งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานกิจการนิสิต StuAffSciCU@gmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานกิจการนิสิต StuAffSciCU@gmail.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานกิจการนิสิต

2 หัวข้อในการชี้แจ้ง ประกันคุณภาพ การเสนอโครงการในการของบประมาณ

3 ประกันคุณภาพ

4 ประกันคุณภาพ ประกันคุณภาพที่งานกิจการนิสิตดูแล และต้องตอบตามตัวชี้วัดต่างๆ ดังนี้ สกอ. (ตามปีการศึกษา: มิถุนายน - พฤษภาคม) สมศ. (ตามปีการศึกษา: มิถุนายน - พฤษภาคม) กพร. (SDA) (ตามปีงบประมาณ: ตุลาคม – กันยายน) KPI (ยุทธศาสตร์) (ตามปีงบประมาณ: ตุลาคม – กันยายน)

5 สกอ.แบ่งออกเป็น 2 ส่วน รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับ (ภาควิชานำข้อมูลจากกิจการนิสิตไปใช้ตอบประกันคุณภาพของตนเอง) 2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 3.1 ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 6.1 ระบบและกลไกการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อมูลพื้นฐาน (CDS) (ภาควิชานำส่งข้อมูลให้กิจการนิสิตเป็นช่วงไตรมาส) ข้อมูลอาจารย์ บุคลลากร และนิสิตที่ได้รับรางวัล ข้อมูลกิจกรรมประจำปีการศึกษา ข้อมูลคุณภาพบัณฑิต: การประกอบอาชีพ, ความพึงพอใจในสถานประกอบการ, ฯลฯ (ข้อมูลจากทางสำนักงานแผนและคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

6 สมศ. ข้อมูลใช้ร่วมกับการประกันคุณภาพของ สกอ. ในรูปแบบของ SAR

7 กพร. (SDA) ข้อมูลพื้นฐาน (ภาควิชานำส่งข้อมูลให้กิจการนิสิตเป็นช่วงไตรมาส) ข้อมูลแผนประจำปี (ส่งครั้งเดียว ประมาณช่วงเดือนสิงหาคม) ข้อมูลผลประจำปี (ส่งเป็นไตรมาส)

8 KPI (ยุทธศาสตร์) ข้อมูลพื้นฐาน (ภาควิชานำส่งข้อมูลให้กิจการนิสิตเป็นช่วงไตรมาส) ข้อมูลแผนประจำปี (ส่งครั้งเดียว ประมาณช่วงเดือนสิงหาคม) ข้อมูลผลประจำปี (ส่งเป็นไตรมาส)

9 ความร่วมมือจากภาควิชา
กิจการนิสิตขอความร่วมมือจากภาควิชาโดยให้ส่งข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลแผนกิจกรรม (ส่งครั้งเดียวประมาณเดือนสิงหาคม) ตามเอกสารประกอบ 1 ข้อมูลที่ภาควิชานำส่งข้อมูลให้กิจการนิสิตทุกไตรมาส สรุปกิจกรรม ลงในเอกสารประกอบ 1.1 พร้อมแนบสำเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติ สรุปผลการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม (เอกสารประกอบ 1.2) ต้องสอดคล้องกับโครงการที่ได้รับการอนุมัติ และรูปภาพการจัดกิจกรรม แบบกรอกข้อมูลระบบทะเบียนกิจกรรม (AT) (เอกสารประกอบ 1.3) ต้องสอดคล้องกับจำนวนที่สรุปมาในเอกสารประกอบ 1.2 (มีข้อมูลรายชื่ออาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม) หากไม่สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ขอให้แนบใบเซ็นชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมมาด้วย สรุปข้อมูลการได้รับรางวัลของอาจารย์ บุคลากร และนิสิต ลงในเอกสารประกอบ 2.1, 2.2 และ 2.3 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการได้รับรางวัล เช่น เกียรติบัตร, ประกาศการได้รับรางวัล แจกและรวบรวมแบบสอบถามจากทางงานกิจการนิสิต

10 ประโยชน์ที่ภาควิชาจะได้รับ
เมื่อกิจการนิสิตทำข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะส่งข้อมูลกลับไปยังภาควิชา เพื่อให้ภาควิชาสามารถนำไปใช้ในการตอบประกันคุณภาพของแต่ละภาควิชาต่อไป แบบสอบถามที่ได้กลับมาจากทางภาควิชา กิจการนิสิตจะทำการสรุปและส่งข้อมูลให้แต่ละภาควิชา เพื่อให้แต่ละภาควิชาสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ กิจการนิสิตจะเก็บข้อมูลไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำรองให้แก่ภาควิชา

