งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายกรัฐมนตรี กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ความรุนแรงระดับ 4)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายกรัฐมนตรี กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ความรุนแรงระดับ 4)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายกรัฐมนตรี กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ความรุนแรงระดับ 4) สั่งการ รายงาน จัดตั้ง คณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ สมช. ประสานงาน ผบ.ปภ.ชาติ (รมว.มท.)หรือ ผอ.กลาง (อ.ปภ.) ช่วยเหลือ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ระดับจังหวัด (ความรุนแรงระดับ 2) ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ระดับชาติ (ความรุนแรงระดับ 3) หน่วยสนับสนุน - กระทรวงกลาโหม กำลังพล เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ - กระทรวงพลังงาน สนับสนุนเชื้อเพลิงและพลังงาน - สภากาชาดไทย ให้บริการทางการแพทย์และ สาธารณสุข/สนับสนุนปัจจัยสี่ - มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ช่วยเหลือด้านปัจจัยสี่ - มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก - องค์การระหว่างประเทศ - องค์การสาธารณกุศล - อาสาสมัคร ฯลฯ สั่งการ รายงาน ร้องขอ ผอ.จังหวัดสงขลา (ผวจ.) ช่วยเหลือ/สั่งการ จัดตั้ง/สั่งการ หน่วยปฏิบัติการหลัก จังหวัด หน่วยปฏิบัติการหลัก ปภ. จัดทำ แผน ปภ.จว.สงขลา./ แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัยและดินโคลนถล่ม หน่วยปฏิบัติการ - สนง.ชลประทาน จว.สข. ข้อมูลปริมาณน้ำ/จัดสรรน้ำ - สนง.ปภ.จว.สข. บริหารจัดการ - อบจ.สข. สนับสนุนบุคลากร/เครื่องจักรกล - สนง.ประชาสัมพันธ์ เขต 6 ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ข่าวสาร - สนง.สาธารณสุข จว.สข. ดูแลสุขภาพอนามัย สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จว.สข. อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม - สนง.ประมง จว.สข. ดูแลด้านประมง - สนง.ปศุสัตว์ จว.สข. ดูแลปศุสัตว์ - กองบังคับการตำรวจภูธร จว.สข. รักษาความสงบ/จัดการจราจร - ที่ทำการปกครอง จว.สข. สนับสนุน/ประสานอำเภอ - สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ย จว.สข. ประสาน อปท. - อปพร. ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ - มูลนิธิ/องค์การสาธารณกุศล ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ฯลฯ หน่วยปฏิบัติการ - กระทรวงมหาดไทย สั่งการ/ประสานจังหวัดและ อปท./ ประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติ - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าระวัง/ดูแลพื้นที่การเกษตร ที่ได้รับความเสียหาย - กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดูแลเรื่องสภาพอากาศและ การสื่อสาร การแจ้งเตือน - กระทรวงสาธารณสุข บริการทางการแพทย์/ ป้องกันโรคระบาด - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม - กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สงเคราะห์/ฟื้นฟูผู้ประสบภัย - กระทรวงแรงงาน สร้างงานสร้างอาชีพ - กระทรวงการต่างประเทศ ประสานงาน ขอความช่วยเหลือ กับหน่วยงานต่างประเทศ - กระทรวงคมนาคม ฟื้นฟู/ปรับปรุงเส้นทาง คมนาคมและขนส่ง - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักษาความปลอดภัย/พิสูจน์ เอกลักษณ์บุคคล ฯลฯ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ระดับท้องถิ่น/อำเภอ (ความรุนแรงระดับ 1) ป้องกัน/เตรียมพร้อม เตรียมการ ก่อนเกิดเหตุ หน่วยร่วมปฏิบัติการ - สนง.อุตุนิยมภาคใต้ฝั่งตะวันออก เฝ้าระวัง/แจ้งเตือนสภาพอากาศ - สนง.ชลประทานที่ 16 ข้อมูลปริมาณน้ำ/จัดสรรน้ำ - ศูนย์ ปภ.เขต 12 กู้ภัย/เครื่องจักรกล/ปัจจัยสี่ - สนง.พลังงาน จว. เชื้อเพลิงและพลังงาน - หน่วยทหารในพื้นที่ สนับสนุนกำลังพล เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ - หน่วย ตชด.ในพื้นที่ สนับสนุนกำลังพล วัสดุอุปกรณ์กู้ภัย ยานพาหนะ - สำนักทางหลวงที่ 15 สงขลา ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม - สำนักทางหลวงชนที่ 12 สงขลา - สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 8 สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ - บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดูแลระบบสื่อสาร ฯลฯ หน่วยปฏิบัติการหลัก อบต./ เทศบาล/อำเภอ (นายก อบต./นายกเทศมนตรี/ นายอำเภอ) ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ ร้องขอ ให้ความช่วยเหลือ หน่วยปฏิบัติการ - โรงพยาบาล/ ให้บริการทางการแพทย์ สถานีอนามัย และสาธารณสุข - สถานีตำรวจ จัดการจราจร /รักษาความปลอดภัย - สนง.ประปา น้ำดื่ม/น้ำใช้ - สนง.ไฟฟ้า ดูแลระบบไฟฟ้า - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล ข้อมูลความเสียหาย - อปพร. ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ - มูลนิธิ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ฯลฯ หน่วยบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูบูรณะ - อบต./ เทศบาล/ อำเภอ/อบจ. - สนง.ปภ.จว.สข. - ศูนย์ ปภ.เขต 12 - สนง.สาธารณสุข จว. - สนง.เกษตร จว.สข. - สนง.ประมง จว. สข. - สนง.ปศุสัตว์ จว.สข. - สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จว. สข. - สนง.ประกันสังคม จว.- สนง.แรงงาน จว. สข. - เหล่ากาชาด จว.สข. - สนง.พัฒนาสังคมฯ มูลนิธิ/องค์การสาธารณกุศล - สถานีตำรวจภูธร จว.สข ฯลฯ สนับสนุน ๓๕ ผนวก ข. การประสานการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่มจังหวัดสงขลา


ดาวน์โหลด ppt นายกรัฐมนตรี กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ความรุนแรงระดับ 4)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google