งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมของ คณะกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ วันที่ 19 พฤษภาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมของ คณะกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ วันที่ 19 พฤษภาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมของ คณะกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ วันที่ 19 พฤษภาคม 2555

2 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม เวลา 9.00 น. อ. ภรณี เลื่องอรุณ นายกสมาคมพยาบาลฯภาคใต้ ได้เชิญกรรมการประชุม โดยมีวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ รายละเอียดดูเพิ่มเติมที่ เวปไซด์สมาคมฯ

3 วาระที่ 2 รับรองรายงาน การประชุม

4 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง พิจารณาสถานที่ตั้งถาวรของสำนักงานสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคใต้ มติที่ประชุม เห็นควรให้กรรมการ ชุดใหม่เป็นผู้พิจารณา

5 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 2. การขอรับสวัสดิการกรณีประสบอุทกภัยของสมาชิก โดยประธานให้ คุณพรเพ็ญ อิงคะวณิช ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและหารายได้เป็นผู้นำเสนอเรื่องนี้

6 คุณพรเพ็ญ อิงคะวณิช ได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า พยาบาลสมาชิก ของสมาคมฯท่านหนึ่งประสบ อุทกภัยเมื่อวันที่ 1-2 และ เมื่อ 12-13 มกราคม 2555 ได้มีหนังสือเพื่อขอรับ สวัสดิการช่วยเหลือ

7 โดยเจ้าตัวได้ส่งหลักฐาน พร้อมภาพถ่ายมาเพื่อ พิจารณา

8 สรุป ที่ประชุมมีมติให้การช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์

9

10 วาระที่ 4 ติดตามแผนงาน / โครงการ จาก กรรมการฝ่ายต่างๆ

11 คุณวัชรีย์ แสงมณี รองเลขานุการรายงานความคืบ หน้าการจัดประชุมวิชาการเรื่อง Nursing Research Innovation Make It Easy แทนประธาน ฝ่ายวิชาการว่า ขณะนี้ มีผู้สมัคร 69 คน จำนวนนวัตกรรม 16 เรื่อง จำนวนวิจัย 13 เรื่อง

12 คุณโกสุมภ์ หมู่ขจรพันธ์ ประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ เสนอโครงการสรรหาและคัดเลือก พยาบาลและทีมปฏิบัติการพยาบาล ดีเด่นในเขตภาคใต้ ประจำปี 2555 รายละเอียดดูจากเวปไซด์สมาคม

13

14 คุณจุฑารัตน์ เกียรติศิริโรจน์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ เสนอการจัดทำวีดิทัศน์ “ ชีวิต พยาบาลดีเด่นในเขตพื้นที่ภาคใต้ เริ่มแรกจะทำชีวิตของ คุณฐินีกาญจน์ บุญคง ก่อน กำหนดให้เสร็จภายในกรกฏาคม โดยหัวหน้าฝ่ายฯโรงพยาบาลนราธิวาสให้การสนับสนุนเรื่อง รถ รับ – ส่ง และ เจ้าหน้าที่โสตฯ สมาคมฯให้งบประมาณ เรื่องละ 5,000 บาท

15 คุณคิดชนก อนุชาญ ประธานฝ่ายบริการพยาบาล เสนอหลักการควรมีการคัดเลือก พยาบาลดีเด่นด้านจริยธรรมด้วย สรุป ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพมีการ คัดเลือกแล้วภายใต้ชื่อพยาบาล ดีเด่นด้านผู้บำเพ็ญประโยชน์

16

17 คุณสุนีย์ นำพิพัฒน์ ประธานฝ่ายบริการชุมชน ได้เสนอกิจกรรมเพื่อชี้นำสังคม ด้านสุขภาพ ที่ประชุมช่วยกันเสนอ ความคิดเห็น สรุป จัดทอดผ้าป่า จัดสอนพระเพื่อการพยาบาล เบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยที่วัด

18

19 คุณพรเพ็ญ อิงคะวณิช ประธานฝ่ายสวัสดิการและหารายได้ เสนอจัดทำผ้าขนหนูผืนเล็กจำหน่าย สรุป ที่ประชุมเห็นด้วยโดยขอให้ เป็นเนื้อผ้าที่มีคุณภาพดี ปักโลโก้ สมาคมพยาบาล

20 คุณวีรวรรณ ภาษาประเทศ เหรัญญิก ได้นำเสนอรายงาน รายรับ – รายจ่าย ของสมาคมประจำเดือน มีนาคม - เมษายน

21

22 วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ การจัดงานวันเกษียณ สรุป จัดวันที่ 10 – 11 กันยายน เชิญนายกสมาคมใหญ่ มาร่วมงานด้วย

23 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมของ คณะกรรมการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ วันที่ 19 พฤษภาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google