งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตรกรรม จังหวัดปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตรกรรม จังหวัดปทุมธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตรกรรม จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

2 ความเหมาะสมทางกายภาพของที่ดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจ
การซ้อนทับข้อมูล ขอบเขตความเหมาะสมชุดดิน สภาพการใช้ที่ดินของพืชปัจจุบัน เขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ S1 เหมาะสมสูง S2 เหมาะสมปานกลาง S3 เหมาะสมเล็กน้อย N ไม่เหมาะสม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

3 การจัดการด้านพื้นที่ตามเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านการผลิตให้เพียงพอกับอุปสงค์-อุปทาน ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ เพิ่มพื้นที่ปลูก/เพิ่มการจัดการที่ดีในบริเวณที่เหมาะสม (S1+S2) ผลผลิตล้นตลาด/ราคาตกต่ำ ลดพื้นที่ปลูกบริเวณที่ไม่เหมาะสม (S3,N) วิเคราะห์ทัศนคติ/ความต้องการของเกษตรกร เกษตรกรยอมรับ เปลี่ยนชนิดพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เปลี่ยนรูปแบบการใช้ที่ดิน (ปศุสัตว์ ประมง พืชพลังงาน) เพิ่มเทคโนโลยี และถ่ายทอดองค์ความรู้ เกษตรกรไม่ยอมรับ ปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการที่ดี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

4 การจัดการด้านพื้นที่ตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ (ข้าว) จ.ปทุมธานี
ผลผลิตล้นตลาด/ราคาตกต่ำ ลดพื้นที่ปลูกบริเวณที่ไม่เหมาะสม (S3,N) ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ เพิ่มพื้นที่ปลูก/เพิ่มการจัดการที่ดีในบริเวณที่เหมาะสม (S1+S2) พื้นที่เหมาะสมในบริเวณที่มีการปลูกข้าว ชั้นความเหมาะสมของดิน เนื้อที่ (ไร่) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่) พื้นที่ปลูก (ไร่) 623,980 S1 เหมาะสมสูง S2 เหมาะสมปานกลาง 444,098 152,865 732 S3 เหมาะสมเล็กน้อย N ไม่เหมาะสม 13,224 13,793 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

5 แนวทางประสานกับจังหวัด เพื่อวางแผนการผลิต
เขตเหมาะสม สำหรับพืชเศรษฐกิจ ความต้องการของจังหวัด (ความต้องการบริโภค/ความต้องการตลาด) การวางแผนการผลิตระดับจังหวัด เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในเขตเหมาะสม (S1+S2) - ถ่ายทอดองค์ความรู้ - ลดต้นทุน - เพิ่มรายได้ ปรับเปลี่ยนระบบการผลิต (S3,N) - ปรับเปลี่ยนชนิดพืช/พืชพลังงาน - เปลี่ยนเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการของจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

6 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
พื้นที่จังหวัด 955,535 ไร่ พื้นที่รับน้ำชลประทาน 855,520 ไร่ เมือง ลาดหลุมแก้ว สามโคก คลองหลวง หนองเสือ ธัญบุรี ลำลูกกา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

7 ผลผลิตข้าวนาปี นาปรังปี 2555
พื้นที่ปลูกข้าวนาปี 319,959 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 328,758 ไร่ ผลผลิตรวม 447,211 ตันต่อปี เมือง ลาดหลุมแก้ว สามโคก คลองหลวง หนองเสือ ธัญบุรี ลำลูกกา จำนวนโรงสี 10 โรง (ในคก.รับจำนำ) แหล่งแปรรูปข้าว 12 แห่ง กำลังการผลิตรวม 2,120 ตัน (ตาม รง.4) การผลิตจริง 2,360 ตัน ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

8 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
พื้นที่ ZONING จำนวน 623,980 ไร่ พื้นที่ LANDUSE จำนวน 336,925 ไร่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

9 พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
ข้าว Zoning Landuse ชนิดพืช มาก ปานกลาง น้อย ไม่เหมาะสม ข้าว 444,098 ชนิดพืช พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) ข้าว 336,925 152,865 13,224 13,793 รวมพื้นที่ 623,980 ไร่ ที่มา: สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี

10 ภาพแสดงพื้นที่เหมาะสมมาก S1 กับ พื้นที่ปลูกจริง
ชนิดพืช S1 ปลูกจริง ข้าว 444,098 ไร่ 268,208 ไร่ เมือง ลาดหลุมแก้ว สามโคก คลองหลวง หนองเสือ ธัญบุรี ลำลูกกา ที่มา: สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี

11 ภาพแสดงพื้นที่เหมาะสมปานกลาง S2 กับ พื้นที่ปลูกจริง
ชนิดพืช S2 ปลูกจริง ข้าว 152,865 ไร่ 56,639 ไร่ เมือง ลาดหลุมแก้ว สามโคก คลองหลวง หนองเสือ ธัญบุรี ลำลูกกา ที่มา: สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี

12 ภาพแสดงพื้นที่เหมาะสมน้อย S3 กับ พื้นที่ปลูกจริง
ชนิดพืช S3 ปลูกจริง ข้าว 13,224 ไร่ 9,240 ไร่ เมือง ลาดหลุมแก้ว สามโคก คลองหลวง หนองเสือ ธัญบุรี ลำลูกกา ที่มา: สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี

13 ภาพแสดงพื้นที่ไม่เหมาะสม N กับ พื้นที่ปลูกจริง
ชนิดพืช N ปลูกจริง ข้าว 13,793 ไร่ 2,838 ไร่ เมือง ลาดหลุมแก้ว สามโคก คลองหลวง หนองเสือ ธัญบุรี ลำลูกกา ที่มา: สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี

14 ปาล์มน้ำมัน พื้นที่อำเภอหนองเสือ
Zoning Landuse พื้นที่ปลูก S2 25,322 ไร่ 7,797 ไร่ รวม พื้นที่ปลูกใน 2 ตำบล คือ ตำบลศาลาครุ ตำบลหนองสามวัง ที่มา: สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี

15 ยางพารา พื้นที่อำเภอหนองเสือ
ชนิดพืช ยางพารา S2 138 ไร่ N 30,228 ไร่ พื้นที่ปลูก ที่มา: สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี

16 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตรกรรม จังหวัดปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google