งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเฝ้าระวังปัญหาเอดส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเฝ้าระวังปัญหาเอดส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการเฝ้าระวังปัญหาเอดส์
จังหวัดยโสธร

2 สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ HIVจังหวัดยโสธร

3 สถานการณ์ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2554
สถานการณ์ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2554 ได้รับรายงานทั้งสิ้น จำนวน 3,464 ราย เสียชีวิตแล้ว จำนวน 1,145 ราย ยังมีชีวิตอยู่ จำนวน 2,319 ราย ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคเอดส์โดยการรายงานผู้ป่วย(รง.506/1) กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ยโสธร

4 แนวโน้มผู้ติดเชื้อHIV จังหวัดยโสธร (ปี 2554 ณ วันที่ 20 ต.ค.54)

5 จำแนกตามกลุ่มอายุ

6 จำแนกตามเพศ

7 จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง

8 จำแนกรายอำเภอ 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2550-2554)

9 แยกรายตำบล 5 ปีย้อนหลัง
อำเภอเมือง ลำดับ ตำบล จำนวน(ราย) จำนวนประชากร อัตราป่วย(ต่อพัน) 1 ในเมือง 67 21,012 3.19 2 น้ำคำใหญ่ 28 9,098 3.08 3 ตาดทอง 31 9,273 3.34 4 สำราญ 8 7,446 1.07 5 ค้อเหนือ 16 7,811 2.05 6 ดู่ทุ่ง 10 5,549 1.80 7 เดิด 17 11,159 1.52 ขั้นใดใหญ่ 11 4,802 2.29 9 ทุ่งแต้ 5,354 1.49 สิงห์ 6,149 1.46 นาสะไมย์ 5,410 1.48 12 เขื่องคำ 29 8,210 3.53 13 หนองหิน 4,580 1.75 14 หนองคู 5,837 2.06 15 ขุมเงิน 5,362 2.80 ทุ่งนางโอก 4,943 1.21 หนองเรือ 3,710 2.70 18 หนองเป็ด 4,396 1.82 รวม 301 109,058 2.76

10 แยกรายตำบล 5 ปีย้อนหลัง
อำเภอทรายมูล ลำดับ ตำบล จำนวน(ราย) จำนวนประชากร อัตราป่วย(ต่อพัน) 1 ทรายมูล 14 4,882 2.87 2 ดู่ลาด 4 4,396 0.91 3 ดงมะไฟ 7 5,713 1.23 นาเวียง 3,971 1.01 5 ไผ่ 15 5,946 2.52 รวม 44 24,908 1.77

11 แยกรายตำบล 5 ปีย้อนหลัง
อำเภอกุดชุม ลำดับ ตำบล จำนวน(ราย) จำนวนประชากร อัตราป่วย(ต่อพัน) 1 กุดชุม 25 8,832 2.83 2 โนนเปือย 36 6,890 5.22 3 กำแมด 29 9,857 2.94 4 นาโส่ 7 4,193 1.67 5 ห้วยแก้ง 11 6,119 1.80 6 หนองหมี 9 4,573 1.97 โพนงาม 20 9,158 2.18 8 คำน้ำสร้าง 4,660 1.50 หนองแหน 12 7,311 1.64 รวม 156 61,533 2.54

12 แยกรายตำบล 5 ปีย้อนหลัง
อำเภอคำเขื่อนแก้ว ลำดับ ตำบล จำนวน(ราย) จำนวนประชากร อัตราป่วย(ต่อพัน) 1 ลุมพุก 32 8,778 3.65 2 ย่อ 9 6,696 1.34 3 สงเปือย 12 4,460 2.69 4 โพนทัน 13 3,596 3.62 5 ทุ่งมน 14 6,149 2.28 6 นาคำ 2,798 2.14 7 ดงแคนใหญ่ 8,054 0.74 8 กู่จาน 16 6,126 2.61 นาแก 3,660 0.82 10 กุดกง 4,734 0.63 11 เหล่าไฮ 3,033 2.31 แคนน้อย 3,611 1.38 ดงเจริญ 3,739 1.87 รวม 133 65,434 2.03

13 แยกรายตำบล 5 ปีย้อนหลัง
อำเภอป่าติ้ว ลำดับ ตำบล จำนวน(ราย) จำนวนประชากร อัตราป่วย(ต่อพัน) 1 โพธิ์ชัย 27 6,524 4.14 2 กระจาย 20 7,811 2.56 3 โคกนาโก 10 8,268 1.21 4 เชียงเพ็ง 3,661 0.55 5 ศรีฐาน 8 6,225 1.29 รวม 67 32,489 2.06

14 แยกรายตำบล 5 ปีย้อนหลัง
อำเภอมหาชนะชัย ลำดับ ตำบล จำนวน(ราย) จำนวนประชากร อัตราป่วย(ต่อพัน) 1 ฟ้าหยาด 18 4,629 3.89 2 หัวเมือง 17 7,658 2.22 3 คูเมือง 9 6,770 1.33 4 ผือฮี 7 4,416 1.59 5 บากเรือ 6 4,895 1.23 ม่วง 16 6,603 2.42 โนนทราย 3,142 1.27 8 บึงแก 11 5,815 1.89 พระเสาร์ 4,409 0.45 10 สงยาง 4,825 1.87 รวม 99 53,162 1.86

