งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขออุทธรณ์การ จัดสรรเงิน บริการแพทย์แผนไทย สปสช. โอนเงินให้หน่วยบริการ ๒ ส่วน นวด ประคบ อบ งวด ๓ / ๒๕๕๕ ใช้ยาสมุนไพร งวด ๑ - ๓ / ๒๕๕๕ การจัดสรรเงิน คิดตามผลงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขออุทธรณ์การ จัดสรรเงิน บริการแพทย์แผนไทย สปสช. โอนเงินให้หน่วยบริการ ๒ ส่วน นวด ประคบ อบ งวด ๓ / ๒๕๕๕ ใช้ยาสมุนไพร งวด ๑ - ๓ / ๒๕๕๕ การจัดสรรเงิน คิดตามผลงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขออุทธรณ์การ จัดสรรเงิน บริการแพทย์แผนไทย สปสช. โอนเงินให้หน่วยบริการ ๒ ส่วน นวด ประคบ อบ งวด ๓ / ๒๕๕๕ ใช้ยาสมุนไพร งวด ๑ - ๓ / ๒๕๕๕ การจัดสรรเงิน คิดตามผลงาน op/pp individual data ( ๒๑ แฟ้ม ) ที่หน่วย บริการส่งให้กับงาน ICT จังหวัด แล้วส่ง ต่อให้ สนย.

2 พบปัญหาความผิดปกติข้อมูล เงินที่ได้รับจัดสรร ๑. เงินจัดสรรนวด / ประคบ / อบสมุนไพร ลดลงเป็นอย่างมาก ไตรมาสแหล่งข้อมูลเงินจัดสรร ( บาท ) ๑ ( ก. ค.- ก. ย. ๕๔ ) โปรแกรม on-line ๑, ๑๐๗, ๘๖๒ ๒ ( ต. ค.- ธ. ค. ๕๔ ) โปรแกรม on-line ๑, ๔๑๙, ๓๑๕ ๓ ( ม. ค.- มี. ค. ๕๕ ) ข้อมูล ๒๑ แฟ้ม จาก Hos-xp และ Hos-xp pcu ๑๕๑, ๓๘๕

3 ๒. หน่วยบริการบางแห่งที่มีบริการ แพทย์แผนไทย แต่ไม่ได้รับจัดสรรเงิน เปิดนวด ๘๕ แห่ง ได้รับจัดสรรเงิน ๓๐ แห่ง

4 ๓. เงินจัดสรรในการส่งเสริมการใช้ยา สมุนไพร - เงื่อนไข การสั่งใช้ยา ๑ รายการ คิดเป็น ๑ คะแนน - จ. เลย มีรายการยาในจังหวัดใช้ ๒ – ๑๔ รายการ ปี หน่วยบริการที่มีรับ จัดสรร รับเงินจัดสรร ( บาท ) รวม ( บาท ) ๒๕๕๔๑๔๐ แห่ง๒๒๙, ๗๙๓ ๒๕๕๕ งวด ๑ ก. ค.- ก. ย. ๕๔ งวด ๒ ต. ค.- ธ. ค. ๕๔ งวด ๓ ม. ค.- มี. ค. ๕๕ ๓๔ แห่ง ๕๓ แห่ง ๕๗ แห่ง ๓๕, ๐๖๔ ๕๗, ๐๕๘ ๕๔, ๕๙๐ ๑๔๖, ๗๑๒

5 สาเหตุทีทำให้เกิดความ ผิดพลาดของข้อมูล หน่วยบริการไม่ได้การเชื่อมตารางของบริการ แพทย์แผนไทยลงในโปรแกรม Hos-xp, Hos-xp pcu การบันทึกข้อมูลหน่วยบริการไม่สมบูรณ์ตาม เงื่อนไขข้อมูลที่ สปสช. ต้องการไปจัดสรรเงิน ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน / ไม่เข้าใจ ในการ บันทึกข้อมูลบริการแพทย์แผนไทยในโปรแกรม Hos-xp และ Hos-xp pcu ทำให้ข้อมูลที่ส่งออกไม่ สมบูรณ์ หน่วยบริการไม่ได้บันทึกข้อมูล สาเหตุอื่น ๆ

6 สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ประสาน สปสช. ในปัญหาที่เกิดขึ้น และ การอุทธรณ์ ประสาน งาน IT จังหวัด ประสานผู้ดูแลโปรแกรม Hos-xp และแพทย์ แผนไทย ของ รพร. ด่านซ้าย จังหวัดส่งหนังสือขออุทธรณ์ในภาพรวม จังหวัดส่ง สปสช.

7 สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป ๑. นัดประชุม admin Hos-xp ของระดับ อำเภอ โดยจะขอประชุม E-meeting ( ประมาณวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ) ๒. หน่วยบริการได้ตรวจสอบข้อมูลการ จัดสรรเงิน หากข้อมูลหายไปให้ ตรวจสอบ / แก้ไขและส่งออกข้อมูลใหม่ และอำเภอรวบรวมนำส่งจังหวัดภายใน วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ๓. ประชุมผู้เกี่ยวข้องโปรแกรม ระดับอำเภอ และตัวแทนหน่วยบริการ อย่างน้อยทุกๆ ๓ เดือน

8


ดาวน์โหลด ppt การขออุทธรณ์การ จัดสรรเงิน บริการแพทย์แผนไทย สปสช. โอนเงินให้หน่วยบริการ ๒ ส่วน นวด ประคบ อบ งวด ๓ / ๒๕๕๕ ใช้ยาสมุนไพร งวด ๑ - ๓ / ๒๕๕๕ การจัดสรรเงิน คิดตามผลงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google