งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CBL ภูหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CBL ภูหลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CBL ภูหลวง

2 การสร้างเสริมสุขภาพจิตค่ายเสริมสร้างการดูแลตนเองของผู้ป่วย เบาหวานสุขภาพจิตดี
ความคิดริเริ่มที่จะทำโครงการ สถานการณ์โรคเบาหวานของอำเภอภูหลวง ปี 2554 จำนวน 504 ราย ปี 2555 จำนวน 655 ราย มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ คิดเป็นร้อยละ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังฆ่าตัวตายสำเร็จ 2 คน คิดเป็น 8.6 ต่อแสนประชากร (ค่า ปกติ ไม่เกิน 6.5 ต่อแสนประชากร)

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการดูแลสุขภาพกายและจิตแก่ผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยในชุมชน

4 กิจกรรม เข้าค่าย Day Camp ทดสอบความรู้ก่อน – หลังเข้าร่วมโครงการ เพื่อประเมินความรู้

5 กิจกรรม ฐานที่ 1 ความรู้เรื่องเบาหวานและการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพกายและจิตดี

6 นวัตกรรมซองยา เพื่อลดปัญหาผู้ป่วยอ่านหนังสือไม่ออกและขาดผู้ดูแล
กิจกรรม ฐานที่ 2 การใช้ยาเบาหวาน นวัตกรรมซองยา เพื่อลดปัญหาผู้ป่วยอ่านหนังสือไม่ออกและขาดผู้ดูแล

7 ฐานที่ 3 การดูแลสุขภาพเท้า การออกกำลังกาย (งานกายภาพ)
ฐานที่ 4 สุขภาพช่องปากและฟัน (งานทันตกรรม) ฐานที่ 5 อาหารแลกเปลี่ยน (PCU)

8 กิจกรรมบริการ

9 กิจกรรมบริการ

10 กิจกรรมบริการ

11 จบการนำเสนอ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt CBL ภูหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google