งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทีมหมอประจำครอบครัว (Family care team) ดูแลถ้วนทั่วทุกกลุ่มวัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทีมหมอประจำครอบครัว (Family care team) ดูแลถ้วนทั่วทุกกลุ่มวัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทีมหมอประจำครอบครัว (Family care team) ดูแลถ้วนทั่วทุกกลุ่มวัย
นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง สำนักบริหารการสาธารณสุข

2 คำนิยาม หมอประจำครอบครัว : บุคลากรสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรขึ้นไปที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ ด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ที่รับผิดชอบของรพ.สต./ศสม.โดยรับผิดชอบประชากรประมาณ 1,250 -2,500 คน/ หมอประจำครอบครัว แพทย์ที่ปรึกษา : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว/แพทย์เฉพาะทางที่มีความสนใจในงานบริการ ระดับปฐมภูมิ ทีมหมอประจำครอบครัว : ทีมที่ประกอบด้วยแพทย์ ทันตบุคลากร เภสัชกรพยาบาล นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขที่มีหน้าที่รับผิดชอบสุขภาพแต่ละครอบครัวตามพื้นที่รับผิดชอบในลักษณะองค์รวมโดยประสานความ ร่วมกับทุกภาคีสุขภาพในการจัดให้เกิดบริการจนกระทั่งสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้(Selfcare)

3 แนวทางดำเนินการ พื้นที่เขตชนบท(รพสต.) : บุคลากรสาธารณสุขในรพสต.แบ่งพื้นที่ ที่รับผิดชอบโดยรับผิดชอบประชากรประมาณ 1,250 -2,500 คน/หมอประจำครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว โดยเพิ่มการมีแพทย์ที่ปรึกษาจากรพช.ทุก รพสต.เพื่อให้คำปรึกษาและรับส่งต่อและมีทีมหมอประจำครอบครัวซึ่งเป็นทีมสหวิชาชีพคอยช่วยเหลือในการดูแล ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ พื้นที่เขตเมือง(ศสม.) : ทุกชุมชนในเขตเทศบาลมีทีมหมอประจำครอบครัว2-3คนต่อชุมชนโดยมีแพทย์ผู้รับผิดชอบศสม. เป็นแพทย์ที่ปรึกษา(แพทย์ 1คนต่อ1 ศสม.) พื้นที่เขตอำเภอเมืองนอกเขตเทศบาล: ดำเนินการเหมือนพื้นที่รพสต.โดยที่รพศ./รพท.มอบหมายให้มีแพทย์ที่ปรึกษาๆละ 3-5รพสต.หรือจ้างแพทย์ให้ปฏิบัติงานในเครือข่ายรพสต.ที่รวมกลุ่มในขนาดที่เหมาะสม

4 กระบวนการสร้างหมอประจำครอบครัว
1. MD / NP / นวก.สธ. เขต สป. สสจ. เจ้าหน้าที่ครบ 2. จพ.สาธารณสุข 3. ทันตาภิบาล / ทันตแพทย์ 4. กายภาพ/เภสัชกร 5. แพทย์แผนไทย รพช. + สสอ. ใช้กลยุทธ์ CBL ชุมชน เพิ่มสมรรถนะตามหลักการ เวชศาสตร์ครอบครัว 1. Home visit 2. Hospital visit 3. Refer / consult 4. Case conference 5. Supervision เครื่องมือ FF / ข้อมูล กองทุน แผนตำบล พยาบาลชุมชน อสม. ครอบครัว ทีมหมอประจำครอบครัว MD / NP / นวก.สธ. อสม. ครอบครัว นวก. ครอบครัว จพง. 5 กลุ่มวัย 1. Self care รู้จักกัน Empowerment เพิ่มผลคุณภาพบริการ ลดโรค ลดตาย ลดแทรกซ้อน 2. Accessibility to essential care

5 หมอประจำครอบครัว กับ DHS
INPUT PROCESS OUT PUT OUT COME หมอประจำครอบครัว Self Care Essential Care ตำบลจัดการสุขภาพ หนึ่งอำเภอหนึ่งโครงการแก้ปัญหาสุขภาพ ODOP Appreciation การมองเห็นคุณค่าการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข งบประมาณ UC การสนับสนุนคน Unity Team แผนเงินบำรุง แผน PP แผนเงินลงทุน CBL ศูนย์เรียนรู้ เวชศาสตร์ครอบครัว SRM R2R 3 ดี สุขภาพดี ตัวชี้วัด PP คนดีมีความรู้ รายได้พอดี Primary Care Accreditation ประเมิน

6 เป้าหมายการดำเนินการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ทุกแห่ง ระยะเวลา ✓ เริ่มดำเนินการทันทีเสร็จภายใน 4-6 เดือน เริ่มดำเนินการทันทีแล้วเสร็จภายใน 6 เดือนขึ้นไปถึง 1ปี ประโยชน์ที่จะเกิด 1.กับประชาชนที่เป็นรูปธรรม : ได้รับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในทุกกลุ่มวัยตามความต้องการของแต่ ละบุคคล 2. ด้านเศรษฐกิจ : ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทุกครอบครัว

7 กลไกการขับเคลื่อน ระบบการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลโดยทีมDHS
ในแต่ละอำเภอและฝ่ายเวชกรรมสังคมทุกรพศ./รพท.

8 หมอประจำครอบครัว แพทย์ที่ปรึกษา
แกนนำสุขภาพ ครอบครัว 1 แพทย์ ทำหน้าที่ FM ใน รพ. งานบริการ ... ดูแลความเสี่ยงตามกลุ่มอายุ พยาบาล 20 อสม 1,250-2,500 5 กลุ่มวัย ขอคำปรึกษา แกนนำสุขภาพ ครอบครัว 1 Community Health ... ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จพง./นวก. 20 รพ.สต. 1-3 แห่ง CNO_D อสม 1,250-2,500 แกนนำสุขภาพ ครอบครัว 1 4 ดี ... - แพทย์ประจำโรงพยาบาลหรือแพทย์เฉพาะทางที่สนใจ แพทย์แผนไทย 20 อสม 1,250-2,500


ดาวน์โหลด ppt ทีมหมอประจำครอบครัว (Family care team) ดูแลถ้วนทั่วทุกกลุ่มวัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google