งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้และหลักปฏิบัติของพิธีกร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้และหลักปฏิบัติของพิธีกร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้และหลักปฏิบัติของพิธีกร
1 ความรู้และหลักปฏิบัติของพิธีกร โดย สุทธิเชษฐ บุตรสุวรรณ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1

2 ความรู้เบื้องต้นสำหรับพิธีกร
พิธี คือ งานที่จัดขึ้นตามลัทธิ ความเชื่อ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี แบบอย่าง กำหนดการ

3 พิธีกร ผู้ดำเนินงานในพิธี ผู้ดำเนินรายการ
พิธีกร ผู้ดำเนินงานในพิธี ผู้ดำเนินรายการ มี 2 ประเภท 1. พิธีกรทางศาสนา (ศาสนพิธีกร) คือ ผู้ดำเนินการในพิธีทางพระพุทธศาสนา เช่น พิธีทำบุญต่างๆ 2. พิธีกรทั่วไป คือผู้ดำเนินการในพิธีต่างๆ เช่น พิธีเปิดป้าย อาคาร พิธีเปิดการประชุม

4 พิธีมี 4 หมวด (พระพุทธศาสนา)
กุศลพิธี คือ พิธีเกี่ยวกับอบรมความดี เช่น รักษาศีลฟังธรรม บุญพิธี คือ พิธีทำบุญ ในงานมงคลและอวมงคล ทานพิธี คือ การถวายทาน บริจาคทาน ปกิณกพิธี คือ พิธีเบ็ดเตล็ด อื่นๆ เช่น การประเคน แสดงความเคารพ

5 โอวาทปาติโมกข์ มาฆบูชา หัวใจพระพุทธศาสนา ไม่ทำความชั่วทั้งปวง
2. อบรมกุศลให้ถึงพร้อม 3. ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว

6 บุญกิริยา ทาน คือ การบริจาคพัสดุของตนให้เป็น ประโยชน์แก่ผู้อื่น
ทาน คือ การบริจาคพัสดุของตนให้เป็น ประโยชน์แก่ผู้อื่น ศีล คือ การรักษา กาย วาจา ให้สงบเรียบร้อย 3. ภาวนา คือ การอบรมจิตใจให้ผ่องใสในทางกุศล

7 บทบาทและความสำเร็จของพิธีกร
1. เตรียมงาน 1.1 เตรียมเฉพาะบนเวที กำกับพิธีการบนเวทีให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยศึกษารายละเอียด ของงานผู้เกี่ยวข้อง ลำดับพิธีการ 1.2 เตรียมทั้งหมด คือ ก่อนงาน บนเวที สรุปงาน

8 หน้าที่บนเวที / ในพิธีการ
2.1 ศึกษากำหนดการ 2.2 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 2.3 ซักซ้อมในบางกรณี เช่น การจุดเทียน 2.4 สำรวจความเรียบร้อยของตน ทั้ง กาย วาจา ใจ 2.5 มีกำหนดการ/สรุปขั้นตอนในพิธีการพูด

9 3. บทบาทขณะทำหน้าที่ 3.1 คำปฏิสันถาร 3.2 การกล่าวนำเพื่อเริ่มพิธีการ 3.3 การเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงชื่อ ตำแหน่ง 3.4 ศิลปะการแนะนำบุคคล 3.5 การขอบคุณ 3.6 การสรุป

10 สรุป อาจารย์ ทองสุข มันตาทร สรุปว่า หัวใจของพิธีกร มี 4 ข้อคือ
อาจารย์ ทองสุข มันตาทร สรุปว่า หัวใจของพิธีกร มี 4 ข้อคือ 1. การเตรียมการ 2. การประสานงาน 3. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 4. มีการประเมินผลเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง

