งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนของเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนของเรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนของเรา

2 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : รหัส Smis 8 หลัก : รหัส Obec 6 หลัก : ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านไร่วิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banraiwittaya School ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ตำบล : บ้านบึง อำเภอ : บ้านไร่ จังหวัด : อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ : ตราสัญลักษณ์

3 ประวัติโรงเรียนของเรา
โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้านไร่รับนักเรียนสหศึกษาประเภทเดินเรียนและมีนักเรียนอาศัยอยู่ในบ้านพักนักเรียน โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านไร่เดิม (ประถมปลาย) เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นแรก 24 คน มีครู 1 คน คือ นายสมพร ไชยะ และทางจังหวัดได้แต่งตั้ง นายปรีชา ภู่กำจัด ครูโรงเรียนอุทัยทวีเวท ( ปัจจุบันคือ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ) มารักษาการตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ผู้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียน คือ 1. นายสวิง สีสรรพ์ (อดีตศึกษาธิการอำเภอบ้านไร่) จำนวน 25 ไร่ 2. นายเจ็ก แห้วเพ็ชร จำนวน 25 ไร่ 3. นายเพ็ง เงินทองดี (อดีตกำนันตำบลบ้านไร่) 4. นางขุน เงินทองดี จำนวน 42 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา

4 วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

5 พันธกิจ (Mission) และ เป้าประสงค์ (Objective)
1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากล 3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 4. พัฒนากระบวนการการบริหารจัดการด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 5. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง 6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

6 เป้าประสงค์ (Objective)
1. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากล 3. บุคลากรมีความรู้ความสารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 5. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง 6. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

7 ผู้บริหารโรงเรียนของเรา

8 ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านไร่วิทยา
ชื่อ-สกุล นายวิชัย ยุชังกูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ วิชาเอก กศ.ม. บริหารการศึกษา วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านไร่วิทยา หมายเลขโทรศัพท์

9 รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านไร่วิทยา
ชื่อ-สกุล นางวชิราภรณ์ รัตนวงศ์ไชย ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการ วิชาเอก กศ.ม. บริหารการศึกษา วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านไร่วิทยา หมายเลขโทรศัพท์

10 รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านไร่วิทยา
ชื่อ-สกุล นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการ วิชาเอก ศศ.ม. สังคมศึกษา วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านไร่วิทยา หมายเลขโทรศัพท์

11 รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านไร่วิทยา
ชื่อ-สกุล นางรุ่งนภา ธีฆะพร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการ วิชาเอก กศ.ม. คณิตศาสตร์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านไร่วิทยา หมายเลขโทรศัพท์

12 The end


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนของเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google