งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า
สถาบันทางสังคม ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รู้และเข้าใจสถาบันทางสังคม และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม

3 องค์ประกอบของโครงสร้างของสังคม 1. กลุ่มสังคม (Social groups) 2
องค์ประกอบของโครงสร้างของสังคม    1. กลุ่มสังคม (Social groups)    2. สถาบันสังคม (Social institutions)    3. สถานภาพและบทบาท (Status and Roles)

4   กลุ่ม หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คน หรือมากกว่านั้น
ซึ่งอาจมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกัน

5 การรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 1. การรักษาชาติ

6

7

8

9

10 2. การรักษาศาสนา

11 สถาบันศาสนา เป็นสถาบันที่ทำหน้าที่ช่วยสนองความต้องการด้านจิตใจ เสริมสร้างกำลังใจให้สมาชิกในสังคมได้ต่อสู่กับปัญหาโดยปฏิบัติตามคติความเชื่อ

12

13

14

15

16

17

18 ทบทวน 1. หลักธรรมทางศาสนาพุทธที่ถือว่า
เป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ คือ ก. อิทธิบาท 4 ข. เบญจศีล ค. สังคหวัตถุ 4 ง. อคติ 4

19 2. พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติตนที่
เหมาะสมต่อบุคคล 6 ประเภทโดย เปรียบเหมือนอะไร ก. ทิศ 6 ข. คารวะ 6 ค. สาราณียกรรม 6 ง. ธาตุ 6

20 3.“ การเอาชนะศัตรูด้วยความเป็นมิตร ”
เกี่ยวข้องกับหลักศาสนคริสต์ข้อใด ก. ความรัก ข. การให้อภัย ค. หลักศรัทธา ง. บัญญัติ 10 ประการ

21 4. การบริจาคทานในลักษณะใด ที่ศาสนา
อิสลามยกย่องมาก ก. ทำต่อหน้าคนหมู่มาก ข. ทำตามฐานะของตน ค. ทำด้วยความสมัครใจ ง. ทำโดยไม่ให้ใครรู้

22 3.การรักษาสถาบัน พระมหากษัตริย์ และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย

23

24

25   สถาบันครอบครัว เป็นสถาบันพื้นฐานแรกที่สุดและมีความสำคัญยิ่งของสังคม

26

27

28 สถาบันทางการเมืองการปกครอง เป็นกลุ่มของบรรทัดฐานเกี่ยวกับการใช้อำนาจ เพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม และกำหนดสิทธิเสรีภาพในการดำเนินชีวิต

29


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google