งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา น. 101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา น. 101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา น. 101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

2 หัวข้อศึกษาวันนี้ อาจารย์ผู้บรรยาย/นักศึกษาผู้เรียน
อธิบายเค้าโครงการบรรยายทั้งหมด อธิบายวิธีการเรียนการสอน อธิบายวิธีการวัดผลการศึกษา กฎ กติกา ข้อตกลงในการเรียน เอกสารประกอบการสอน แนะนำหนังสือ บทความประกอบการศึกษา อื่น ๆ แบบทดสอบความรู้นักศึกษาก่อนเรียน

3 อาจารย์ผู้บรรยาย ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
อาจารย์ผู้บรรยาย ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ประวัติการศึกษา    -นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง -เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา -LL.M. in International Business Law (with Merit) University College London (UCL) University of London -Ph.D. King’s College London (KCL) University of London

4 ประสบการณ์การทำงาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ประเภทผู้แทนผู้บริหาร) ฯลฯ

5 ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ที่ปรึกษาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิ Pearl S. Buck (ประเทศไทย) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

6 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการปฏิรูปกฎหมาย (ประเภทบางเวลา)
อนุกรรมการกฎหมายและระเบียบ (ป.ป.ช.) อนุกรรมการ กต.ร. (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) กรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย ธนาคารกรุงไทย ฯลฯ

7 นักศึกษาผู้เรียน ชื่อ สกุล เลขทะเบียน โทร E mail
เหตุที่ลงทะเบียนเรียนกลุ่มนี้/ความคาดหวัง/ข้อเสนอแนะ ฯลฯ

8 อธิบายเค้าโครงการบรรยายทั้งหมด
-เอกสารประกอบการสอน (เค้าโครงการบรรยาย) ชุดที่ 1

9 อธิบายวิธีการเรียนการสอน
การบรรยาย ประกอบการใช้ Power Point เอกสารประกอบการสอน การสัมมนา จับประเด็น วิพากษ์วิจารณ์ และการให้ความเห็นทางกฎหมาย การฝึกเขียนตอบข้อสอบ การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรภายนอก การศึกษาดูงานนอกสถานที่

10 อธิบายวิธีการวัดผลการศึกษา
การสอบข้อเขียนปลายภาค การทำการบ้านส่ง การทำงานค้นคว้าวิจัยอิสระ การเข้าห้องเรียนและการมีส่วนร่วมในห้องเรียน

11 กฎ กติกา ข้อตกลงในห้องเรียน
On time Be Quiet Learning and teaching is loving affairs.

12 เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบการสอน (เค้าโครงการบรรยาย)
เอกสารประกอบการสอน (ชีทสรุป) เอกสารประกอบการสอน (คำถาม) 4. คำพิพากษาศาลฎีกา

13 แนะนำหนังสือ บทความประกอบการศึกษา

14 อื่น ๆ เพิ่ม- ถอน ความคิดเห็นอื่นๆ

15 การประเมินความรู้นักศึกษา (ก่อนและหลังการบรรยาย)
Pre Test/Post Test

16 ของฝากตอนท้าย “There’s nothing that perseverance cannot win.”

17 การบ้านท้ายชั่วโมง -รายงาน สรุปย่อ ระยะเวลาและอายุความ
-อ่าน รายงานวิจัย เรื่องปัญหาความหมายและผลทางกฎหมายของ ป.พ.พ. มาตรา 149 โดย ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ (50 หน้า) หรือคำอธิบายนิติกรรมสัญญาเรื่องความหมายของนิติกรรม


ดาวน์โหลด ppt วิชา น. 101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google