งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาเลือก ล.6500 สงครามแห่งอนาคต (The Future War)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาเลือก ล.6500 สงครามแห่งอนาคต (The Future War)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิชาเลือก ล.6500 สงครามแห่งอนาคต (The Future War)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: พ.อ.สาโรจน์ ธีรเนตร

3 วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาวิชาเลือก สงครามแห่งอนาคต (The Future War)
1. เพื่อให้ นศ.ได้ทราบถึงกำเนิดของสงครามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึง แนวคิดของสงครามสมัยใหม่ 2. เพื่อให้ นศ.ได้ถกแถลงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถึงแนวคิดและแนวทางของสงครามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

4 ตารางการศึกษาวิชา ล.6500 วัน - เวลา 7 ก.ค.57 8 ก.ค.57 9 ก.ค.57
รายการ/ การปฏิบัติ หมายเหตุ 7 ก.ค.57 กล่าวนำ จากสงครามบุพกาล ถึงสงครามยุคที 7 สงครามจรยุทธ์จากเหมาเจ๋อตุง โวเหงียนเกี๊ยบ ถึง เชกูวารา ทฤษฎีแนวคิดในสงครามยุคที่ 4 พ.อ.อำนาจฯ 8 ก.ค.57 ประวัติการก่อการร้าย ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย นโยบายการต่อต้านการก่อการร้าย พ.อ.กันต์ฯ พ.อ.บุญรอดฯ พล.ต.ชัยชนะฯ 9 ก.ค.57 ความเชื่อทางศาสนากับการก่อการร้ายและจิตวิทยาทางการก่อการร้าย สงครามเครือข่าย จีนกับสงครามเครือข่าย พ.อ.พรฯ พ.อ.วิสันติฯ พ.อ.โสภณฯ

5 ตารางการศึกษาวิชา ล.6500 วัน - เวลา 10 ก.ค.57 15 ก.ค.57
รายการ/ การปฏิบัติ หมายเหตุ 10 ก.ค.57 สงครามทุ่นระเบิดและระเบิดแสวงเครื่อง สงครามแห่งอนาคตในสายตาของนักรัฐศาสตร์ การดูงาน 1 ใน 2 ที่ดังนี้ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) ก.กลาโหม - บริษัทผลิตอาวุธชัยเสรี (นศ.วทบ.ชุดที่ 58) พ.อ.กฤตภาส (หน.ชุด EOD กอ.รมน.ภาค 4 สน.) รศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข 15 ก.ค.57 ยุทธศาสตร์/แนวทางสำหรับการเอาชนะสงครามแห่งอนาคต สรุป กิจกรรมกลุ่ม พ.อ.อำนาจฯ พ.อ.สาโรจน์ฯ

6 วิชาเลือก ล.6600 MOOTW: Military Operation Other Than War
การปฏิบัติการทางทหารอื่นที่ไม่ใช่การสงคราม อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: พ.อ.องอาจ คุณวิทยา

7 วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาวิชาเลือก การปฏิบัติการทางทหารอื่นที่ไม่ใช่สงคราม
1. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสศึกษาและวิเคราะห์เพิ่มเติมในทางลึกในประเด็นเรื่องต่างๆ ซึ่งสัมพันธ์กับวิชาที่ได้รับการศึกษาตามปกติ เป็นการขยายมุมมองและโอกาสในการพัฒนาทางการอาชีพของบุคคล 2. เพื่อเตรียมนักศึกษาสำหรับการมอบหมายงานในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาทางยุทธศาสตร์

8 ขอบเขตการบรรยาย องค์การสหประชาชาติ ประวัติ/กฏบัตร/การจัด/อำนาจหน้าที่ การปฏิบัติ PKO ในภูมิภาคต่างๆ การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ (PKO) หลักการ วิธีการ การวางแผน หลักการ ภารกิจ วิธีการ PEO กองทัพไทยกับ PKO กต. – UN ใน PKO การก่อการร้าย ความหมาย แบบยุทธวิธี หลักนิยมแนวทางสำหรับการวางแผน การก่อความไม่สงบ รูปแบบ ความมุ่งหมาย กองกำลัง หลักนิยมและแนวคิดในการ ปปส. ตัวอย่าง / กรณีศึกษา การป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย แนวความคิด หลักการ การวางแผน กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติ / การฝึก / กรณีศึกษา กองกำลังเฉพาะกิจร่วม วางแผน (ระบบปฏิบัติการ 7 ระบบ) การปฏิบัติภารกิจ PEO

9 ขอบเขตการศึกษาดูงาน/การศึกษาเป็นคณะ
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับองค์การ การปฏิบัติการทางทหารอื่นที่ไม่ใช่สงคราม การศึกษาด้วยการค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและจัดทำรายงานเป็นหลักฐาน

10 กำหนดการบรรยาย วัน - เวลา 7 ก.ค.57 8 ก.ค.57 9 ก.ค.57 10 ก.ค.57
รายการ/ การปฏิบัติ หมายเหตุ 7 ก.ค.57 : หลักการปฏิบัติการทางทหารอื่นที่ไม่ใช่สงคราม : กองทัพไทยกับการปฏิบัติการทางทหารอื่นที่ไม่ใช่สงคราม : กองทัพไทยกับการช่วยพัฒนาประเทศ วทบ./รร.สธ. สนผ.กห. นทพ. 8 ก.ค.57 : กฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎการใช้กำลัง : กต. กับ UN ในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ธน. กต. ปภ. 9 ก.ค.57 : การปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงครามของกองทัพเรือ : การปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล : ศึกษาค้นคว้า/ เปรียบเทียบ/ สรุปประเด็น (เตรียมนำเสนอ) ทร. ศกต. วทบ. 10 ก.ค.57 ดูงาน ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ยก.ทหาร บก.ทท. / UN ศึกษาเป็นคณะ/ ค้นคว้า/ ถกแถลง 15 ก.ค.57 0800 – 1000: เตรียมการ 1000 – 1500: แถลงผลการสัมมนา

11 แผนสำรอง รายการ/ การปฏิบัติ 15 ก.ค.57 วัน - เวลา หมายเหตุ 7 ก.ค.57
หลักการปฏิบัติการทางทหารอื่นที่ไม่ใช่สงคราม กองทัพไทย กับการปฏิบัติการทางทหารอื่นที่ไม่ใช่สงคราม 8 ก.ค.57 กฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎการใช้กำลัง กระทรวงต่างประเทศกับการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของไทย 9-11 ก.ค.57 ดูงานเรื่อง การปฏิบัติการทางทหารอื่นที่มิใช่สงคราม ณ Malaysian Peacekeeping training Centre มาเลเซีย ศึกษาสภาวะแวดล้อม ณ นครปุตราจายากัวลาลัมเปอร์ ศึกษาสภาวะแวดล้อม ณ สาธารณรัฐสิงคโป 15 ก.ค.57 0800 – 1000: เตรียมการแถลงผลการสัมนา 1000 – 1500: แถลงผลการสัมมนา


ดาวน์โหลด ppt วิชาเลือก ล.6500 สงครามแห่งอนาคต (The Future War)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google