งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
IQ / EQ เด็ก วรวรรณ หนึ่งด่านจาก นักจิตวิทยาชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕

2 แนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
IQ / EQ เด็ก เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สร้างประสบการณ์ให้เหมาะสมกับโอกาสแห่งการเรียนรู้ โอกาสแห่งการเรียนรู้มีความแตกต่างในแต่ละวัย

3 คุณลักษณะ IQ / EQ. ความฉลาดทางเชาว์ปัญญา (ไอคิว : IQ : Intelligence Quatient) ความช่างสังเกต สมาธิ ความสามารถในการสร้างภาพในใจ การถ่ายทอดจินตนาการ การตัดสินใจ

4 ความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว : ไอคิว : Emotional Quatient)
การรับรู้อารมณ์และควบคุมอารมณ์ การเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น เรียนรู้ระเบียบวินัย ความมุ่งมั่น มานะ อดทน การปรับตัวก่อปัญหา

5 ความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว : ไอคิว : Emotional Quatient) (ต่อ)
กล้าแสดงออก มีความสุข ความพอใจ อบอุ่นใจ สนุกสนานร่าเริง

6 การสร้างประสบการณ์สำหรับเด็กวัย 2-5 ปี (ต่อ)
2 - 3 ปี เด็กดื้อ + ปฏิเสธ + ท้าทาย + เริ่มสนใจเพื่อนเด็กด้วยกัน กิจกรรม ส่งเสริมให้ช่วยตัวเอง ส่งเสริมการใช้ภาษา ส่งเสริมการพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญา

7 การสร้างประสบการณ์สำหรับเด็กวัย 2-5 ปี (ต่อ)
3 - 4 ปี สนใจด้านสังคม + อยากรู้อยากเห็น + เริ่มคิดคำนำ + เลียนแบบผู้ใหญ่ + ชอบทดลอง กิจกรรม ให้เด็กเล่นตามความต้องการ เปิดโอกาสให้เด็กเล่าเรื่อง เริ่มเรียนรู้ความรับผิดชอบ

8 การสร้างประสบการณ์สำหรับเด็กวัย 2-5 ปี (ต่อ)
4 - 5 ปี ชอบเล่นเพื่อนอายุเท่าๆ กัน + เล่นกลุ่มเล็กมากกว่ากลุ่มใหญ่ เลือกกิจกรรมและเตรียมอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง + มีอารมณ์ขัน หัวเราะง่าย + ว่องไว กิจกรรม เล่นเกมหาสมบัติ สามารถพูดคุยเล่าเรื่องที่สนใจ จักกิจวัตรประจำวันฝึกให้เป็นนิสัย

9 การบรูณาการกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับเด็ก อายุ 2-5 ปี
1. บูรณาการในการทำกิจวัตรประจำวัน 2. บูรณาการในกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม

10 บูรณาการในการทำกิจวัตรประจำวัน
ฝึกหัดความจำ ให้มีการทบทวนบทเรียน การท่องจำบทเพลง การแก้ไขปัญหา ฝึกหัดโดยใช้สถานการณ์ความขัดแย้งขณะเล่น / ทำกิจกรรม

11 บูรณาการในการทำกิจวัตรประจำวัน (ต่อ)
บูรณาการในการทำกิจวัตรประจำวัน (ต่อ) การถ่ายทอดจินตนาการ ฝึกโดยการเล่นบทบาทสมมุติ การเล่านิทาน ความช่างสังเกต ฝึกหัดโดยใช้สถานการณ์ความขัดแย้งขณะเล่น / ทำกิจกรรม

12 บูรณาการในการทำกิจวัตรประจำวัน (ต่อ)
บูรณาการในการทำกิจวัตรประจำวัน (ต่อ) ประสานระหว่างมือตา ฝึกให้เด็กติดกระดุมเสื้อผ้าเอง ฝึกให้เด็กช่วยงานบ้านกรอกน้ำใส่ขวด การฝึกหัดให้รู้จักมารยากทางสังคม การไหว้ กล่าวทักทายสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในห้องเรียน ขออนุญาตเมื่อจะเข้าห้องน้ำ หรือออกจากห้องเรียน

13 บูรณาการในการทำกิจวัตรประจำวัน (ต่อ)
บูรณาการในการทำกิจวัตรประจำวัน (ต่อ) ฝึกหัดการมีระเบียบวินัย การเข้าแถว การทำกิจวัตรต่างๆ เป็นเวลา และตรงต่อเวลา ฝึกการเก็บของเล่นและของใช้เข้าที่ให้เรียบร้อย ฝึกหัดการกล้าพูดกล้าบอก ให้ยกมือเมื่อต้องการพูด

14 บูรณาการในการทำกิจวัตรประจำวัน (ต่อ)
บูรณาการในการทำกิจวัตรประจำวัน (ต่อ) ฝึกหัดการรับผิดชอบ ให้เด็กรู้จักนำถาดอาหารไปเก็บเอง ฝึกหัดให้เด็กช่วยเหลือตนเองตามวัยได้ รู้จักเก็บรักษาข้าวของของตนเอง ไม่หยิบของผู้อื่น โดยไม่อนุญาต และรู้จักคืนให้เข้าของ ฝึกหัดควบคุมอารมณ์ ฝึกสวดมนต์ ทำสมาธิในช่วงสั้นๆ 1-5 นาที

15 บูรณาการในกิจกรรมหลัก
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี (เล่นตามมุม)

16 บูรณาการในกิจกรรมหลัก (ต่อ)
บูรณาการในกิจกรรมหลัก (ต่อ) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ชีวิต (กิจกรรมวงกลม) กิจกรรมกลางแจ้ง เกมการศึกษา

17 ข้อเสนอแนะและการแนะนำ
ครูเลือกกิจกรรมจากง่าย ยากตามความสนใจของเด็กสลับไป มา เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย ครูเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการเด็ก ระหว่างการจัดกิจกรรมควรเน้นความสนุกสนาน กระตุ้นการมีส่วนร่วม มีการเคลื่อนไหว ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ขณะทำกิจกรรมครูควรให้ความใกล้ชิด และคอยแก้ไขปัญหาเฉพาะให้กับเด็ก ครูควรถ่ายทอดกิจกรรมให้กับผู้ปกครองเด็กด้วย

18 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google