งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร
บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

2 เรื่องเดิม สำนักชลประทานที่ 7 ได้กำหนดไว้เป็นฝายยาง และได้ หมอบให้สำนักออกแบบฯ เป็นผู้รับผิดชอบออกแบบฯ เป็น ผู้รับผิดชอบออกแบบ แต่ต่อมากลุ่มงานวางโครงการ 2 ส่วน วางโครงการ สำนักบริหารโครงการ ได้ประสานงานร่วมกับ สชป.7 เพื่อร่วมจัดทำรายงานวางโครงการของโครงการขนาดกลาง และ หลังร่วมกันศึกษาการวางโครงการพัฒนาน้ำแล้ว จึงได้ เปลี่ยนแปลงแผนงานก่อสร้าง จากโครงการ จากโครงการฝายยาง ห้วยบังอี่ ด.ดอนตาล มาเป็นโครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

3 วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
1.เพื่อช่วยในการพร่องระบายน้ำในช่วงต้นฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ เพื่อการเกษตร การประมง และอื่นๆ ในช่วงฤดูแล้ง 2.เพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำโขงหนุนและไหนย้อนกลับเข้ามาท่วมพื้นที่ เกษตรกรรมที่อยู่ริมห้วยบังอี่

4 ที่ตั้งและการคมนาคม ที่ตั้ง บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ที่พิกัด 48 QVD 869 – 071 ตามแผนที่มาตราส่วน 1: 50,000 ระวาง 5941 I ลำดับชุด L 7017 อยู่ในเขต ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร หรือ เส้น Latitude 16◦- 24'-17"เหนือ และLongitude 104◦- 52'- 44" ตะวันออก โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอดอนตาล จังหวัด มุกดาหาร การเดินทางเข้าสู่หัวงาน แยกจากถนนสาย จ.มุกดาหาร–อ.ดอน ตาล ไปทางขวา ที่ระหว่าง กม. ที่ บ้านนาโพธิ์ เส้นทางไปบ้านดงมันแยก ซ้ายข้างโรงเรียน ถึงหัวงานเป็นระยะทาง 33 กิโลเมตร รถยนต์สามารถเดิน ทางเข้าได้ สภาพทางคมนาคม ลาดยางมุกดาหาร-บ้านโพธิ์ 32 กิโลเมตร ทาง เกวียนและลูกรังบางช่วง 1 กิโลเมตร

5 ลักษณะโครงการ ประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบบานตรง - ช่องระบาย กว้าง 8.0 เมตร จำนวน 4 ช่อง - ระดับหลังตอม่อ ม.รทก. - ระดับธรณีบาน ม.รทก. - ระดับเก็บกัก ม.รทก. - ระดับสันบาน ม.รทก.

6 ระบบส่งน้ำชลประทานและระบบระบายน้ำ
ระบบส่งน้ำชลประทาน สำหรับโครงการ ประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ได้ใช้พื้นฐานการใช้น้ำของราษฏรในสภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการเป็นเกณฑ์ในการกำหนดวิธีการส่งน้ำ การใช้อาคารประกอบที่จะต้องก่อสร้างเพิ่มเติม ตลอดจนกำหนดประสิทธิภาพการส่งน้ำของโครงการ ขอบเขตและองค์ประกอบของโครงการประกอบด้วย ประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ อาคารหัวงานคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดบานตรง ขนาดช่องกว้าง 8.00 ม. สูง 7.50 ม. จำนวน 4 ช่อง ทำหน้าที่เก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำหน้าประตูระบายน้ำ

7 (ต่อ) ระบบส่งน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ แบ่งออกเป็น ฝั่งซ้ายประมาณ 1,000 ไร่ โดยการสร้างสถานีสูบน้ำ แบบทุนลอยทั้งสองฝั่ง ระบบระบายน้ำ สำหรับโครงการ ประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ จะใช้ระบบระบายน้ำ ออกจากพื้นที่โครงการโดยอาศัยประโยชน์จากลักษณะภูมิประเทศตามธรรมชาติ เช่น ร่องน้ำ คู คลองสาขาต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งนี้ราษฎรอาจช่วยเพิ่มเติมในการปรับปรุงระบบระบายน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามความเหมาะสม

8 ราคาค่าก่อสร้างและแผนงานก่อสร้าง
แผนงานก่อสร้าง 3 ปี โดยมีแผนใช้จ่ายงบประมาณดังนี้.- ปีงบประมาณ จำนวน ,000, บาท ปีงบประมาณ จำนวน ,000, บาท ปีงบประมาณ จำนวน ,000, บาท รวม ,000, บาท

9 ลำห้วยบังอี่ ใกล้จุดก่อสร้าง

10 ลำห้วยบังอี่ ใกล้จุดก่อสร้าง

11 ลำห้วยบังอี่ ใกล้จุดก่อสร้าง

12 พื้นที่รับประโยชน์

13 พื้นที่รับประโยชน์

14 พื้นที่รับประโยชน์

15

16

17

18 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google