งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวทางดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ. สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2 นโยบายที่สำคัญ ปี 2552 การอบรมเพิ่มความรู้ให้แก่ อสม.
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ การอบรมเพิ่มความรู้ให้แก่ อสม. การป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกโดยเครือข่ายภาค ประชาชน การเชิดชูเกียรติ อสม. การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนในการดำเนินงาน หมู่บ้านจัดการสุขภาพ

3 กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การดูแลสุขภาพ การจัดระบบสุขภาพชุมชน และการพิทักษ์สิทธิด้านสุขภาพ แก่ อสม.และ ภาคีเครือข่าย 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ในการจัดระบบสุขภาพชุมชน หมู่บ้านจัดการสุขภาพ แผนสุขภาพชุมชน ซ้อมแผนไข้หวัดนก แผนที่ยุทธศาสตร์ อสม. ดีเด่น ระบบสุขภาพ ชุมชน อบรมให้ความรู้ อสม. ให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ อบรมนักจัดการสุขภาพ 4. พัฒนาองค์ความรู้การจัดการความรู้ และนวัตกรรมสุขภาพชุมชน 3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการสนับสนุนการจัดระบบสุขภาพชุมชน ประชุมชี้แจง (กอง / ศูนย์ ฯ สช.) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนวิชาการ งบ ฯ สื่อ วัสดุ / อุปกรณ์ ตำบลจัดการสุขภาพ จัดงานเชิดชูเกียรติ อสม. นิเทศติดตามประเมินผล - วิจัยพัฒนารูปแบบ - การจัดการความรู้ / นวัตกรรม กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน

4 อสม. ดีเด่น ปี 2552 สาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สาขาสุขภาพจิตในชุมชน สาขายาเสพติดในชุมชน สาขาการบริการใน ศสมช. สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค สาขาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 7. สาขาเอดส์ในชุมชน 8. สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 9. สาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 10. สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน 11. สาขาอนามัยแม่และเด็ก 12. สาขาการปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่ ที่มีภาวะวิกฤติ (เฉพาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

5 การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ปี 2552
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วัตถุประสงค์ เพิ่มความรู้ และทักษะที่จำเป็นให้ อสม. ตามสภาพปัญหาสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไป เป้าหมาย อสม. ในทุกหมู่บ้าน / ชุมชนทั้งประเทศ จำนวน 150,000 คน (เฉลี่ยหมู่บ้านละ 2 คน) เนื้อหา สายใยรักครอบครัว การลดภาวะโลกร้อน แผนสุขภาพชุมชน อื่น ๆ ตามสภาพปัญหาของพื้นที่

6 บทบาท อสม. ที่คาดหวัง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปรับพฤติกรรม : เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ ดูแลสุขภาพจิต สายใยรักครอบครัว คุณธรรมจริยธรรม ลดความรุนแรงในครอบครัว ดูแลสิ่งแวดล้อม : ลดภาวะโลกร้อน ป้องกันภัยคุกคามสุขภาพ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก โรคฉี่หนู มาตรการสังคม : แผนที่ยุทธศาสตร์ นวัตกรรมสุขภาพ

7 การป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีความรู้และทักษะในการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนกป้องกันการระบาดจากคนสู่คน การล้างมือ การใช้ mask เย็บ Mask ซ้อมแผนไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง (เฉลี่ยอำเภอละ 1 ตำบลประมาณ 50% ของอำเภอทั่วประเทศ)

8 ผลลัพธ์ที่ต้องการ ชุมชนมีระบบการจัดการด้านสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชุมชนมีระบบการจัดการด้านสุขภาพ ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม หมู่บ้านจัดการสุขภาพ (ร้อยละ 65) มีแผนสุขภาพ มีการบริหารจัดการงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ มีการประเมินผล ประชาชนมีส่วนร่วม หมู่บ้านต้นแบบลดโรค (จังหวัดละ 2 หมู่บ้าน) ออกกำลังกายทุกวัน กินผักวันละครึ่งกิโลกรัม จัดตั้งธนาคารผัก


ดาวน์โหลด ppt แนวทางดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google