งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เพื่อแสดงให้ให้เห็นว่า โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นโครงการที่ไม่เข้าข่าย โครงการรุนแรง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 2. เพื่อแสดงให้เห็นว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เพื่อแสดงให้ให้เห็นว่า โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นโครงการที่ไม่เข้าข่าย โครงการรุนแรง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 2. เพื่อแสดงให้เห็นว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. เพื่อแสดงให้ให้เห็นว่า โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นโครงการที่ไม่เข้าข่าย โครงการรุนแรง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 2. เพื่อแสดงให้เห็นว่า โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติ มีผลกระทบต่อสุขภาพและ สิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ของอนุ กรรมการฯ ที่ระบุว่า โครงการรุนแรง คือ “ โครงการหรือกิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยง สูง ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสุขภาพ จนไม่สามารถฟื้นฟูสภาพ หรือทดแทน หรือ ชดเชยได้อย่างเหมาะสม ”

3  เพื่อหาค่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจาก ปล่องสูงสุด ที่จะไม่ส่งผลให้คุณภาพอากาศใน บรรยากาศเกินกว่าค่ามาตรฐาน  ค่าที่เกินกว่ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศ เป็นค่าอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญ  SCREEN3 เป็นแบบจำลองซึ่งใช้ในการคัดกรอง โครงการเบื้องต้นว่าโครงการนั้นจะส่งผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ โดยค่าความเข้มข้นที่ได้ จากแบบจำลอง SCREEN3 นั้น จะเป็นค่าที่ เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะว่าในเนื้อ โปรแกรมนั้นได้ใช้สภาพอุตุนิยมวิทยาชนิดแบบ เลวร้ายที่สุด (Worst case meteorological data)

4 โดยใช้วิธีทดลองใส่ค่าข้อมูล Emission จาก ปล่อง (Input) เข้าไปแบบจำลอง SCREEN3 เพื่อให้ทราบว่าค่าอัตราการระบาย (Emission) เท่าใด จะทำให้เท่ากับค่ามาตรฐานคุณภาพ อากาศในบรรยากาศ (Output) โดยกำหนด ลักษณะปล่อง ดังนี้ ข้อมูลปล่องระบาย ( ใช้ตัวอย่าง จากกรณีโรงไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ขนาดใหญ่ ) ▪ เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง 7 เมตร ▪ จำนวนปล่อง 4 ปล่อง ▪ ความสูงปล่อง 60 เมตร ▪ อุณหภูมิปลายปล่อง 100.8 องศาเซลเซียส หรือ 373.8 เคลวิน ▪ ความเร็วการระบายมลสารจากปล่อง 19.2 เมตร / วินาที

5 Emission Rate SCREEN3 Ambient Input Data from Stack Air Quality

6 o พิจารณาค่า ambient NO 2 -1 ชั่วโมง และ 1 ปี พบว่า จะต้องใช้อัตราการระบายมลพิษ 110 กรัม ต่อวินาที จะได้ความเข้มข้นที่มากที่สุด (Maximum concentration) เท่ากับ 79.59 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (1 ปล่อง ) ซึ่ง โครงการมีทั้งหมด 4 ปล่อง ก็จะได้ความเข้มข้นที่ มากที่สุดทั้งหมด เท่ากับ 79.59 x 4 = 318.36 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ( ค่ามาตรฐาน 320 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ) o ได้ค่าอัตราการระบาย NO 2 รวม 440 กรัมต่อ วินาที (4 x 110) o ได้ค่าอัตราการระบาย NO x รวม 586 กรัมต่อ วินาที (440 / 0.75)

7 Turbine Type NO x (lb/MMbtu) (Fuel Input) Natural Gas-Fired Turbine  Uncontrolled0.320  Water-Steam Injection0.130  Lean-Premix0.099 Distillate Oil-Fired Turbine  Uncontrolled0.88  Water-Steam Injection0.24 ที่มา : www.epa.gov. AP 42, Volume I, Fifth Editionwww.epa.gov

8 NO x Emission Rate (lb/MW h) NO x Emission Rate (g/MW sec) MW ของโรงไฟฟ้า ( เทียบกับ 586 g/s ของ NO x ) Natural Gas-Fired Turbine  Uncontrolled2.184320.275662,128  Water-Steam Injection0.887380.111985,239  Lean-Premix/Dry Low NOx 0.675770.085286,879 Distillate Oil-Fired Turbine  Uncontrolled6.006880.75807774  Water-Steam Injection1.638240.206752,841

9 5,734 ขนาดของโรงไฟฟ้า 5,734 MW

10 o จากแบบจำลอง SCREEN3 อัตราการ ระบาย NOx สูงสุดที่พื้นที่สามารถรองรับได้ เท่ากับ 586 กรัมต่อวินาที ( เลือกใช้ SCREEN3 เพื่อให้มั่นใจว่าค่าอัตราการ ระบายที่ได้ไม่สูงเกินไป ) o โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้ก๊าซ ธรรมชาติขนาด 6,879 เมกกะวัตต์ จะ ระบาย NOx ประมาณ 586 กรัมต่อวินาที o โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาด 5,954 เมกกะวัตต์

11 โรงไฟฟ้า Poryong 5,954 MW (Repulic of Korea) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ที่ ใหญ่ที่สุด

12 โรงไฟฟ้า Chita 3,968 MW (Japan) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ขนาดใหญ่


ดาวน์โหลด ppt 1. เพื่อแสดงให้ให้เห็นว่า โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นโครงการที่ไม่เข้าข่าย โครงการรุนแรง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 2. เพื่อแสดงให้เห็นว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google