11 การเสนอโครงงานเพื่อของบประมาณ

12 งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม
งบประมาณสนัสนุนกิจกรรมแยกออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ งบประมาณสนับสนุนจากภาควิชา งบประมาณสนับสนุนจากงานกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อกิจการนิสิตสำหรับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสร้างจิตอาสา งบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน งบประมาณสนับสนุนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม

13 รูปแบบโครงการ ประเภทโครงการที่สามารถขอใช้งบประมาณสนับสนุนจากงานกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (10,000 บาท/โครงการ) เป็นกิจกรรม/โครงการ ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนานิสิตปริญญาตรี โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการต้องเป็นการพัฒนานิสิตตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ซึ่งมีลักษณะดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ เช่น ทักษะด้านภาษา ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะทางด้านกีฬา กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบ 1

14 รูปแบบโครงการ(ต่อ) ประเภทโครงการที่สามารถขอใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อกิจการนิสิตสำหรับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสร้างจิตอาสา (จากสำนักบริหารงานกิจการนิสิต จุฬาฯ) เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินรายวิชาที่มี การลงทะเบียนเรียน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะอาสาสมัครโดยไม่หวังค่าตอบแทน เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและประเทศชาติ เป็นกิจกรรมที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมและกฎหมาย เป็นกิจกรรมที่ค้างคืนหรือไม่มีการค้างคืน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบ 1

15 การเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ
ให้ทำโครงการพร้อมบันทึกข้อความ ลงในเอกสารประกอบ 2 ส่งบันทึกข้อความ พร้อมโครงการที่หัวหน้าภาควิชา ลงนามเรียบร้อยแล้วมายัง กิจการนิสิต กิจการนิสิตจะแจ้งผลการอนุมัติงบประมาณกลับไปยังภาควิชา งบประมาณสนับสนุนจากงานกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากคณบดีพิจารณาอนุมัติ งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อกิจการนิสิตสำหรับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสร้างจิตอาสา หลังจากทางมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้ว โดยให้แต่ละภาควิชาสำรองจ่ายงบประมาณทั้ง 2 ส่วนนี้ไปก่อน แต่โครงการจะต้องได้รับอนุมัติแล้ว

16 การสรุปโครงการที่ของบประมาณ
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ให้ภาควิชาดำเนินการส่งบันทึกข้อความ ที่จัดทำลงในเอกสารประกอบ 3 พร้อมทั้ง ใบเสร็จรับเงินทั้งหมด (ไม่ต้องปั๊มจ่ายแล้ว หรือกระทำการใดๆ บนใบเสร็จรับเงิน แต่ต้องตรวจดูความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตามระเบียบของคณะ โดยออกใบเสร็จในนาม “คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”) สรุปผลการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม เอกสารประกอบ 4.1 (รูปแบบเหมือนเอกสารประกอบ 1.2 ของการตอบข้อมูลประกันคุณภาพ สามารถใช้ร่วมกันได้) แบบกรอกข้อมูลระบบทะเบียนกิจกรรม (AT) (เอกสารประกอบ 4.2 เพื่อลงข้อมูลระบบทะเบียนกิจกรรม (รูปแบบเหมือนเอกสารประกอบ 1.3 ของการตอบข้อมูลประกันคุณภาพ) ใบเซ็นชื่อเข้าร่วมกิจกรรม (เพื่อเป็นเอกสารประกอบการเบิก) รูปถ่ายของกิจกรรม (เพื่อเป็นเอกสารประกอบประกันคุณภาพและรายงานประจำปี)

17 StuAffSciCU@gmail.com หมายเหตุ http://goo.gl/ycKdO
ข้อมูลที่จัดทำลงในไฟล์เอกสารประกอบทั้งหมด ในส่วนของประกันคุณภาพ และในส่วนของโครงการ ให้จัดทำเป็นรูปแบบเอกสารส่งมายังงานกิจการนิสิต และส่งเป็นรูปแบบไฟล์เอกสารมายัง กลางของกิจการนิสิต สามารถ Download เอกสารประกอบทั้งหมดได้ที่


ดาวน์โหลด ppt งานกิจการนิสิต StuAffSciCU@gmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google