งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
Saylor and Alexander เสนอ ผศ. ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต โดย นางศรีสุฎา ชิณโน สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2 แหล่งศึกษาความรู้ ฟุ้งศรี ภักดีสุวรรณ. (2550). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพจักสานเชิงธุรกิจโดยยึดชุมชนเป็นฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อาชีวศึกษา) สาขาวิชาอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภานุวัฒน์ บุตรเรียง. (2555). การพัฒนาหลักสูตร อบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะไอซีทีสาหรับ ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนครนายก. วิจัย. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 75 หน้า. สุธี วรประดิษฐ. (2556). รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น. สืบค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2556, จาก

3 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร Saylor and Alexander

4 Saylor and Alexander 1 กำหนดจุดมุ่งหมาย และขอบเขตของหลักสูตร
เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย และขอบเขต จะถูกคัดเลือกจากการพิจารณา ตัวแปรภายนอก ได้แก่ ทัศนะและความต้องการของสังคม ข้อบังคับทางกฎหมายของรัฐ ผลการวิจัย ปรัชญาทางการศึกษา

5 Saylor and Alexander 2 ออกแบบหลักสูตร
เลือกและจัดเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เลือกประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ที่ได้เลือกมาแล้ว

6 Saylor and Alexander 3 การนำหลักสูตรไปใช้/การใช้หลักสูตร
โดยครูเลือกวิธีการสอน และสื่อการเรียนรู้ เพื่อจัดทำแผนการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตามเป้าหมาย

7 Saylor and Alexander 4 ประเมินผลหลักสูตร
เพื่อตรวจสอบว่าหลักสูตรบรรลุเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ การประเมินควรเน้นที่ ตัวหลักสูตร คุณภาพของการสอน พฤติกรรมทางการเรียนรู้ของผู้เรียน

8 Thank You!


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google