งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา หน้าที่พลเมืองฯ ม.1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา หน้าที่พลเมืองฯ ม.1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา หน้าที่พลเมืองฯ ม.1
รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ วิชา หน้าที่พลเมืองฯ ม.1 1-1

2 บทบาทและหน้าที่ของเยาวชน ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บทบาทและหน้าที่ของเยาวชน ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ

3 บทบาทหน้าที่ของเยาวชน สิทธิและเสรีภาพ
บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ การเคารพสิทธิและเสรีภาพ ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพ

4 บทบาทหน้าที่ของเยาวชน

5 เคารพกฎกติกาของสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต
บทบาทหน้าที่ของเยาวชน เคารพกฎกติกาของสังคม ปฏิบัติตนตามกฎหมาย มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้

6 บทบาทหน้าที่ของเยาวชน
มีคุณธรรมจริยธรรม มีส่วนร่วมใน กิจกรรมทางสังคม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่ดีงามของไทย รักษาสาธารณสมบัติ

7 สิทธิและเสรีภาพ

8 ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ
สิทธิ (right) คือ ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แก่บุคคลในการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย เสรีภาพ (liberty) คือ ความมีอิสระในการกระทำใดๆ โดยไม่ไปล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น

9 สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพในการเดินทาง สิทธิของบุคคลในเรื่องส่วนตัว เสรีภาพในการนับถือศาสนา

10 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ประชาชนทุกคนมีสิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การพิจารณาคดีต้องมีความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับ การคุ้มครองในการพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม

11 สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพต้องเปิดให้แข่งขันกันอย่างเสรีและเป็นธรรม บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับหลักประกันความปลอดภัยในการทำงาน

12 สิทธิเสรีภาพทางการศึกษา
ประชาชนมีสิทธิเสมอภาคกันในการเข้ารับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีอย่างทั่วถึง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย มีเสรีภาพในทางวิชาการ การเรียนการสอน

13 สิทธิในการรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ
ได้รับการบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ห้ามใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม รัฐต้องให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลผู้ยากไร้

14 สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน
บุคคลมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ บุคคลมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ และได้รับแจ้งผล การพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว

15 เสรีภาพในการชุมนุมและสมาคม
มีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ มีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคมหรือกลุ่มองค์กร มีเสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมือง

16 สิทธิชุมชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

17 การเคารพสิทธิและเสรีภาพ

18 การเคารพสิทธิและเสรีภาพ
ปกป้องสิทธิและเสรีภาพของตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น ใช้สิทธิและเสรีภาพตาม กรอบแห่งกฎหมาย ใช้สิทธิและเสรีภาพตามกรอบแห่งศีลธรรมและวัฒนธรรม มีจิตสาธารณะ ไม่ใช้ความรุนแรง ในการแก้ปัญหา

19 ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพ

20 ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพ
ช่วยเสริมสร้างรากฐานประชาธิปไตย ลดความขัดแย้งข้อพิพาท ระหว่างกัน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติ


ดาวน์โหลด ppt วิชา หน้าที่พลเมืองฯ ม.1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google