งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Visual Basic.NET กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Visual Basic.NET กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Visual Basic.NET กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

2 LECTURER  อาจารย์ กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ห้อง A308  Homepage http://www.ict.pyo.nu.ac.th/uthais

3 CONTENTS  GRADE  REFERENCE  MIDTERM  FINAL  PROJECT AND QUIZ  CLASS ADMISSION

4 GRADE  MIDTERM EXAMINATION 30%  FINAL EXAMINATION30%  PROJECT AND QUIZ30%  CLASS ADMISSION10%

5 REFERENCE  Peter Wright. Beginning Visual Basic 2005 Express Edition From Novice to Professional. Apress.  John Clark Craig, Tim Patrick. Visual Basic 2005 Cookbook. O’Reilly.  Douglas Bell, Mike Parr. Visual Basic.NET for Students. Pearson Addison Wesley.  Sean Campbell, Scott Swigart, Bob Carver. 101 Microsoft Visual Basic.NET Application. Microsoft Press.  ศุภชัย สมพานิช. สร้างระบบงาน ฐานข้อมูลด้วย Visual Basic.NET. ไอดีซี & DEV BOOK.

6 MIDTERM  Introduction to Visual Basic.NET  Variables and Data Types  Operators  Methods and Arguments  Building Windows Form User Interfaces  Selection If and Select  Repetition For, While and Do  Arrays  String Manipulation  Debugging

7 FINAL  Writing Classes  Inheritance  Polymorphism  Printing  ADO.NET

8 PROJECT AND QUIZ  PROJECT 25 คะแนน  มีเงื่อนไขดังนี้ ส่งหัวข้อโครงงานที่ต้องการทำภายใน 2 สัปดาห์ ส่งช้า หักวันละ 1 คะแนน ส่งหัวข้อโครงงานที่ต้องการทำภายใน 2 สัปดาห์ ส่งช้า หักวันละ 1 คะแนน โครงงานละไม่เกิน 4 คน โครงงานละไม่เกิน 4 คน ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ ก่อน เสนอผลงาน 1 สัปดาห์ ส่งช้าหักวันละ 1 คะแนน ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ ก่อน เสนอผลงาน 1 สัปดาห์ ส่งช้าหักวันละ 1 คะแนน ส่งแผ่น CD บันทึก Source code, Power Point, รายงานใน วันเสนอผลงาน ล่าช้าหักวันละ 1 คะแนน ส่งแผ่น CD บันทึก Source code, Power Point, รายงานใน วันเสนอผลงาน ล่าช้าหักวันละ 1 คะแนน  QUIZ5 คะแนน  มีเงื่อนไขดังนี้ การทดสอบย่อย อาจเป็นการถามตอบ และ / หรือการ สอบปฏิบัติ การทดสอบย่อย อาจเป็นการถามตอบ และ / หรือการ สอบปฏิบัติตามความเหมาะสม

9 CLASS ADMISSION  การเข้าห้องเรียน 10 คะแนน  มีเงื่อนไขดังนี้ นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิสอบ นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิสอบ การขาดของนิสิตแต่ละครั้ง จะทำการลด คะแนนเข้าห้องเรียนลง ครั้งละ 1 คะแนน การขาดของนิสิตแต่ละครั้ง จะทำการลด คะแนนเข้าห้องเรียนลง ครั้งละ 1 คะแนน ห้ามคุยโทรศัพท์ระหว่างการเรียน ห้ามคุยโทรศัพท์ระหว่างการเรียน ห้ามเล่นเกมส์ ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ต ห้ามเล่นเกมส์ ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ต ถ้านิสิตไม่ตั้งใจเรียน ในแต่ละครั้งจะถูกลด คะแนนคนละ 1 คะแนน ถ้านิสิตไม่ตั้งใจเรียน ในแต่ละครั้งจะถูกลด คะแนนคนละ 1 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt Visual Basic.NET กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google