งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การบริหารจัดการ Asthma & COPD 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การบริหารจัดการ Asthma & COPD 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การบริหารจัดการ Asthma & COPD 1

2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE วัตถุประสงค์ 1. ผู้ป่วย Asthma & COPD ได้รับ การดูแล รักษา ตามแนวปฏิบัติ บริการสาธารณสุข เพื่อป้องกัน การกำเริบของโรค 2. หน่วยบริการมีรูปแบบบริการ เพื่อ สร้างกลไกการเข้าถึงการดูแล รักษาตามแนวปฏิบัติบริการ สาธารณสุข

3 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ผลการดำเนินงานโครงการโรคหืด ปีงบประมาณ 2554

4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 1. ความครอบคลุมของหน่วยบริการในการจัดบริการ คลินิกโรคหืด (EAC) จำนวนหน่วยประจำ ในพื้นที่ สปสช. เขต 8 อุดรธานี จำนวนหน่วยที่ จัดบริการ ร้อยละของ หน่วยที่ จัดบริการ 877889.66

5 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 2. ความครอบคลุมของหน่วยบริการในการจัดบริการ และรักษาด้วยยาสูดสเตียรอยด์ จำนวนหน่วยที่จัดบริการจำนวนหน่วยที่รักษา ตามแนวทาง ร้อยละของหน่วย ที่รักษาตาม แนวทาง 787596.15

6 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 3. ความครอบคลุมของผู้ป่วยโรคหืดที่ได้รับบริการใน คลินิกผู้ป่วยนอกโรคหืด จากฐานข้อมูล OP indiv. จากฐานข้อมูล EAC%EAC/OP indiv. %ICS/EAC คนครั้งคนครั้งได้ ICS 29,11979,1608,70127,2786,66129.8876.55

7 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE แนวทางการบริหารจัดการ Asthma & COPD ปีงบประมาณ 2555

8 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การชดเชย บริการ

9 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE

10 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE

11 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE

12 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE

13 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE

14 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE

15 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ที่คาดหวังจะให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ 2555 รายละเอียดเป้าหมาย วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 1. Asthma & COPD216,324215.56

16 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE แนวทางการบริหารงบปี 55 ที่แตกต่างจากปี 54 รายการปีงบประมาณ 2554ปีงบประมาณ 2555 1. Asthma & COPD 1.1 Asthma -ค่าสนับสนุนส่งเสริมการ ให้บริการ คือ จ่ายค่าตั้ง Asthma Clinic - ค่ายา -ผลลัพธ์การบริการตามที่ กำหนด 1.2 COPD ไม่มี- ค่ายา - ค่าสนับสนุนส่งเสริมการ ให้บริการ - ผลลัพธ์การบริการตามที่ กำหนด 16

17 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE Thank you for Attention ยูริสา แสนหูม Yurisa.s@nhso.go.th


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การบริหารจัดการ Asthma & COPD 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google