11 หลักการพูดของพิธีกร อาจารย์อำนวย จั่นเงิน ได้ให้ทฤษฎี 3 สบายไว้ดังนี้
อาจารย์อำนวย จั่นเงิน ได้ให้ทฤษฎี 3 สบายไว้ดังนี้ ฟังสบายหู 1.1 ภาษา เป็นวจีสุจริต ถูกตามหลักภาษาเหมาะสมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในพิธี 1.2 เสียงใช้เสียงแท้กลางๆไม่เบาหรือดังเกินไป เสียงสูงต่ำ สั้นยาว เหมาะกับเหตุการณ์ สถานการณ์ รูปการณ์ 1.3 จังหวะการพูด ไม่ช้าหรือเร็วเกินไปมีจังหวะชัดเจน

12 2. ดูสบายตา 2.1 บุคลิกภาพ การแต่งกาย แสดงออก กระฉับกระเฉงยิ้มแย้ม แจ่มใส 2.2 การทักทายที่ประชุม ถูกต้อง ชัดเจน 2.3 มีศิลปะการแสดงออก ท่วงทีวาจา ท่าทางการ เคลื่อนไหว สีหน้า ดวงตา น่าฟัง พูดคล่อง ชัดเจน มีสาระไม่น่าเบื่อ

13 3. พาสบายใจ 3.1 มีสาระตามขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ 3.2 จัดระเบียบความคิด เนื้อเรื่องโครงสร้าง การพูด เหมาะสมกับเวลา 3.3 สรุปได้อย่างเหมาะสม

14 สรุป ดูสบายตา คำนึงถึงบุคลิกภาพและศิลปะการ แสดงออก
ฟังสบายหู คำนึงถึงภาษาถ้อยคำ เสียง จังหวะการพูด ดูสบายตา คำนึงถึงบุคลิกภาพและศิลปะการ แสดงออก พาสบายใจ มีการจัดระเบียบความคิดโดยสร้าง การพูดได้เนื้อหาสาระครบถ้วน

15 การปฏิบัติพิธี เตรียมการ สำรวจความพร้อมขององค์ประกอบของงาน
1. สถานที่นั่งของพระสงฆ์ ประธานในพิธี ผู้ร่วมงาน 2. อุปกรณ์ประกอบและการใช้ประโยชน์ เช่น โต๊ะหมู่บูชา แท่นพิธี ไมโครโฟน และอื่นๆ 3. บุคลากรและบทบาทที่เกี่ยวข้อง 4. กำหนดการ

16 กำหนดการงานทั่วไป จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (คำกล่าวบูชา)
เชิญผู้กล่าวรายงาน เชิญประธานกล่าวโอวาท กิจกรรมต่อเนื่องอื่นๆ

17 กำหนดการศาสนพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
การจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย การจุดธูปเทียนเคารพศพ การบูชาพระรัตนตรัย กราบพระรัตนตรัย อาราธนาศีล อาราธนาธรรม

18 7. อาราธนาพระปริตร 8. จุดเทียนส่องธรรม กล่าวคำถวาย การประเคน การเวียนเทียน การกราบลาพระรัตนตรัย

19 ข้อปฏิบัติสำหรับพิธีกร
คำปฏิสันถาร คำนำสู่พิธีการ การเชิญบุคคลผู้กล่าวรายงาน การเชิญประธาน ศิลปะการแนะนำบุคคล เทคนิคการสรุป

20 ตัวอย่างการปฏิบัติพิธี
พิธีมงคลสมรส คู่บ่าวสาวจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระรัตนตรัย อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร กล่าวคำถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยไทยธรรม พิธีรดน้ำสังข์ พระสงฆ์อนุโมทนา

21 พิธีสวดพระอภิธรรม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนบูชาพระธรรม
จุดธูปเทียนเคารพศพ กราบพระรัตนตรัย อาราธนาศีล อาราธนาธรรม กล่าวคำถวาย พระสงฆ์อนุโมทนา

22 พิธีทำบุญฉลอง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระรัตนตรัย อาราธนาศีล
อาราธนาพระปริตร กล่าวคำถวายภัตตาหาร อาราธนาธรรม กล่าวคำถวายขันบูชาธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา

23 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ความรู้และหลักปฏิบัติของพิธีกร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google