งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การ พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานยุทธศาสตร์การ พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การ พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก
แนวทางการดำเนินงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์การ พัฒนาชุมชน ปี ๒๕๕๘ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

2 บทบาทหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
วิเคราะห์และแปลงนโยบาย สู่การปฏิบัติ บริหารแผนงาน/ โครงการ การดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประสานการดำเนินงานกับภาคี รรัฐบาล กลุ่มจังหวัด คำรับรองกรมฯ (IPA) กำหนดเป้าหมาย อปท. กระทรวงง จังหวัด กรม คำรับรองฯจังหวัด ตรวจสอบ/อนุมัติโครงการ เครือข่ายภาคประชาชน SWOT ผลการดำเนินงาน/กำหนดแนวทางแก้ไข/สนับสนุน แจ้งหน่วยดำเนินการ ปปส. นิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน /ตรวจสอบ /ประเมินผลฯ ฯลฯ จัดทำ/ทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์ สพจ.พิษณุโลก ปี ๕๕-๕๙ งานตรวจราชการ กระทรวง/กรม งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ประสานประเด็น,พื้นที่ แก้จน กองทุนแม่ฯ จัดทำแผนปฏิบัติการ สพจ.พิษณุโลก ปี ๒๕๕๘ รวบรวม ตรวจสอบ จัดทำเอกสาร แผนชุมชน กทบ. รายงานผล

3 เป้าหมายการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
๑. จัดทำและบริหารแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ จังหวัด,กลุ่มจังหวัด ให้มีการดำเนินงาน - ตามแนวทางที่กำหนด - บรรลุวัตถุประสงค์ - มีประสิทธิภาพ - ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

4 เป้าหมายการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
๒. นิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ จัดทำแผน ดำเนินการ วิเคราะห์ รายงานผล ทุกเดือน จัดทำแนวทางพัฒนา

5 เป้าหมายการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
๓. กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการภายในกรมการพัฒนาชุมชน (IPA) เพื่อให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สามารถนำยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด (PA) และนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวง กรมไปสู่การปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กำหนด

6 เป้าหมายการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
๔. กองทุนแม่ของแผ่นดิน ๑) พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ฯ (ปี๔๗ – ๕๖ จำนวน ๑๙๖ กองทุน) ๒) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯ ระดับจังหวัดและอำเภอ ๓) พัฒนาศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ( ๑ ศูนย์)

7 เป้าหมายการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
๔) ส่งเสริมและพัฒนาต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๕๗ = ๒๐ กองทุน (จังหวัดดำเนินการ) ปี ๕๘ = ๙ กองทุน (อำเภอดำเนินการ) ๕) ตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน ๑๙๖ กองทุน ๖) รายงานผลการดำเนินงานฯ ทาง ONLINE

8 เป้าหมายการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
๕. แผนชุมชน ส่งเสริมให้ ศอช.ต. , ผู้นำชุมชน และภาคีการพัฒนา สามารถใช้แผนชุมชนภายใต้การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการชุมชนได้

9 เป้าหมายการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
๖. การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ๔ กระบวนงาน ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จำนวน ๓๙๓ ครัวเรือน - ได้รับการพัฒนา สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบ บูรณาการ ร้อยละ ๑๐๐ - ครัวเรือนประเภทพัฒนาได้ มีรายได้ผ่านเกณฑ์ฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

10 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานยุทธศาสตร์การ พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google