งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรู้สัจธรรมของชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรู้สัจธรรมของชีวิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรู้สัจธรรมของชีวิต
บทที่ ๒ การรู้สัจธรรมของชีวิต

2 การรู้สัจธรรมของชีวิต
๑. สัจธรรม (ความเป็นจริง) ชีวิต ประกอบด้วยขันธ์ ๕ คือ แบ่งชีวิตออกเป็นกองๆ ได้ ๕ กองดังนี้ ๑.๑ รูป ประกอบด้วยธาตุทั้ง ๔ ได้แก่ ดิน, น้ำ, ลมและไฟ ๑.๒ เวทนา ความรู้สึกสุข ทุกข์ เฉยๆ ๑.๓ สัญญา ความจำ การจดจำได้ ๑.๔ สังขาณ ความดี ความชั่ว บุญ บาป มาปรุงแต่งจิต ๑.๕ วิญญาณ การรับรู้ทางอารมณ์ ได้แก่ รูป, เสียง, รสและสัมผัส

3 การรู้สัจธรรมของชีวิต
ชีวิตเป็นไปตามกฎธรรมชาติ ซึ่งมีหลักธรรมที่สำคัญ ๒ หมวดคือ ๑. ไตรลักษณ์ คือ ลักษณะที่มีอยู่เป็นปกติ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสในติกนิบาตร อังคุตตรนิกาย แบ่งได้ ๓ ประการ ได้แก่ ๑.๑ อนิจจัง คือ ความไม่เที่ยง เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ๑.๒ ทุกขัง คือ ความเป็นทุกข์ ๑.๓ อนัตตา คือ ความไม่ใช่ตัวตน ความไม่ใช่ตัวตน เราไม่มีในร่างกาย ร่างกายไม่มีในเรา

4 การรู้สัจธรรมของชีวิต
๒. ปฏิจจสมุปบาท หมายถึง การเกิดขึ้นของสิ่งที่อิงอาศัยกัน การอธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบไตรวัฏฏ์ ๒.๑ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เป็น “กิเลส” ๒.๒ สังขาร(กรรม) ภพ เป็น “กรรม” ๒.๓ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา เป็น “วิบาก”

5 การรู้สัจธรรมของชีวิต
๒. จริยธรรม (ความประพฤติ) ชีวิตทุกชีวิตล้วนมีปัญหาต่างๆ จึงต้องดิ้นรนให้พ้นปัยหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ปัจจัย ๒ ประการที่ทำให้เราหลงว่ามี “ตัวฉัน” ๑. ถูกสอนมาว่าทุกสิ่งเป็นตัวเป็นตนทั้งนั้น ๒. การพูดที่มีการใช้สรรพนาม เมื่อยึดเป็นตัวของตน ก็จะเห็นแก่ตัว ประกอบการงานไปตามความเห็นแก่ตัวหรือพวกของตน

6 คุณค่าทางจริยธรรมของหลักอนัตตา คือ
การรู้สัจธรรมของชีวิต คุณค่าทางจริยธรรมของหลักอนัตตา คือ ๑. ขั้นต้น ด้านตัณหา ลดการเห็นแก่ตัว ๒. ขั้นกลาง ด้านทิฐิ ทำให้จิตใจกว้างขวางขึ้น ๓. ขั้นสูง สลัดความยึดมั่นถือมั่นได้


ดาวน์โหลด ppt การรู้สัจธรรมของชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google