งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมาย ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน สามารถควบคุมปัญหาทางการเงินระดับ 7 ของหน่วยบริการในพื้นที่

2 เป้าหมาย ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ (ที่เกี่ยวข้อง) การเงินการคลัง 19. ประสิทธิภาพของการบริหารการเงิน สามารถควบคุมปัญหาการเงินระดับ 7 ของหน่วย บริการในพื้นที่ (ไม่เกินร้อยละ 10) ยาและเวชภัณฑ์ 20. ลดต้นทุนของยา เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ได้ตามแผนของเขตและจังหวัด

3 ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน
- ความสามารถกระจายการจัดสรรงบค่าใช้จ่ายทุกหมวด - ความสามารถพัฒนาและควบคุมกำกับหน่วยบริการ ในแต่ละที่ - ปัญหาการเงินระดับ 7

4 ปัญหาการเงินระดับ 7 Current Ratio < 1.5 = 1 คะแนน
Quick Ratio < 1.0 = 1 คะแนน Cash Ratio < 0.8 = 1 คะแนน ทุนสำรองสุทธิติดลบ = 1 คะแนน ผลประกอบการขาดทุน = 1 คะแนน ระยะเวลาทุนสำรองเพียงพอใช้จ่าย < 3 เดือน = 2 คะแนน ปัญหาการเงินระดับ 7

5 ระดับหน่วยบริการ (5 ข้อ)
1. จัดทำแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย ของปี (Planfin) 2. ส่งข้อมูลงบทดลองและข้อมูลบริการทางเว็บไซต์ 3. เสนอ Financial report & Financial Indicator ต่อผู้บริหาร 4. ตั้งคณะกรรมการวางแผนแก้ปัญหาทางการเงิน 5. พัฒนาระบบบัญชีให้มีคุณภาพน่าเชื่อถือ

6 ระดับจังหวัด (4 ข้อ) 1. ตั้ง คกก.ปรับประสิทธิภาพระดับจังหวัด
2. กำหนดมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย-เพิ่มรายได้ให้สมดุล 3. ทำแผนตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน ,ตรวจบัญชี, ตรวจระบบการบริหารใน รพ.ทุกแห่ง 4. ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI

7 ระดับเขตบริการ (4 ข้อ) 1. ตั้ง คกก.ปรับประสิทธิภาพระดับเขตบริการ
2. กำหนดนโยบายของเขตบริการและสนับสนุนมาตรการ ควบคุม คชจ.-เพิ่มรายได้ ของ คกกฯ 3. ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน,ตรวจสอบบัญชี และ ระบบบริหาร รพ.ที่ประสบปัญหาเรื้อรังด้วยการ Cross Check ระหว่างจังหวัด 4. สร้าง รพ.ต้นแบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ในระดับเขต

8 เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10 เป้าหมาย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 76 แห่ง การจัดเก็บข้อมูล 1.จัดเก็บจากรายงานสถานะทางการเงินของหน่วยบริการ ของเขตบริการสุขภาพที่ จัดเก็บจากข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซด์การเงินการคลัง กลุ่มประกันสุขภาพ ระยะเวลาการเก็บ รายเดือน โดยจะจัดเก็บทุกวันที่ 30 ของเดือนถัดไป


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมาย ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google