งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pass: 5555555555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pass: 5555555555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pass:

2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต
๑.งานอนามัยแม่และเด็ก ๒.งานอนามัยวัยเรียนและวัยรุ่น ๓.งานวัยทำงาน ๔.งานวัยผู้สูงอายุ ๕.งานผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๖.งานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย

3 ตัวชี้วัดกลุ่มเด็กและสตรี
ฝากครรภ์ ≤ ๑๒ สัปดาห์ ๖๐% ฝากครรภ์ครบ๕ ครั้งตามเกณฑ์ ๙๐%(๖๐%) ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ๑๐๐% ได้รับการดูแลหลังคลอดครบ ๓ ครั้งตามเกณฑ์ ๖๕%

4 ANCคุณภาพ >๗๐ %(รพช./รพท.) ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด<๒๕ : พัน
๑.งานอนามัยแม่และเด็ก สตรี ANCคุณภาพ >๗๐ %(รพช./รพท.) ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด<๒๕ : พัน การเกิดมีชีพ๑,๐๐๐ คน (รพช./รพท.) ภาวะตกเลือดหลังคลอด< ๕ %(รพช./รพท.) ห้องคลอดคุณภาพ>๗๐ %(รพช./รพท.) อัตราส่วนมารดาตาย< ๑๘ : การเกิดมีชีพ ๑๐๐,๐๐๐ คน

5 เด็กปฐมวัย -เด็ก ๓-๕ ปีได้รับการตรวจพัฒนาการ> ๘๐%
-แรกเกิด-๖เดือนกินนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือน ๖๐% (มี.ค.และ ก.ย.) -เด็ก ๐-๒ ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการ> ๘๐% และพัฒนาการ สมวัย>๘๕% -เด็ก ๐-๒ ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน > ๗๐% -เด็ก ๓-๕ ปีได้รับการตรวจพัฒนาการ> ๘๐% และพัฒนาการ สมวัย>๘๕% - เด็ก ๓-๕ ปีมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ๗๐% -เด็ก ๓-๕ ปีมีพัฒนาการสมวัย ๘๕%

6 วัยเรียนและวัยรุ่น วัยทำงาน
-เด็กวัยเรียน(๖-๑๒ ปี)มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ๗๐ % -นักเรียนเป็นโรคอ้วน< ๑๕ % -ตั้งครรภ์ในวัยเรียน ๑๕-๑๙ ปี ๕๐:๑,๐๐๐ คน -ศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ(Psychosocail Clinic)๗๐%รพช./รพท. วัยทำงาน -หญิงวัยเจริญพันธ์(๑๕-๔๙ ปี) วางแผนครอบครัว ทุกประเภท ๘๐ %

7 ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ได้รับการพัฒนาทางกายและใจ ๘๐% ได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดัน ๙๐% ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการมากกว่า ๓๑% สุขภาพจิต -อำเภอมีทีมMCATT(Mental health Crisis Assessment and Treatment) ๘๐%

8 ๑.โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
ระดับทอง (ประเมินซ้ำ)รพ.ทรายมูล /รพ.มหาชนะชัย ๒.ตำบลสายใยรักแห่งครอบครัว ทุกอำเภอ ๓. ฝากครรภ์ก่อน๑๒ สัปดาห์ ๖๐ % ๔. ฝากครรภ์ครบ ๕ ครั้งตามเกณฑ์ ๙๐%(๖๐%) ๕. หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ๑๐๐ % ๖. หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ ๓ ครั้ง ๖๕ % ๗.พัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก

9 เกณฑ์รพ.สายใยรักฯ อัตราขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดไม่เกิน ๒๕: พันการเกิดมีชีพ อัตราทารกแรกเกิด นน.น้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม ไม่เกินร้อยละ ๗ หรือลดลงจากข้อมูลเดิมปีละร้อยละ ๐.๕ ๓. อัตราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือนร้อยละ ๖๐ หรือเพิ่ม จาก ข้อมูลเดิมปีละร้อยละ ๒.๕ ๔. อัตราทารกแรกเกิดถึง ๕ ปี มีพัฒนาการสมวัยมากกว่าร้อยละ ๘๕

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt Pass: 5555555555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google