งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ◦ ประชุมรายละเอียดและขอบเขตของการปฏิบัติงาน ◦ เยี่ยมชมคลังเวชภัณฑ์ยา คลังที่ ๘ ปฏิบัติงาน ตรวจสอบตู้เก็บยา  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ◦ ปฏิบัติงานตรวจสอบตู้เก็บเซรุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ◦ ประชุมรายละเอียดและขอบเขตของการปฏิบัติงาน ◦ เยี่ยมชมคลังเวชภัณฑ์ยา คลังที่ ๘ ปฏิบัติงาน ตรวจสอบตู้เก็บยา  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ◦ ปฏิบัติงานตรวจสอบตู้เก็บเซรุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ◦ ประชุมรายละเอียดและขอบเขตของการปฏิบัติงาน ◦ เยี่ยมชมคลังเวชภัณฑ์ยา คลังที่ ๘ ปฏิบัติงาน ตรวจสอบตู้เก็บยา  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ◦ ปฏิบัติงานตรวจสอบตู้เก็บเซรุ่ม กลุ่มงานพยาธิวิทยา คลีนิค ◦ ตรวจสอบตู้เก็บเลือด ในส่วนของธนาคารเลือด  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ◦ ดำเนินการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ◦ สรุปผลการปฏิบัติงาน

3  สุ่มตรวจสอบตู้เก็บยาที่ ๔, ๕ และ ๖  สิ่งที่พบ คือ มีเครื่องแสดงอุณหภูมิ จำนวน ๒ จุด คือ หน้าตู้ และ เครื่องแสดงอุณหภูมิด้านข้างตู้ ยี่ห้อ Testo

4

5  การควบคุมอุณหภูมิของทุกตู้ อยู่ระหว่าง ๒ - ๘ องศา เซลเซียส  แต่ละตู้จะมีการจัดเรียงยาไม่เหมือนกัน ทำให้การ กระจายของอุณหภูมิในแต่ละตำแหน่งไม่เท่ากัน  ตัวแสดงผลที่หน้าตู้ไม่ตรงกับค่าที่ได้จากเครื่องแสดงผล จากเครื่อง Testo จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า การ บันทึกค่าจะบันทึกทุกๆ ๓๐ นาที ทำให้ค่าที่ได้ไม่ตรงกับ ค่าจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  การวางตำแหน่งของ Thermocouple probe ไม่ ตรงกันในแต่ละตู้  ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกอุณหภูมิในบางตู้แสดงค่า ผิดปกติ

6  ทำการตรวจสอบจำนวน ๓ ตู้ โดยแบ่งเป็น ๒ วิธี ◦ ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือจากศูนย์ฯ เขต ๑๐ มีจำนวน ๕ probe ตู้ที่ ๔ และ ๖ ◦ ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มี จำนวน ๙ probe ตู้ที่ ๕

7 ๒ ๑

8 ๒ ๑

9  ตำแหน่งที่ ๑ อุณหภูมิในช่วงที่ไม่มีสิ่งของวางจนเต็มจะ มีอุณหภูมิต่ำกว่าตัวแสดงผลมาก บางช่วงเวลาจะถึง ๐. ๕ องศาเซลเซียส  ตำแหน่งที่ ๒ อุณหภูมิในช่วงที่มีสิ่งของวางจนเต็มจะมี อุณหภูมิสูงกว่าตัวแสดงผล โดยส่วนใหญ่จะแสดงผล ในช่วง ๗. ๕ – ๘. ๕ องศาเซลเซียส  ซึ่งทั้งสองช่วงอุณหภูมิแสดงในช่วงเวลาเดียวกันทำให้ ทราบว่าอุณหภูมิในตู้แตกต่างกันมาก

10  การตรวจสอบอุณหภูมิ ทำการตรวจสอบ ๙ จุด ใน ระยะเวลาประมาณ ๓๐ นาที 6 2 1 3 4 7 8 5 9 a c b b D W H/2 D/2  ค่าที่ได้แสดงอุณหภูมิมีการกระจายอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ แตกต่างกันไม่มาก และไม่เกินจากเกณฑ์ที่ตั้งไว้

11

12

13  การควบคุมอุณหภูมิ ช่วง - ๓๙ ถึง - ๔๑ องศาเซสเซียส

14

15

16

17  ตู้เก็บเลือด ยี่ห้อ Helmer ทำการตรวจสอบจำนวน ๕ จุด เครื่องมือจากศูนย์ฯ  Probe Thermocouple ในอากาศ ชั้นบนสุด ชั้นกลาง และชั้นล่าง ด้านขวาของตู้  Probe Thermocople ในเลือด ชั้นบนสุด  Probe RTD ในพลาสม่า ชั้นที่ ๒ ของตู้  เครื่องแสดงผลด้านหน้าตู้ และ ตัวแสดงผลจาก TC

18

19 เครื่องมือ MaxMinAver TC ใน อากาศ ๕.๖๕.๖๒.๕๒.๕๓.๙๓.๙ TC ในเลือด ๔.๘๔.๘๔.๓๔.๓๔. ๕๘ RTD ในพ ลาสม่า ๔.๕๔.๕๔.๓๔.๓๔. ๔๒ หน้าจอ เครื่อง ๓.๖๓.๖๓.๒๓.๒๓.๔๓.๔ TC จาก ภายนอก ๓.๘๓.๘๓.๔๓.๔ -

20  ทำการตรวจสอบโดยใช้แบบ ๙ จุด โดยจุ่มไว้ในขวดน้ำ

21

22


ดาวน์โหลด ppt  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ◦ ประชุมรายละเอียดและขอบเขตของการปฏิบัติงาน ◦ เยี่ยมชมคลังเวชภัณฑ์ยา คลังที่ ๘ ปฏิบัติงาน ตรวจสอบตู้เก็บยา  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ◦ ปฏิบัติงานตรวจสอบตู้เก็บเซรุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google