งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ. ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ. ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ. ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2556

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกความใน (2) และ (3) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2537)ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(2) ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล (ก) บ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวง ที่ท่อกรุบ่อทำด้วย ซีเมนต์ อิฐ หิน หรือวัสดุอื่น ฉบับละ 100 บาท (ข) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุด น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร ฉบับละ 100 บาท (ค) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่หนึ่งร้อยมิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร ฉบับละ 500 บาท

3 สรุปสาระสำคัญ (ง) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่ 200 มิลลิเมตรขึ้นไป ฉบับละ 1,000 บาท (3) ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (ก) บ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวง ที่ท่อกรุบ่อทำด้วย ซีเมนต์ อิฐ หิน หรือวัสดุอื่น ฉบับละ 100 บาท (ข) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุด น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร ฉบับละ 100 บาท (ค) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่ 100 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่าสองร้อยมิลลิเมตร ฉบับละ 500 บาท (ง) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่ 200 มิลลิเมตรขึ้นไป ฉบับละ 1,000 บาท”

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
เป็นข้อมูลแจ้งเพื่อทราบ

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ. ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google