งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มอบนโยบายการ บริหารงาน กระทรวงคมนาคม 5 พฤศจิกายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มอบนโยบายการ บริหารงาน กระทรวงคมนาคม 5 พฤศจิกายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มอบนโยบายการ บริหารงาน กระทรวงคมนาคม 5 พฤศจิกายน 2555

2

3 นโยบายในการบริหารราชการกระทรวงคมนาคม

4 โปร่งใส รอบคอบ ยุติธรรม

5 กรมทางหลวงชนบท ( ทช.)

6 Missing Link

7 กรมทางหลวงชนบท

8 ยุทธศาสตร์ขันน๊อต High light ถนนป้องกันน้ำท่วม (Logistics route) ต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ถึง ถนน ทล 346 การแก้ไขปัญหาการจราจร Connectivity Missing link ประเมินผู้รับจ้าง วิทยุหมอทาง อุบัติเหตุขณะ ก่อสร้าง ถนนไร้ฝุ่น สะพาน นนทบุรี ราชพฤกษ์ - กาญจนา ภิเษก

9 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

10 1. ให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เกิดการ แปลงนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ 2. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมใหม่ สนับสนุนภารกิจหลักเพื่อแก้ไข ปัญหาและเกิดประโยชน์ต่อ หน่วยงานและประชาชน โดย หน่วยงานสามารถนำเสนอแนวคิด ใหม่ๆ ในการดำเนินการได้ 3. ให้ความสำคัญกับ Power of Now โดยให้มีการดำเนินโครงการ / กิจกรรมโดยไม่ล่าช้า

11 พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ ศรี พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงคมนาคม

12 เป้าหมายนโยบายด้านพัฒนามุ่งเน้นในสองมิติ กล่าวคือ - พัฒนาระบบคมนาคม เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประเทศ เช่น การลดต้นทุน โลจิสติกส์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง หรือการ แก้ปัญหาการจราจรอย่างยั่งยืนใน กทม. และเมืองหลัก เพื่อลดการใช้พลังงานของประเทศ - พัฒนาระบบคมนาคม เพื่อสร้างรายได้ของประเทศ เช่น การสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) ของการ ขนส่งทางบก น้ำ อากาศทั้งภายในประเทศและระหว่าง ประเทศในภูมิภาคเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางใน การขนส่งทั้งคนและสินค้า สามารถอำนวยความ สะดวกแก่ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้ง เป็นการเตรียมการรองรับ การมาถึงของประชาคม เศรษฐกิจอาเชียน ในอีกสามปีข้างหน้า

13 นโยบายการดำเนินงานร่วมกันในส่วนต่างๆ - เน้นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ งาน / โครงการของกระทรวงคมนาคม เพื่อให้เกิดโปร่งใสในการดำเนินงาน และ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ควบคู่ไปกับ การใช้หลัก คุณธรรมในการบริหารงาน / บุคลากร ของ หน่วยงาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจใน การทำงานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ในสังกัด คค. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และการ เตรียมความพร้อมในการรองรับ AEC


ดาวน์โหลด ppt มอบนโยบายการ บริหารงาน กระทรวงคมนาคม 5 พฤศจิกายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google