งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค
โดย หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร

2 วิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค
I kit I Reader

3 ชุดทดสอบ I-Kit หลักการ
เมื่อหยดน้ำยาสำเร็จรูปลงบนเกลือที่มีไอโอเดตจะเกิดเป็นตะกอนสีน้ำเงิน ซึ่งความเข้มข้นของสีจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณไอโอเดตที่มี โดยเทียบสีของ ตัวอย่างกับแผ่นสีมาตรฐาน อ่านค่าเป็นช่วงความเข้ม (ppm) หลักการ

4 ข้อควรระวัง / ข้อจำกัด
ชุดทดสอบ I-Kit ข้อดี ข้อควรระวัง / ข้อจำกัด - ใช้ง่าย - ให้ผลรวดเร็ว - ราคาถูก ( 1 บาท/ตัวอย่าง) - เหมาะกับภาคสนาม - วัดผลได้โดยประมาณ - วัดผลได้สูงที่สุด 50 ppm - ความสามารถของสายตาผู้ทดสอบ

5 ชุดทดสอบ I-Kit อุปกรณ์ และสารเคมี ช้อนตักเกลือมาตรฐาน แผ่นพลาสติกสีขาว

6 หรืออุปกรณ์ดัดแปลงอื่นๆ
การใช้ I-KIT หาปริมาณไอโอดีนในเกลือ 1 1. ตักเกลือ 1 ช้อน เทลงบนแผ่นพลาสติก ห้ามใช้จานสี หรืออุปกรณ์ดัดแปลงอื่นๆ X 2 2. เทน้ำยา 3 หยดลงบนเกลือ

7 4. เทียบสีกับแถบสีบนกล่อง
การใช้ I-KIT หาปริมาณไอโอดีนในเกลือ 3 3. คนให้เป็นวงขนาดเท่าฝาขวดน้ำยาทดสอบ 4 4. เทียบสีกับแถบสีบนกล่อง

8 การใช้ I-KIT หาปริมาณไอโอดีนในเกลือ
การอ่านผล อ่านค่าไอโอเดตจากแถบสีมาตรฐาน ค่าที่ได้เป็นช่วง เช่น 0-5, 5-15, 15-30, 30-50

9 การใช้ I-KIT หาปริมาณไอโอดีนในเกลือ
ข้อควรระวัง !! ก่อนทำการทดสอบให้ตรวจสอบวันหมดอายุของชุดทดสอบทุกครั้ง ให้ใช้อุปกรณ์ในชุดทดสอบเท่านั้น

10 ชุดทดสอบ I-Reader หลักการ
เมื่อหยดน้ำยาสำเร็จรูปลงบนเกลือที่มีไอโอเดตจะเกิดเป็นตะกอนสีน้ำเงิน ซึ่งความเข้มข้นของสีจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณไอโอเดตที่มี แล้วตรวจวัด ด้วยเครื่อง I-Reader ใช้หลักการของสเปคโตรโฟโตมิเตอร์วัดความสามารถ การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร โดย I-Reader จะคำนวณ ผลและแสดงเป็นตัวเลข (ppm) หลักการ

11 ข้อควรระวัง / ข้อจำกัด
ชุดทดสอบ I-Reader ข้อดี ข้อควรระวัง / ข้อจำกัด - สามารถอ่านค่าเป็นตัวเลขได้ - ใช้ได้ทั้งภาคสนาม และห้อง lab - ความสามารถในการวัดปริมาณไอโอดีนไม่เกิน 100 ppm

12 ชุดทดสอบ I-Reader อุปกรณ์ และสารเคมี เครื่อง I-Reader น้ำยา I-Reagent
ช้อนตักเกลือมาตรฐาน เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง (ถ้ามี) หลอดทดลองขนาด 1.3x10 เซนติเมตร ตระแกรงวางหลอดทดลอง Dropper ขนาด 1.5 ml. บีกเกอร์ น้ำกลั่น

13 ชุดทดสอบ I-Reader วิธีการใช้เครื่อง I-Reader
1. กดปุ่ม ON/OFF เพื่อเปิดเครื่อง 2. ใส่หลอด Blank (น้ำกลั่น 3 ml) ลงในช่องใส่หลอด แล้วกดเลข 2 เพื่อตั้งค่า Blank 3. นำหลอด Blank ออกใส่หลอดตัวอย่าง ที่ต้องการวัดลงไป แล้วกดเลข 1 4. ปรากฏค่าความเข้มข้นของไอโอดีน (ppm)

14 ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ด้วย I-Reader
2 ชั่งเกลือ 10 g + น้ำกลั่น 50 ml ใส่ขวดรูปชมพู่ เขย่าให้ละลายจนหมด แล้วดูดสารละลายเกลือ 0.5 ml ใส่หลอดทดลอง ตักเกลือด้วยช้อนมาตรฐานแล้วเติมน้ำกลั่น 0.5 ml ลงในหลอดทดลองเขย่าให้ละลายจนหมด 1 เติมน้ำยา I-Reagent 3 ml แล้วเขย่าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 5 นาที นำหลอดทดลองใส่ลงในเครื่อง I-Reader ทำการวัดค่า อ่านผล

15 การสุ่มตัวอย่างเกลือในบรรจุภัณฑ์
กลาง ซ้าย ขวา 1 2 3 1. เทเกลือใส่ถุงพลาสติกที่มีขนาดใหญ่กว่า 2. เขย่าให้เกลือให้ผสมกัน 3. ตัดถุงออกให้เป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้า 4. ทำการสุ่ม 3 จุดดังรูป

16 การตักเกลือด้วยช้อนมาตรฐาน
เกลือเม็ดละเอียด ให้ตักเกลือให้พอดีขอบช้อน และปาดส่วนที่เหลือทิ้ง เกลือเม็ดฟู ให้อัดเกลือในช้อนให้แน่นพอดีขอบ ช้อน และปาดส่วนที่เหลือทิ้ง เกลือเม็ดใหญ่ ให้เตรียมตัวอย่างโดยการชั่งเกลือ

17 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt วิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google