งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำอธิบายรายวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำอธิบายรายวิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำอธิบายรายวิชา

2 คำอธิบายรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ การเลือกหัวข้อ การกำหนดปัญหาการวิจัย กรอบแนวความคิด การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความผลการวิเคราะห์ การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย

3 วัตถุประสงค์ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ในระดับต้น) สามารถเขียนโครงร่างการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูล (ในเชิงอธิบายระดับต้น) ได้

4 เนื้อหาวิชา 1. กระบวนการวิจัย กระบวนการสร้างปัญหาการวิจัย
- ความอยากรู้ (curiosity) ปรากฏการณ์ (phenomena) วิธีคิด (theoretical concept) การมองปัญหา (ideology)

5 2-3. ปรากฏการณ์ (phenomena)และสนาม (field) ของการวิจัย การตรวจสอบวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดทางทฤษฎี (theoretical frame)

6 5.ตัวชี้วัด (indicator) และมาตรการผันแปร (scale of measurement)
4.ตัวแปร (variable) ในการวิจัย 5.ตัวชี้วัด (indicator) และมาตรการผันแปร (scale of measurement) 6.สมมติฐานในการวิจัย (research hypothesis)

7 ประสบการณ์การเรียนรู้ (หัวข้อ)
7-8 กรอบแนวความคิดการวิจัย (conecptual frame ; research frame) 9.การออกแบบวิจัย (research design)

8 10.ประชากร (population) และกลุ่มตัวอย่าง (sample)
ประสบการณ์การเรียนรู้ (หัวข้อ) 10.ประชากร (population) และกลุ่มตัวอย่าง (sample) 11.เครื่องมือการเก็บข้อมูล ความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อถือได้ (Reliability)

9 12. ฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูล
- การใช้แบบสอบถาม - การสัมภาษณ์ - ข้อมูลทุติยภูมิ 13. การวิเคราะห์ข้อมูล 14. การวิเคราะห์ด้วยตารางการจรณ์และการใช้สถิติที่เกี่ยวข้อง

10 15.การตีความ/อภิปรายผลการวิจัย
16.การเขียนรายงานผลการวิจัย 17.การเขียนโครงร่างการวิจัย

11 งานที่ต้องทำ งานกลุ่ม งานเดี่ยว

12 เริ่มต้น เลือกหัวข้อ (research topic) และ สร้างปัญหาวิจัย (formulating the research problem)

13 ปัญหาวิจัย (research problem)
คือ สิ่งที่ผู้วิจัย อยาก(จะ)รู้ อยากได้คำตอบ เขียน อยู่ในลักษณะของ วัตถุประสงค์การวิจัย (research objective)

14 จาก research topic ให้สำรวจ องค์ความรู้ (Body of Knowledge) ว่า topic นี้ มี “สถานะองค์ความรู้ (status of knowledge) อยู่ อย่างไร จาก แนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical concepts) จาก งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (related literature)

15 องค์ความรู้ (Body of Knowledge)
1. ทฤษฎี (theories) 2. วิธีวิทยา (methodology) 3. การวิจัย (research activities) 4. การสรุปสถานะ หรือ ผลที่ได้ verification falsification modification

16 งานที่ต้องทำ 15 มิ.ย. 53 จัดกลุ่ม เลือก หัวข้อ กลุ่ม เดี่ยว สำรวจ ทฤษฎี งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น กำหนด คำถามวิจัย (research question) ส่งงาน

17 1.ขั้นต้น (exploratory) 2.บรรยาย (descriptive) 3.อธิบาย (explanatory)
คำถามวิจัย (research question) 1.ขั้นต้น (exploratory) 2.บรรยาย (descriptive) 3.อธิบาย (explanatory)


ดาวน์โหลด ppt คำอธิบายรายวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google