งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ. ดร. นิตยา เจรียงประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ. ดร. นิตยา เจรียงประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ. ดร. นิตยา เจรียงประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การทบทวนวรรณกรรม

2 ความหมายของการวิจัย การวิจัยเป็นกระบวนการเชิงระบบที่ใช้ในการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติอย่างมีระบบระเบียบและมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ความรู้ที่เชื่อถือได้ การวิจัยมีลักษณะสำคัญอย่างน้อย 3 ประการคือ เป็นการค้นคว้าหาข้อเท็จจริง เป็นกระบวนการเชิงระบบ เป็นการกระทำอย่างมีจุดมุ่งหมาย ได้แก่ การอธิบายและการทำความเข้าใจ การพยากรณ์ และการควบคุม เช่น การวิเคราะห์โปรตีนที่อยู่ในพืชผักต่างๆ เพื่อนำผลไปศึกษาต่อถึงความเป็นไปได้ในการเป็นอาหารสำหรับคนอ้วน

3 วงจรการทำวิจัย ปํญหา หรือโจทย์วิจัย กรอบแนวคิด ข้อมูล/ เก็บข้อมูล
การกำหนด การเปลี่ยน การเก็บ/เตรียมวิเคราะห์ การทำรายงาน รายงานผล การแปลผล วิเคราะห์ข้อมูล

4 การออกแบบการวิจัย (Research Design)
หมายถึง การจัดทำหรือการวางแผนงาน โครงสร้างและกลวิธีในการค้นหาคำตอบในโจทย์หรือปัญหาในการวิจัยที่ต้องการทราบ ได้แก่ ปัญหาหรือโจทย์วิจัยหรือวัตถุประสงค์ในการทำวิจัย การกำหนดกรอบแนวคิดในการทำวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

5 ความหมายและลักษณะโจทย์วิจัย
โจทย์ในการวิจัย หรือข้อคำถาม คือ สิ่งที่ก่อให้เกิดข้อสงสัยใคร่รู้ เป็นประเด็นที่สงสัย ต้องการหาคำตอบ และเป็นข้อสงสัยที่ต้องใช้หลักวิชาการหาคำตอบ ตัวอย่าง ทำไมชาวชนบทจึงนิยมอพยพย้ายถิ่นเข้ามาทำอาชีพในเมืองหลวง มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เด็กและเยาวชนเสพย์สารเสพติด การบริหารแบบผู้ว่า CEO ดีอย่างไร

6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การกำหนดว่าตัวแปรต่างๆที่จะศึกษามีอะไรบ้าง มีความสัมพันธ์กันอย่างไร วัตถุประสงค์แต่ละข้อจะหาคำตอบได้อย่างไร ใช้วิธีการวิจัยอย่างไรที่จะให้ได้คำตอบ สามารถใช้ระเบียบวิธีวิจัย (Research design) ลักษณะใดได้บ้าง มีแนวคิดและทฤษฎีอะไรบ้างที่สนับสนุนการวิจัยนี้ มีงานวิจัยใดที่มีคนทำไว้แล้วในอดีตที่สนับสนุนงานวิจัยนี้

7 กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็นแนวคิดหรือทฤษฎีที่จะนำมาใช้ในการสร้างแบบสอบถามหรือเป็นกรอบคำถามในการสัมภาษณ์ กล่าวคือเป็นสิ่งที่กำหนดขอบเขตเนื้อหาของงานวิจัยและคำตอบที่จะได้จากการวิจัย งานวิจัยที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามหรือเป็นกรอบคำถามในการสัมภาษณ์ เพื่อสนับสนุนผลการวิจัยในครั้งนี้สำหรับการอภิปรายผลการวิจัย

8 แหล่งข้อมูลการทบทวนวรรณกรรม
ห้องสมุด วารสารวิชาการ นิตยสารต่างๆ รายงานของหน่วยงานต่างๆ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ฯลฯ อินเทอร์เน็ต

9 กิจกรรมการกำหนดกรอบแนวคิดงานวิจัย
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ให้พิจารณาว่าหัวข้อวิจัยต่อไปนี้ควรใช้แนวคิดหรือทฤษฎีใด จากวิชาต่างๆที่เคยเรียนมาแล้ว ปัจจัยจูงใจที่นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้ในการตัดสินใจเลือกทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานหญิงและชายในนิคมอุตสาหกรรมลำพูนใ ความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการนโยบายด้านสวัสดิการที่พักอาศัย


ดาวน์โหลด ppt รศ. ดร. นิตยา เจรียงประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google