งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีเฮิคเชอร์และโอลิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีเฮิคเชอร์และโอลิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีเฮิคเชอร์และโอลิน

2 ทฤษฎีเฮิคเชอร์และโอลิน
H – O กล่าวถึงความแตกต่างของทรัพยากรที่มีอยู่ของแต่ละประเทศ ความแตกต่างของราคาเปรียบเทียบ วิเคราะห์การกระจายผลตอบแทนระหว่างปัจจัยการผลิต วิธีการจัดสรรทรัพยากรการผลิตระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ การสะสมทุน การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต

3 ข้อสมมติของท.บ H –O 1. ผลิตสินค้าสองชนิด 2. การผลิตใช้เทคโนโลยีเท่ากัน ราคาปัจจัยการผลิตเท่ากัน ถ้าราคาปัจจัยการผลิตต่างกันจะใช้ปัจจัยการผลิตที่มีราคาถูกทดแทนปัจจัยการผลิตที่มีราคาแพง 3. แต่ละประเทศใช้ปัจจัยการผลิตที่มีความอุดมสมบูรณ์ของตนเอง 4. การผลิตสินค้าสองชนิดมีลักษณะผลได้ต่อขนาดคงที่คือเพิ่มปัจจัยการผลิตได้สัดส่วนเท่ากับผลผลิต 5. การผลิตของสองประเทศผลิตบริโภคภายในประเทศได้ 6. รสนิยมในการบริโภคเหมือนกัน 7. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 8. ปัจจัยการผลิตเคลื่อนย้ายภายในประเทศได้แต่ระหว่างประเทศไม่ได้ 9. แต่ละประเทศจะผลิตตามความชำนาญเฉพาะอย่าง ไม่มีการว่างงาน 10. การค้าระหว่างประเทศสมดุล คือ การส่งออกเท่ากับการนำเข้า

4 การเน้นใช้ปัจจัยการผลิต ความอุดมสมบูรณ์ของปัจจัยการผลิต
การค้าระหว่างประเทศเกิดจากความแตกต่างของความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยการผลิต ทำให้ราคาปัจจัยการผลิตแตกต่าง ต้นทุนการผลิตแตกต่าง ราคาสินค้าแตกต่าง

5 ทฤษฎีความเท่าเทียมของราคาปัจจัยการผลิต
การค้าระหว่างประเทศนำมาซึ่งการเกิดความโน้มเอียง ทำให้ราคาปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศอยู่ในระดับเดียวกันในทุกประเทศ การค้าระหว่างประเทศ ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศ

6 การค้าระหว่างประเทศกับการกระจายรายได้
การทดสอบทฤษฎีของ H – O การเปลี่ยนกลับในการเน้นการใช้ปัจจัยการผลิต ทฤษฎีความชำนาญการของแรงงาน ทฤษฎีวงจรผลิตภัณฑ์


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีเฮิคเชอร์และโอลิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google