งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนการดำเนินงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ประจำปี 2558

2 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเกษตรกรและประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 2. เพื่อให้งานส่งเสริมการเกษตรเกิดประสิทธิผลครอบคลุมเป้าหมายได้ตรงประเด็นและยั่งยืน เป้าหมาย สำนักงานเกษตรอำเภอ 882 อำเภอ 77 จังหวัด

3 องค์ประกอบ Smart Office 4 มิติ

4

5

6

7

8

9

10 กิจกรรมการดำเนินงาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เตรียมความพร้อมการดำเนินงาน สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ปี 2558 3. บริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office

11 สำนักงานเกษตรอำเภอ 882 อำเภอ
แนวทางการดำเนินงาน สำนักงานเกษตรอำเภอ 882 อำเภอ อำเภอ 767 อำเภอ (เริ่ม ปี 2558) (ต่อเนื่องจากปี 2557) 20 อำเภอ 747 อำเภอ 1. พัฒนาการให้บริการ 2. เป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา แนะนำ 3. ประชาสัมพันธ์ 4. ถอดองค์ความรู้เกษตรกร 5. รายงานผลการดำเนินงาน 1.ปรับปรุงอาคาร ตามแบบ ก หรือ ข (งบ 500,000) ข้อ 2-8 ดำเนินการเหมือน 747 อำเภอ 1. ปรับปรุงสถานที่ 2. จัดหาครุภัณฑ์ 7 รายการ 3. ติดตั้งระบบและเครือข่าย 4. จัดระบบการให้บริการ 5. ชี้แจงทำความเข้าใจ 6. ประชาสัมพันธ์ 7. ถอดองค์ความรู้เกษตรกร 8. รายงานผลการดำเนินงาน

12 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 7 รายการ
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 7 รายการ 1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 2. เดินสายสัญญาณ 3. จอภาพ 4. เครื่องอ่านบัตร 5. เครื่องอ่าน 6. กล้อง Web Camera 7. อุปกรณ์แยกสัญญาณ

13 สำนักงานเกษตรจังหวัด
1.ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่อง Smart Office 2.ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมารับบริการ 3.สนับสนุนให้อำเภอสามารถให้บริการได้ 4.สนับสนุนการถอดองค์ความรู้เกษตรกร 5.เป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา 6.รายงานผลการดำเนินงานตามลำดับชั้น

14 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
1. เป็นแกนหลักสนับสนุนให้ทุกอำเภอสามารถขับเคลื่อน การดำเนินงาน Smart Office 2. สนับสนุนด้านวิชาการ 3. เป็นพี่เลี้ยง ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 4. จัดสัมมนาและเป็นวิทยากรกระบวนการ 5. ชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง Smart Office 6. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมารับบริการ 7. ถอดบทเรียน Smart Office ที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) 8. สนับสนุนการถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ 9. รายงานผลการดำเนินงานตามลำดับชั้น

15 OUTPUT OUTCOME รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office
2. รายงานการถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ จำนวน 882 อำเภอ 3. รายงานรูปแบบในการพัฒนาสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) จำนวน 9 อำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ให้บริการ ด้านการเกษตรแบบ (One Stop Service) แก่เกษตรกรได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

16 1,018 ศูนย์

17 ประเด็นเน้นย้ำ ระบบการรายงาน
ในปี 2558 พัฒนาและใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบ help เพื่อเชื่อมโยงการทำงานในทุกระดับ โดยเน้นข้อมูลที่มีคุณภาพ รวมถึงเน้นการให้บริการของอำเภอในรูปแบบ Smart Office ให้นำ IT มาใช้ในการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วแก่ผู้รับบริการ ขอความร่วมมือจังหวัดได้กำชับให้ทุกอำเภอ รายงานข้อมูลการให้บริการในระบบ help เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการ

18 การเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์ดำรงธรรม

19 ทีมอำนวยการและทีมสนับสนุน

20 ทีมอำนวยการ นายไพรัช หวังดี นายสำราญ สาราบรรณ์ นายไกวัล กล้าแข็ง
นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ นายสำราญ สาราบรรณ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร นายไกวัล กล้าแข็ง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21 ทีมสนับสนุน เขต 1 , 2 นายวิชัย บุญเย็น เขต 3 นางสุมาลี ชิณวงศ์ เขต 4
นายวิชัย บุญเย็น เขต 3 นางสุมาลี ชิณวงศ์ เขต 4 ว่าที่ ร.ต. นรินทร์ แขมพิมาย เขต 5 , 9 นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ์ เขต 6 นางภัคกัญญา โสมภีร์ เขต 7 นางสาวศิรินทิพย์ บุษราคัมวดี เขต 8 นางสาววิจิตรา มหาอุตม์

22 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
ติดต่อผู้ประสานงาน กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร โทร โทรสาร อีเมล์ : LINE : Smart Office

23 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้ประสานงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร./โทรสาร , อีเมล์ : LINE : Smart Office

24 ช่องทางติดต่อผ่าน LINE


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google