งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก. ต้องการทำลายล้างฝ่ายตรงข้าม ข. ต้องการพิสูจน์ทฤษฎีของไอน์สไตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก. ต้องการทำลายล้างฝ่ายตรงข้าม ข. ต้องการพิสูจน์ทฤษฎีของไอน์สไตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ก. ต้องการทำลายล้างฝ่ายตรงข้าม ข. ต้องการพิสูจน์ทฤษฎีของไอน์สไตน์
9 1. การส่งเสริมการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ ของประเทศมหาอำนาจในช่วง สงครามเย็นมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร ก. ต้องการทำลายล้างฝ่ายตรงข้าม ข. ต้องการพิสูจน์ทฤษฎีของไอน์สไตน์

2 20 1. การส่งเสริมการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ ของประเทศมหาอำนาจในช่วง สงครามเย็นมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร ค. ต้องการแสดงให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นว่า มีกำลังมากกว่า ง. ต้องการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ต่อเนื่องจากระเบิดลูกแรกที่นำไปใช้ โดยไม่ได้ทดลอง

3 2. ผู้ที่ทำให้การเจรจาลดอาวุธนิวเคลียร์ บังเกิดผลสำเร็จมากที่สุดคือใคร
21 2. ผู้ที่ทำให้การเจรจาลดอาวุธนิวเคลียร์ บังเกิดผลสำเร็จมากที่สุดคือใคร ก. โจเซฟ สตาลิน ข. วลาดิเมียร์ ปูติน ค. จอหน์ เอฟ เคนเนดี ง. มีฮาอิล กอร์บาซอฟ

4 22 3. แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้ริเริ่มให้ มีการลดอาวุธนิวเคลียร์ แต่สหภาพ โซเวียตก็ยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ ควร เพราะเหตุผลใด

5 23 ก. องค์กรการตรวจสอบยังไม่ เป็นกลาง ข. สหภาพโซเวียตยังไม่สามารถ ผลิตได้ ค. ประชาชนยังไม่เห็นพิษภัยของ ปรมาณู ง. สหภาพโซเวียตยังไม่ต้องการ สันติภาพ

6 24 4. การพัฒนาขีดความสามารถในการ สร้างขีปนาวุธของสหภาพโซเวียต ทำให้สหรัฐอเมริกาวิตกกังวลเพราะ เหตุใด

7 25 ก. ขีปนาวุธมีอานุภาพร้ายแรงกว่า ปรมาณู ข. ขีปนาวุธการควบคุมการเคลื่อนที่ จากสัญญาณดาวเทียม

8 26 ค. สหรัฐอเมริกายังไม่สามารถผลิต ขีปนาวุธได้จึงอาจถูกโจมตีก่อน ง. ขีปนาวุธสามารถนำระเบิดไปทิ้ง ยังจุดหมายได้อย่างแม่นยำ โดย ไม่ต้องใช้เครื่องบิน

9 5. ชาวโลกเริ่มหวั่นวิตกเกี่ยวกับ อันตรายของระเบิดนิวเคลียร์เมื่อใด
27 5. ชาวโลกเริ่มหวั่นวิตกเกี่ยวกับ อันตรายของระเบิดนิวเคลียร์เมื่อใด ก. เมื่อไอน์สไตน์ คิดสูตร E=MC2 ข. ระเบิดปรมาณูลิตเติลบอยถูก ทิ้งที่เมืองฮิโรชิมา

10 5. ชาวโลกเริ่มหวั่นวิตกเกี่ยวกับ อันตรายของระเบิดนิวเคลียร์เมื่อใด
28 5. ชาวโลกเริ่มหวั่นวิตกเกี่ยวกับ อันตรายของระเบิดนิวเคลียร์เมื่อใด ค. ประเทศด้อยพัฒนาก็สามารถผลิต อาวุธนิวเคลียร์ได้เช่นกัน ง. การประท้องปรมาณู เมื่อมีการ ติดตั้งโรงงานนิวเคลียร์ทั่วโลก ครูธีระพล เข่งวา

11 5. ชาวโลกเริ่มหวั่นวิตกเกี่ยวกับ อันตรายของระเบิดนิวเคลียร์เมื่อใด
29 5. ชาวโลกเริ่มหวั่นวิตกเกี่ยวกับ อันตรายของระเบิดนิวเคลียร์เมื่อใด ก. เมื่อไอน์สไตน์ คิดสูตร E=MC2 ข. ระเบิดปรมาณูลิตเติลบอยถูก ทิ้งที่เมืองฮิโรชิมา ครูธีระพล เข่งวา

12 พบกันใหม่ ขอขอบคุณฝ่ายผลิตรายการทุกท่าน
30 พบกันใหม่ เรื่อง : การปฏิรูปประเทศของสาธารณะ ประชาชนจีน ขอขอบคุณฝ่ายผลิตรายการทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt ก. ต้องการทำลายล้างฝ่ายตรงข้าม ข. ต้องการพิสูจน์ทฤษฎีของไอน์สไตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google