งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบ ชุดที่ 2 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบ ชุดที่ 2 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบ ชุดที่ 2 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ใช้เวลา 15 นาที) ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะคะ start

2 แบบทดสอบ : สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
1. จำนวนในข้อใดที่แทน x แล้วทำให้สมการ 2x + 3 = 11 เป็นจริง ถูกต้องค่ะ.... ก. 4 ...ผิด.... ข. 5 ค. 6 ง. 7 1

3 แบบทดสอบ : สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
2. “จำนวนเต็ม 3 จำนวนเรียงกันมีผลบวกเท่ากับ 24” ถ้า a เป็น จำนวนเต็มจำนวนแรกแล้ว ข้อใดเขียนสมการได้ถูกต้อง ถูกต้องค่ะ.... ก. (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 24 ...ผิด.... ข. (x - 1) + (x - 2) + (x - 3) = 24 ค. x + (x - 1) + (x - 2) = 24 ง. x + (x + 1) + (x + 2) = 24 2

4 แบบทดสอบ : สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
3. สมการในข้อใดแทนข้อความ 3 เท่าของจำนวนหนึ่งมากกว่า 5 อยู่ 8 ถูกต้องค่ะ.... ก. 3x - 5 = 8 ...ผิด.... ข x = 8 ค = 3x ง = 3x 3

5 แบบทดสอบ : สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
4. “แดงมีเงินจำนวนหนึ่งแบ่งให้ปรานี 100 บาท ยังเหลืออีก 120 บาท” ข้อใดเป็นสมการที่สอดคล้องกับประโยคนี้ ถูกต้องค่ะ.... ก. 100 = y ...ผิด.... ข. y = 120 ค. y = 120 ง. y = 10 4

6 แบบทดสอบ : สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
5. มีไข่ไก่ 40 ฟอง ไข่แตกไปจำนวนหนึ่ง เหลือไข่ 36 ฟอง ถ้าให้ x คือจำนวนไข่ที่แตกจะเขียนสมการได้อย่างไร 5. มีไข่ไก่ 40 ฟอง ไข่แตกไปจำนวนหนึ่ง เหลือไข่ 36 ฟอง ถ้าให้ x คือจำนวนไข่ที่แตกจะเขียนสมการได้อย่างไร ถูกต้องค่ะ.... ก x = 36 ...ผิด.... ข. x + 36 = 40 ค = x ง. ถูกทุกข้อ 5

7 แบบทดสอบ : สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
6. 6 เท่าของเลขจำนวนหนึ่งมากกว่า 30 อยู่ 15 เขียนเป็นสมการได้ อย่างไร ถูกต้องค่ะ.... ก. 6x + 30 = 15 ...ผิด.... ข. 6x - 30 = 15 ค. 6x + 15 = 30 ง x = 15 6

8 แบบทดสอบ : สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
7. ปัจจุบันมาลีมีอายุเป็น 2 เท่าของยุพา เมื่อ 5 ปีที่แล้วมาลีมีอายุ 15 ปี ปัจจุบันยุพามีอายุกี่ปี ถูกต้องค่ะ.... ก. 5 ...ผิด.... ข. 7.5 ค. 10 ง. 20 7

9 แบบทดสอบ : สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
8. ในการสอบคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน ครึ่งหนึ่งของผลบวกของคะแนนที่สุภาและนารีสอบได้เท่ากับ 37 ถ้าในการสอบครั้งนี้นารีสอบได้ 32 คะแนน สุภาสอบได้กี่คะแนน ถูกต้องค่ะ.... ก. 13 ...ผิด.... ข. 18 ค. 42 ง. 68 8

10 แบบทดสอบ : สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
9. จำนวนคี่บวกสามจำนวนเรียงกัน ผลบวกของจำนวนทั้งสามจำนวนนั้น เป็น 57 จงหาจำนวนคี่บวกที่มากที่สุด ถูกต้องค่ะ.... ก. 17 ...ผิด.... ข. 19 ค. 21 ง. 23 9

11 แบบทดสอบ : สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
10. ปอมีเงินมากกว่ากิ๊ก 50 บาท หนิงมีเงินน้อยกว่ากิ๊ก 50 บาท ปอ กิ๊ก และหนิงมีเงินรวมกัน 750 บาท หนิงจะมีเงินกี่บาท ถูกต้องค่ะ.... ก. 200 ...ผิด.... ข. 250 ค. 300 ง. 350 สิ้นสุดการทำแบบทดสอบ เริ่มใหม่ 10

12


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบ ชุดที่ 2 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google