งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาชนในหมู่บ้านมีความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติคุณภาพการให้บริการ ชุมชนมีศักยภาพใน การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ มีคุณภาพได้ มาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาชนในหมู่บ้านมีความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติคุณภาพการให้บริการ ชุมชนมีศักยภาพใน การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ มีคุณภาพได้ มาตรฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ประชาชนในหมู่บ้านมีความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติคุณภาพการให้บริการ ชุมชนมีศักยภาพใน การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ มีคุณภาพได้ มาตรฐาน พัฒนาการ บริหาร เครือข่าย ในการ ส่งเสริม การผลิต การตลาด มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มิติการพัฒนาองค์กร บุคลากรที่ มีความ เชี่ยวชาญ ด้านการ บริหารการ ผลิต การจัดการ ความรู้ใน การผลิต และการ บริหาร ผลิตภัณฑ์ พัฒนา ระบบ ฐานข้อมูล ทุกระดับ ชุมชนสามารถ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไปสู่ประชาชน ผู้บริโภคได้ ส่งเสริมการผลิตให้ได้ มาตรฐาน ส่งเสริมการบริหาร ผลิตภัณฑ์ (Product management) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ให้เข้มแข็ง

4 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กลยุทธ์การตลาดแก่ กลุ่มผู้ผลิต เพื่อพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของ ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพื่อสร้างองค์ความรู้ทีมงานเครือข่าย KBO จังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กลยุทธ์การตลาดแก่ กลุ่มผู้ผลิต เพื่อพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของ ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพื่อสร้างองค์ความรู้ทีมงานเครือข่าย KBO จังหวัดชุมพร วัตถุประสงค์โครงการ

5 1. กลุ่มผู้ผลิตชุมชนมีความรู้ความ เข้าใจกลยุทธ์ด้านการตลาด ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2. กลุ่มผู้ผลิตได้รับการพัฒนาแผน ธุรกิจในด้านการตลาดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เป้าหมาย 15 กลุ่ม ยอดจำหน่าย เพิ่มขึ้น 15% 3. ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ มีช่องทางการตลาด เพิ่มมากกว่า 1 ช่องทางและมียอด การจำหน่ายเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 15 กลุ่ม 4. เครือข่าย KBO สามารถเป็นศูนย์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เป้าหมาย 15 กลุ่ม

6 กระบวนการทำงาน กระบวนงาน / ระยะเวลา  สร้าง ความ เข้าใจ สร้าง ความ เข้าใจ กิจกรรม ประชุม กลุ่มผู้ผลิต ส่งเสริมการเพิ่ม ช่องทางการตลาด ประชุมเจ้าหน้าที่ และเครือข่าย KBO ชุมชน สามาร ถ จำหน่า ย ผลิตภั ณฑ์ ไปสู่ ผู้บริโภ ค ได้ โดยตร ง  คัดเลือก ผลิตภัณฑ์ โดดเด่นเพื่อ พัฒนา รูปแบบ บรรจุณฑ์ จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ คัดเลือก ผลิตภัณฑ์ โดดเด่นเพื่อ พัฒนา รูปแบบ บรรจุณฑ์ จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์  สร้างความ เข้าใจ กระบวนงาน เพื่อคัดเลือก กลุ่มผู้ผลิตที่ มีศักยภาพ เข้าร่วม กิจกรรม สร้างความ เข้าใจ กระบวนงาน เพื่อคัดเลือก กลุ่มผู้ผลิตที่ มีศักยภาพ เข้าร่วม กิจกรรม มิย.52 มิ. ย.52 อบรมให้ความรู้กลุ่ม เป้าหมาย  จำนวน 15 กลุ่ม 30 คน 1 วัน โดยทีมวิทยากร จากสำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด สำนักงาน อุตสาหกรรม จังหวัด และ อาจารย์สถาบัน เทคโนโลยีพระ จอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร จำนวน 15 กลุ่ม 30 คน 1 วัน โดยทีมวิทยากร จากสำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด สำนักงาน อุตสาหกรรม จังหวัด และ อาจารย์สถาบัน เทคโนโลยีพระ จอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร มิ. ย. 52 คัดเลือกผลิตภัณฑ์ โดดเด่น พัฒนาการออกแบบ บรรจุภัณฑ์  ออกแบบ บรรจุภัณฑ์ โดยทีมงาน KBO จังหวัด ออกแบบ บรรจุภัณฑ์ โดยทีมงาน KBO จังหวัด ก. ค.- สค.52  งาน OTOP KBO Contest งาน OTOP KBO Contest  งาน OTOP ภูมิภาค ณ ห้างเดอะมอลล์ โคราช งาน OTOP ภูมิภาค ณ ห้างเดอะมอลล์ โคราช  งาน OTOP ช้อปช่วย ชาติ,OTOP Midyear2009 งาน OTOP ช้อปช่วย ชาติ,OTOP Midyear2009  งาน OTOP ของ จังหวัด งาน OTOP ของ จังหวัด  ร้าน 7- Eleven,108 SHOP ร้าน 7- Eleven,108 SHOP ส. ค.52

7 อบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย

8 ทุเรียนทอดกรอบกลุ่มทุเรียนชายน้อย อ. ปะ ทิว ก่อนพัฒนาบรรจุ ภัณฑ์ หลังพัฒนาบรรจุ ภัณฑ์ กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง กลุ่มสตรีนา ปะท่า อ. ท่าแซะ

9 ก่อนพัฒนาบรรจุ ภัณฑ์ หลังพัฒนาบรรจุ ภัณฑ์ กล้วยกรอบเล็บมือนาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ. เมืองชุมพร ผลิตภัณฑ์กาแฟโบราณลุงเหนอ อ. สวี

10 ส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาด OTOP FESTIVAL KBO CONTEST ผลลัพธ์โครงการ

11 OTOP Midye ar

12 OTOP CHUMPHON

13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประชาชนในหมู่บ้านมีความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติคุณภาพการให้บริการ ชุมชนมีศักยภาพใน การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ มีคุณภาพได้ มาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google