งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมวิชาการส่งเสริม สุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2549 เรื่อง “ ส่งเสริมสุขภาพเด็กในวันนี้ ได้ผู้ใหญ่สุขภาพดีในวัน หน้า ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมวิชาการส่งเสริม สุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2549 เรื่อง “ ส่งเสริมสุขภาพเด็กในวันนี้ ได้ผู้ใหญ่สุขภาพดีในวัน หน้า ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมวิชาการส่งเสริม สุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2549 เรื่อง “ ส่งเสริมสุขภาพเด็กในวันนี้ ได้ผู้ใหญ่สุขภาพดีในวัน หน้า ”

2 กรมอนามัย, กรมควบคุม โรค, สปรส., สวรส., สสส., สปสช. และ อย. วันที่ 7 – 9 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร กำหนดจัด สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

3 1. เพื่อทราบแนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพ ตามกฎบัตร กรุงเทพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ โลก และนโยบายสาธารณะด้าน สุขภาพเด็ก 2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความคิด องค์ความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ด้าน ส่งเสริมสุขภาพ วัตถุประสงค์

4 1,000 คน ผู้เข้าร่วมประชุมเสียค่าอาหาร กลางวันท่านละ 1,000 บาท แต่ผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน วิชาการ ได้รับการยกเว้นค่าอาหาร กลางวัน ผู้เข้าร่วมประชุม ค่าใช้จ่าย

5 เว็บไซต์กรมอนามัย www.anamai.moph.go.th การขอดูรายละเอียด / ข้อมูล

6 การติดต่อ ส่งใบตอบรับการส่งผลงาน วิชาการ / เข้าร่วมประชุมไปยังกลุ่ม ประเมินผล กองแผนงาน กรมอนามัย โทรสาร 0 2591 8177 หรือ E-mail Address หรือ a_chanya@hotmail.com a_chanya@hotmail.com ที่ chanya@anamai.moph.go.th chanya@anamai.moph.go.th ภายในวันที่ 31 มกราคม 2549


ดาวน์โหลด ppt การประชุมวิชาการส่งเสริม สุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2549 เรื่อง “ ส่งเสริมสุขภาพเด็กในวันนี้ ได้ผู้ใหญ่สุขภาพดีในวัน หน้า ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google