งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5 ชิ้น สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5 ชิ้น สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5 ชิ้น สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย ประเสริฐ กาศสนุก ศึกษานิเทศก์ 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1

2 1. หน้าที่การทำงานของไดโอด
ภาพชุดทดลองและการวางไดโอดลงตรงจุดทดลองครั้งที่ 1 ติด ทำให้หลอดไฟฉายในชุดทดลอง

3 แผนภาพชุดทดลองการวางไดโอดตรงจุดทดลองครั้งที่ 1

4 ไม่ติด ภาพชุดทดลองและการวางไดโอดลงตรงจุดทดลองครั้งที่ 2
ทำให้หลอดไฟฉายในชุดทดลอง

5 แผนภาพชุดทดลองและการวางไดโอดตรงจุดทดลองครั้งที่ 2

6 สรุปผล ไดโอดเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้
กระแสไฟฟ้าไหลได้ทางเดียว

7 2. หน้าที่การทำงานของทรานซิสเตอร์
ภาพชุดทดลองหน้าที่การทำงานของทรานซิสเตอร์

8 แผนภาพชุดทดลองหน้าที่การทำงานของทรานซิสเตอร์

9 สรุปผล ทรานซิสเตอร์ในชุดทดลองหน้าที่การทำงานของ
ทรานซิสเตอร์ชุดนี้ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่เป็นสวิตช์

10 3. หน้าที่การทำงานของรีซิสเตอร์
ภาพชุดทดลองและการวางรีซิสเตอร์ตรงจุดทดลอง

11 แผนภาพชุดทดลองและการวางรีซิสเตอร์ตรงจุดทดลอง

12 สรุปผล 1. รีซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่
ต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้า 2. รีซิสเตอร์ค่าน้อยจะต้านทานการไหลของกระแส ไฟฟ้าน้อยกว่ารีซิสเตอร์ที่มีค่ามาก

13 4. หน้าที่การทำงานของคอนเดนเซอร์
ภาพชุดทดลองและการวางคอนเดนเซอร์ลงตรงจุดทดลอง

14 แผนภาพชุดทดลองและการวางคอนเดนเซอร์ตรงจุดทดลอง

15 สรุปผล 1. จากการทดลองในชุดทดลองหน้าที่การทำงาน
ของคอนเดนเซอร์ชุดนี้ คอนเดนเซอร์เป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า 2. คอนเดนเซอร์ค่ามากเก็บประจุไฟฟ้าได้มากกว่า คอนเดนเซอร์ที่มีค่าน้อย

16 5. หน้าที่การทำงานไฟฉุกเฉิน 6 โวลต์
ภาพชุดทดลองหน้าที่การทำงานไฟฉุกเฉิน 6 โวลต์

17 วงจรชุดทดลองหน้าที่การทำงานไฟฉุกเฉิน 6 โวลต์
6 VDC วงจรชุดทดลองหน้าที่การทำงานไฟฉุกเฉิน 6 โวลต์

18 สรุปผล ไฟฉุกเฉิน 6 โวลต์ ทำหน้าที่จ่ายแสงสว่างทันที ที่ไฟบ้านดับ ไฟฉุกเฉิน 6 โวลต์ทำงานได้เพราะได้ออกแบบ ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 4 ชนิด คือ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ รีซิสเตอร์ คอนเดนเซอร์ ให้ทำงานร่วมกัน การจะอ่านวงจรหรือวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ จะ ต้องเข้าใจหลักการทำงานเบื้องต้นของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนภายในวงจรคอมพิวเตอร์ ทีวี วีซีดี ดีวีดี หรือวงจร อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด มีพื้นฐานการทำงานอย่างเดียวกัน ทั้งหมด

19 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5 ชิ้น สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google