15 แยกรายตำบล 5 ปีย้อนหลัง
อำเภอค้อวัง ลำดับ ตำบล จำนวน(ราย) จำนวนประชากร อัตราป่วย(ต่อพัน) 1 ฟ้าห่วน 8 5,840 1.37 2 กุดน้ำใส 12 7,911 1.52 3 น้ำอ้อม 9 5,395 1.67 4 ค้อวัง 2,578 3.49 รวม 38 21,723 1.75

16 แยกรายตำบล 5 ปีย้อนหลัง
อำเภอเลิงนกทา ลำดับ ตำบล จำนวน(ราย) จำนวนประชากร อัตราป่วย(ต่อพัน) 1 บุ่งค้า 14 12,716 1.10 2 สวาท 32 9,927 3.22 3 ห้องแซง 15 11,397 1.32 4 สามัคคี 7,226 2.08 5 กุดเชียงหมี 23 7,779 2.96 6 สามแยก 29 7,386 3.93 7 กุดแห่ 26 8,429 3.08 8 โคกสำราญ 13 10,468 1.24 9 สร้างมิ่ง 5,980 1.00 10 ศรีแก้ว 5,467 รวม 179 86,775 2.06

17 แยกรายตำบล 5 ปีย้อนหลัง
อำเภอไทยเจริญ ลำดับ ตำบล จำนวน(ราย) จำนวนประชากร อัตราป่วย(ต่อพัน) 1 ไทยเจริญ 5 4,070 1.23 2 น้ำคำ 20 6,652 3.01 3 ส้มผ่อ 10 5,955 1.68 4 คำเตย 23 8,518 2.70 คำไผ่ 12 4,642 2.59 รวม 70 29,837 2.35

18 จำนวนผู้ติดเชื้อHIVแยกรายตำบล ปี 2536-2554 (ทั้งหมด)

19 ผลการเฝ้าระวังโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์
ผลการเฝ้าระวังโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์

20 แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยโรคหนองใน
ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา(รง.506) งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ยโสธร

21 ผลการเฝ้าระวัง การติดเชื้อเอชไอวี
ผลการเฝ้าระวัง การติดเชื้อเอชไอวี

22 กลุ่มโลหิตบริจาค

23 แยกตามกลุ่มอายุ กลุ่มอายุ (ปี) เอ็ชไอวี ตรวจ ติดเชื้อ ร้อยละ
ต่ำกว่า 20 298 1 0.3 20 -24 74 1.4 25 -29 63 1.6 30 ขึ้นไป 464 รวม 899 3

24 กลุ่มหญิงที่มาฝากครรภ์

25 กลุ่มชายที่มาตรวจกามโรค

26 กลุ่มพนักงานบริการ (ตรง)

27 กลุ่มพนักงานบริการ (แฝง)

28 กลุ่มพนักงานบริการ (แฝง)
กลุ่มอายุ (ปี) เอ็ชไอวี ตรวจ ติดเชื้อ ร้อยละ ต่ำกว่า 20 29 1 3.4 20-24 20 5.0 25-29 21 4.8 30 หรือมากกว่า 68 4 5.9 รวม 138 7 5.1

29 พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี
ผลการเฝ้าระวัง พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี (Behavior Surveillance)

30 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ม.5 นักศึกษา ปวช.2 พนักงานบริการ
พนักงานในสถานประกอบการ ทหารกองประจำการ

31 การมีเพศสัมพันธ์ในนักเรียน ม.5
จังหวัดยโสธร ปี

32 การมีเพศสัมพันธ์ในนักเรียน ปวช.2
จังหวัดยโสธร ปี

33 การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด
ของนักเรียน ม.5

34 การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด
ของ นศ.ปวช.2

35 การตอบคำถามถูกหมดทั้ง 5 ข้อ (ของ UNGASS)
นักเรียนชั้น ม.5

36 การใช้ถุงยางอนามัยของพนักงานบริการกับแขกหรือลูกค้า
ทุกครั้ง ในรอบ 1 เดือน

37 การตอบคำถาม 5 ข้อถูกหมด ของ UNGASS
ของพนักงานบริการ

38 การใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดของชายรักชาย
ผลการเฝ้าระวังฯ ปี 53 ร้อยละ

39 การตอบคำถามแยกรายข้อ นักเรียนชั้น ม.5 หญิง 95.0 81.7 50.8 54.3 85.5
การตอบคำถามแยกรายข้อ นักเรียนชั้น ม.5 หญิง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ ตอบถูกร้อยละ - การใช้ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้ ใช่หรือไม่ 95.0 - การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอดส์ เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถ ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้ ใช่หรือไม่ 81.7 - ยุงสามารถเป็นพาหะนำเชื้อเอดส์มาสู่คนได้ ใช่หรือไม่ 50.8 - การกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์สามารถติดเชื้อเอดส์ได้ ใช่หรือไม่ 54.3 - คนที่เรามองเห็นว่ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี อาจจะเป็นคนที่มีเชื้อ เอดส์ได้ ใช่หรือไม่ 85.5

40 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ผลการเฝ้าระวังปัญหาเอดส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google