งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถามปัสกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถามปัสกา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำถามปัสกา

2 เราฉลองการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่าของพระเยซูเจ้า ในวันใด
ก. วันอาทิตย์ปัสกา ข. วันอาทิตย์ใบลาน ค. วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ง. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

3 ข้อใดเป็นพิธีกรรมที่ทำในวันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์
ก. การนมัสการกางเขน ข. การเสกไฟ ค. การตั้งศีลมหาสนิท ง. การเสกน้ำล้างบาป

4 ศีลศักดิ์สิทธิ์ประการใดที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งขึ้นในวันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์
ก. ศีลบรรพชา ศีลมหาสนิท ข. ศีลบรรพชา ศีลล้างบาป ค. ศีลบรรพชา ศีลเจิมคนไข้ ง. ศีลสมรส ศีลล้างบาป

5 ในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เราระลึกถึงอะไร
ก. การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า เพื่อไถ่บาปมนุษย์ ข. งานเลี้ยงของพระเยซูเจ้า และการตั้งศีลมหาสนิท ค. การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า ง. การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่าของพระเยซูเจ้า

6 เทียนปัสกาเป็นเครื่องหมาย หมายถึงอะไร...
ก. พระศาสนจักร ข. พระจิตเจ้า ค. บรรดาอัครสาวก ง. พระเยซูเจ้า

7 มีพิธีเสกน้ำและเสกไฟในวันใด
ก. วันอาทิตย์ปัสกา ข. วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ค. วันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์ ง. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

8 เราฉลองอะไรในวันอาทิตย์ปัสกา
ก. การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อไถ่บาปมนุษย์ ข. ฉลองพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ค. ฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า ง. ฉลองการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่า

9 เรามีพิธีนมัสการกางเขน ในวันใด
ก. วันอาทิตย์ปัสกา ข. วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ค. วันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์ ง. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

10 เรารื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป ในวันใด
ก. วันอาทิตย์ปัสกา ข. วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ค. วันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์ ง. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

11 คำว่า “ปัสกา” แปลว่าอะไร
ก. การเดิน ข. การกระโดด ค. การตาย ง. การผ่าน


ดาวน์โหลด ppt คำถามปัสกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google