งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์และผลการดำเนินงานพัฒนาองค์การของกรมควบคุมโรค ร้อยละของ การผ่านเกณฑ์ ปี 2552ปี 2553ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 หมวด 1หมวด 3หมวด 5หมวด 6หมวด 2หมวด 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์และผลการดำเนินงานพัฒนาองค์การของกรมควบคุมโรค ร้อยละของ การผ่านเกณฑ์ ปี 2552ปี 2553ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 หมวด 1หมวด 3หมวด 5หมวด 6หมวด 2หมวด 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์และผลการดำเนินงานพัฒนาองค์การของกรมควบคุมโรค ร้อยละของ การผ่านเกณฑ์ ปี 2552ปี 2553ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 หมวด 1หมวด 3หมวด 5หมวด 6หมวด 2หมวด 4 ประเมินตนเองตาม เกณฑ์ FL และ Self Certify FL ได้ร้อยละ 100 ผ่านการประเมิน จากผู้ประเมิน ภายนอกตามเกณฑ์ FL ได้ร้อยละ 93.36 80.0097.0089.00100.0096.571499.4286 ไม่ผ่าน LD2, LD4 ไม่ผ่าน CS8 ไม่ผ่าน HR1, HR5 ไม่ผ่าน SP4, SP5, SP7 ไม่ผ่าน IT7 1  รางวัล UNPSA ระดับ First Place 1 รางวัล  ผลงานคุณภาพ ได้รับรางวัล TPSA ระดับดีเด่น 2 รางวัล ระดับดี 2 รางวัล  รางวัล PMQA รายหมวด 2 หมวด คือ หมวด 1 และ หมวด 2  รางวัล UNPSA ระดับ First Place 1 รางวัล  ผลงานคุณภาพ ได้รับรางวัล TPSA ระดับดีเด่น 2 รางวัล ระดับดี 2 รางวัล  รางวัล PMQA รายหมวด 2 หมวด คือ หมวด 1 และ หมวด 2  กรมควบคุมโรคผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level)  ผลงานคุณภาพ ได้รับรางวัลระดับ TPSA ระดับดีเด่น 2 รางวัล  กรมควบคุมโรคผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level)  ผลงานคุณภาพ ได้รับรางวัลระดับ TPSA ระดับดีเด่น 2 รางวัล 2557 2556 GES 56-57 HRD,HRM แรงจูงใจ เลือนระดับ/ย้าย มอบหมายงาน IT ปัญหาฉุกเฉิน พร้อมใช้งาน ฐานข้อมูลสนับสนุนงาน CLIMATE สภาพแวดล้อม การให้รางวัลยกย่องชมเชย ปริมาณงานสมดุลกับเวลา ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพระบบ บริหารจัดการองค์กรฯ PMQA กรมฯมีระบบบริหาร จัดการผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสากล

2 มาตรการ/กิจกรรมสำคัญ ค่าเป้าหมาย งบประมาณ และผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 1. งบประมาณหน่วยงานหลักส่วนกลางจำนวนทั้งสิ้น 15,250,000 บาท ดังนี้ รวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท 1.1.การพัฒนาระบบ และสมรรถนะองค์การ โดยปรับปรุงการดำเนินงานในแต่ ละหมวด ที่เป็นโอกาสในการพัฒนาทั้ง 7 หมวด ให้เกิดความต่อเนื่อง 1.2. การยกระดับงานคุณภาพ ในเรื่อง คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐราย หมวด เพื่อขอรับรางวัล PMQA รายหมวด เป้าหมาย 2 หมวด ตลอดจนการ ผลักดันให้ทุกหน่วยงานภายในกรมพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อขอรับรางวัล คุณภาพ เป้าหมาย รางวัลคุณภาพ 4 รางวัล 1.3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายพัฒนาองค์กร

3 2. สนับสนุนการพัฒนาองค์กรของหน่วยงาน 39 หน่วยงาน จำนวน 24,750,000 บาท โดย ดำเนินการตามจุดเน้นการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปี 2559 ดังนี้ ซึ่งมีแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน ดังนี้  หน่วยงานที่มีบุคลากรตั้งแต่ 551 คนขึ้นไป จำนวน 1 หน่วยงาน 954,000 บาท  หน่วยงานที่มีบุคลากรตั้งแต่ 501 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 550 คน จำนวน 1 หน่วยงาน 888,500 บาท  หน่วยงานที่มีบุคลากรตั้งแต่ 401 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500 คน จำนวน 7 หน่วยงาน ๆ ละ 874,000 บาท  หน่วยงานที่มีบุคลากรตั้งแต่ 301 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 400 คน จำนวน 5 หน่วยงาน ๆ ละ 795,500 บาท  หน่วยงานที่มีบุคลากรตั้งแต่ 201 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 300 คน จำนวน 6 หน่วยงาน ๆ ละ 695,500 บาท  หน่วยงานที่มีบุคลากรตั้งแต่ 101 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 200 คน จำนวน 6 หน่วยงาน ๆ ละ 595,500 บาท  หน่วยงานที่มีบุคลากรตั้งแต่ 51 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 100 คน จำนวน 8 หน่วยงาน ๆ ละ 518,500 บาท  หน่วยงานที่มีบุคลากรไม่ถึง 50 คน จำนวน 5 หน่วยงาน ๆ ละ 183,600 บาท 1.การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงานตามเกณฑ์ PMQA ที่กรมควบคุมโรค กำหนด 1.1 การทบทวน Organization Profile 1.2 การดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงาน พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐของกรมฯ 1.3 การพัฒนาสมรรถนะองค์กร 2.การยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ 2.1 การขอรับรางวัลผลงานคุณภาพ (รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วน ร่วม หรือ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ หรือรางวัล UNPSA) เป้าหมาย ได้รับรางวัลคุณภาพ อย่างน้อย 4 ผลงาน


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์และผลการดำเนินงานพัฒนาองค์การของกรมควบคุมโรค ร้อยละของ การผ่านเกณฑ์ ปี 2552ปี 2553ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 หมวด 1หมวด 3หมวด 5หมวด 6หมวด 2หมวด 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google