้าง profile ลง Photo, video การแบ่งปันสื่อ คือเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้สามารถอัพรูป วิดีโอ สไลน์ หรือสื่ออื่น ๆ เพื่อแบ่งปันต่อผู้อื่น ตัวอย่าง

7 ประเภทของโซเชียลมีเดีย
กระทู้ออนไลน์ เป็นโซเชียลที่เก่าแก่ที่สุด เป็นสถานที่ที่ให้ผู้คนเข้ามาพูดคุยในหัวข้อที่ตนเองสนใจ

8 เป้าหมายการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการตลาด
เพื่อใช้เป็นหน้าร้านสำหรับขายสินค้าหรือบริการ เพื่อทำให้เกิดการรับรู้ถึงแบรนด์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการรับฟังความคิดเห็นและบริการลูกค้า เพื่อสร้างชุมชน

9 ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ผ่านโซเชียลมีเดีย
การรับรู้ถึงแบรนด์ การสำนึกถึงคุณภาพ การเชื่อมโยงกับแบรนด์ ความภักดีต่อแบรนด์

10 End Question?

11 งานมอบหมาย ให้นักศึกษา ศึกษาและทดสอบการลงโฆษณาใน facebook โดยเลือกใช้สินค้าที่แตกต่างกัน (กลุ่มละ 2 คน) ส่งผลงานภายในคาบ


ดาวน์โหลด ppt Chapter 4 การตลาด ผ่านโซเชียลมีเดีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google