งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการตามภารกิจ การให้บริการจัดหางานในประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการตามภารกิจ การให้บริการจัดหางานในประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการตามภารกิจ การให้บริการจัดหางานในประเทศ
โดย กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 27 เมษายน 2555

2 กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ดำเนินโครงการ / กิจกรรม
จำนวน 14 โครงการ ดังนี้

3 ๑. บริการจัดหางาน ณ สำนักงาน
๒. โครงการนัดพบแรงงาน - นัดพบแรงงานใหญ่ - นัดพบแรงงานย่อย ๓. โครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ๔. โครงการบริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ๕. โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ๖. โครงการสร้างโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุเพื่อ เพิ่มศักยภาพการบรรจุงาน ๗. โครงการให้บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ตลอด 24 ชั่วโมง

4 ๘. โครงการยกระดับคุณภาพบริการจัดหางานสู่ความเป็นเลิศ
๙. โครงการอบรมแรงงานไทยเพื่อความมั่นคงในอาชีพ ๑๐. โครงการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ ๑๑. โครงการจัดหางานให้กับกลุ่มคนพิเศษ - กิจกรรมจัดหางานให้ผู้พ้นโทษ - กิจกรรมจัดหางานพิเศษให้นักเรียน-นักศึกษา - กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ ๑๒. โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ *๑๓. โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ในประเทศ *๑๔. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ

5 การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของกรมการจัดหางาน
ปีงบประมาณ (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุงาน)

6 ตัวชี้วัดระดับกระทรวง
ตัวชี้วัดที่ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจัดหาและ/หรือพัฒนาฝีมือ แรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงาน ในอุตสาหกรรม ที่สำคัญ  เปรียบเทียบ การบรรจุงาน : ตำแหน่งงานว่างในแต่ละอุตสาหกรรม ที่สำคัญ 1.โรงแรมและภัตตาคาร 2.สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 3.โลจิสติกส์ 4.อาหารและอาหารสัตว์ 5.อัญมณี และเครื่องประดับ

7 ตัวชี้วัดระดับกระทรวง (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ที่กลับเข้าสู่ระบบแรงงาน  เปรียบเทียบ การบรรจุงาน : ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ร้อยละ

8 ตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจ
ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของค่าเฉลี่ยในการจัดหาและ/หรือพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในแต่ละจังหวัด เปรียบเทียบ การบรรจุงาน : ตำแหน่งงานว่างที่บันทึกใหม่ในแต่ละ ปีงบประมาณ ร้อยละ

9 ตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจ (ต่อ)
ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมและมีงานทำ ภายใน 3 เดือน เปรียบเทียบ การบรรจุงาน : ผู้ที่จบการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (บรรจุงานภายใน 3 เดือน หรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 3 เดือน หลังจบฝึกอบรม)  โดยรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ร้อยละ

10 ตัวชี้วัดระดับกรม ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของแรงงานที่ได้รับการบรรจุงานในประเทศ  เปรียบเทียบ การบรรจุงาน : ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน ร้อยละ

11 โครงการบริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
การให้บริการผู้ประกันตนกรณีว่างงาน 1. การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ให้ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัว ประชาชนให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศทุกครั้ง 2. การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่เป็นแรงงานต่างด้าว ให้ดำเนินการ ขึ้นทะเบียนและรับรายงานตัวทางเอกสารเท่านั้น โดยไม่มีการให้บริการจัดหางาน 3. การรับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน จะรับรายงานตัวก่อนวันนัด ไม่เกิน ๗ วัน และหลังวันนัดไม่เกิน ๗ วัน กรณีผู้ประกันตน ฯ มารายงานตัว หลังกำหนดเกิน ๗ วัน จะต้องมีเอกสารการวินิจฉัยสิทธิจากสำนักงาน ประกันสังคมก่อน เจ้าหน้าที่จัดหางานจึงจะบันทึกข้อมูลการรับรายงานตัว ตามเหตุผลที่สำนักงานประกันสังคมวินิจฉัยและเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน

12 โครงการบริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (ต่อ)
4. การบรรจุงานผู้ประกันตนกรณีว่างงาน เจ้าหน้าที่สามารถติดตามผลการ บรรจุงานของผู้ประกันตนฯ ได้ 3 วิธี ดังนี้ 1) ติดตามผลจากผู้ประกันตนฯ/นายจ้างสถานประกอบการที่เจ้าหน้าที่จัดหางาน ได้ Matching และส่งตัวไปพบนายจ้าง 2) รับแจ้งการได้งานทำจากผู้ประกันตนฯ หรือจากนายจ้าง/สถานประกอบการ 3) ข้อมูลผู้ประกันตนกลับเข้าสู่ระบบจากสำนักงานประกันสังคม 5. การรายงานผลการให้บริการผู้ประกันตนกรณีว่างงาน กองพัฒนาระบบบริการ จัดหางานเรียกรายงานจากรายงาน 61w0

13 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการตามภารกิจ การให้บริการจัดหางานในประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google