งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ องค์กร. ครั้งที่ผ่านมา คำสำคัญและแนวคิด วิเคราะห์ผู้รับบริการ วิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิเคราะห์คู่แข่ง วิเคราะห์ความสามารถในการตอบสนองความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ องค์กร. ครั้งที่ผ่านมา คำสำคัญและแนวคิด วิเคราะห์ผู้รับบริการ วิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิเคราะห์คู่แข่ง วิเคราะห์ความสามารถในการตอบสนองความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ องค์กร

2 ครั้งที่ผ่านมา คำสำคัญและแนวคิด วิเคราะห์ผู้รับบริการ วิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิเคราะห์คู่แข่ง วิเคราะห์ความสามารถในการตอบสนองความ ต้องการของผู้รับบริการระหว่างเรากับคู่แข่ง SWOT

3 การกำหนดวิสัยทัศน์ วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นโอกาส วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จากปัจจุบัน สร้างอนาคตในระยะ 3 ปีข้างหน้า จากโอกาสและจุดแข็ง เขียนสั้น กระชับ ให้ภาพให้พลัง จำง่าย

4 ตัวอย่างวิสัยทัศน์ การบินไทย เป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์ไทย บริษัท CPALL “ เราให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชน บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน ) เป็นผู้นำและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและ เครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ คนรุ่นใหม่

5 Honda vision statement Quality in all jobs: learn, think, analyse, evaluate and improve. Reliable products: on time, with excellence and consistency. Better communication: listen, ask and speak up."

6 Toyota vision statement Rewarded with a smile by exceeding your expectations Toyota will lead the way to the future of mobility, enriching lives around the world with the safest and most responsible ways of moving people. Through our commitment to quality, constant innovation and respect for the planet, we aim to exceed expectations and be rewarded with a smile. We will meet challenging goals by engaging the talent and passion of people, who believe there is always a better way.

7 การกำหนดพันธกิจ วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้เสีย วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นจุดแข็งและโอกาส ทบทวนวิสัยทัศน์ เขียนประโยคพันธกิจ โดยแยกเป็น 3 ส่วน บริการที่ให้กลุ่มที่รับบริการคุณภาพที่มอบ ให้ผู้รับบริการ

8 ตัวอย่างพันธกิจ GE บริการกลุ่มผู้รับบริการคุณภาพที่มอบ ให้ 1. จัดการเรียนการ สอนรายวิชา การศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษา 3 ปีแรก ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และประทับใจ

9 การกำหนดตัวบ่งชี้ บริการและ ผู้รับบริการ คุณภาพที่ มอบให้ วัดความสำเร็จ จากอะไร ค่า เป้าหมา ยเท่าใด

10 ตัวอย่างการกำหนดตัวบ่งชี้ คุณภาพตัวบ่งชี้ค่าเป้าหมาย ด้วย ความสะดวก ช่วงเวลาที่เข้าใช้ บริการ ทุกช่วงเวลา รวดเร็วระยะเวลาในการ เข้าถึงบริการ Real-time ประทับใจ % ข้อร้องเรียนที่ แก้ไขได้ 100%

11 การกำหนดประเด็นกลยุทธ์ ศึกษากลยุทธ์หลักของหน่วยงานต้นสังกัด วิเคราะห์ตาราง TOWS หาแนวปฏิบัติที่แปลกใหม่ สร้างสรรค์ เพื่อ ทำงานตามพันธกิจ ให้บรรลุวิสัยทัศน์

12 การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ประเด็นกล ยุทธ์ วัตถุประสงค์ที่ต้องการ Specific เฉพาะเจาะจง Measurable วัดความสำเร็จได้ Action ต้องมีการกระทำ Realistic ต้องเป็นไปได้จริง Time Frame ภายในกรอบเวลาที่ กำหนด

13 การกำหนดกลยุทธ์ริเริ่ม ประเด็นกล ยุทธ์ วัตถุประสง ค์ จะต้องทำ อะไรจึงจะ บรรลุตาม วัตถุประสง ค์ อะไรที่ทำ นั้นต้องใช้ งบประมาณ เท่าใด

14 กำหนดผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ ความสำเร็จ กลยุทธ์ ริเริ่ม งบประม าณที่ใช้ ใคร รับผิดชอ บ วัด ความสำเ ร็จจาก อะไร มีค่า เป้าหมา ยเท่าใด

15 ใส่ทุกรายการลงใน ตาราง SASP


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ องค์กร. ครั้งที่ผ่านมา คำสำคัญและแนวคิด วิเคราะห์ผู้รับบริการ วิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิเคราะห์คู่แข่ง วิเคราะห์ความสามารถในการตอบสนองความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google