งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมรังสรรค์นวัตกรรม รามคำแหง – สนช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมรังสรรค์นวัตกรรม รามคำแหง – สนช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมรังสรรค์นวัตกรรม รามคำแหง – สนช.
13.00 – น. วันที่ 27 มีนาคม 2553 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย / นักศึกษาที่สนใจพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ผู้สนใจส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกรอกรายละเอียดโครงการอย่างย่อในแบบคำขอรับการสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามสาขาอุตสาหกรรมที่สนใจ Bio Business / Eco Industry / Design & Solutions ช่วงที่ 1 – แนะนำกระบวนการพัฒนานวัตกรรม และการขอรับการสนับสนุนในกลไกต่างๆ ช่วงที่ 2 - ให้คำปรึกษารายบุคคล สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับการสนับสนุน เพื่อพิจารณา ความเป็นไปได้ของโครงการ และให้คำแนะนำในการพัฒนา พร้อมแจ้งผลอนุมัติเบื้องต้น

2 ขั้นตอนการพิจารณาสนับสนุนโครงการนวัตกรรม รามคำแหง - สนช.
พิจารณาข้อมูลจากข้อเสนอโครงการ (อย่างย่อ) และการพูดคุยรายละเอียด อนุมัติเบื้องต้น โครงการมีความเป็นนวัตกรรม โครงการมีความเป็นไปได้เชิงเทคโนโลยีและการตลาด พัฒนาโครงการ เสนอโครงการในที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ของ สนช. ฉบับสมบูรณ์ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติโครงการ ของ สนช อนุมัติการสนับสนุน ทำสัญญาโครงการ และเริ่มดำเนินงาน

3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมรังสรรค์นวัตกรรม รามคำแหง – สนช.
13.00 – น. วันที่ 27 มีนาคม 2553 วัตถุประสงค์ - อนุมัติการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมให้กับนักศึกษาในโครงการฯ - สร้างความตื่นตัวและพัฒนาแนวคิดการสร้างธุรกิจนวัตกรรมให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม - สร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ * ศึกษาวิธีการพัฒนานวัตกรรม * ศึกษาวิธีการขอรับการสนับสนุนด้านวิชาการและเงินทุนจาก สนช. * ศึกษาวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการ * ยื่นข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก สนช. กลุ่มเป้าหมาย - นักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารที่มีบทบาทในการทำนวัตกรรมในองค์กร นักศึกษาที่สนใจพัฒนานวัตกรรมและสร้างธุรกิจใหม่ นักศึกษาที่มีโครงการนวัตกรรมต้องการนำเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุน

4 ใบตอบรับการร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมรังสรรค์นวัตกรรม รามคำแหง – สนช.” – น. วันที่ 27 มีนาคม 2553 ชื่อ/นามสกุล .…………………………..………… นักศึกษารุ่นที่ หน่วยงาน/บริษัท…………………………………….. ตำแหน่ง…………………………………โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ ……… มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมรังสรรค์นวัตกรรม รามคำแหง – สนช.” โดยต้องการ ศึกษาวิธีการพัฒนานวัตกรรม ศึกษาวิธีการขอรับการสนับสนุนด้านวิชาการและด้านเงินทุนจาก สนช. ศึกษาวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการ ยื่นข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก สนช. โครงการนวัตกรรมที่จะนำเสนอ หรือกำลังสนใจพัฒนาเป็นธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ประเภทของนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การบริการ การจัดการ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จาก สนช. มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดย ส่งมาพร้อมใบตอบรับนี้ นำส่งในวันกิจกรรม ( ) … / / กรุณาส่งใบตอบรับมาที่โทรสาร (02) 644 – 8444 หรืออีเมล์ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2553


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมรังสรรค์นวัตกรรม รามคำแหง – สนช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google