งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มรรค : ธรรมที่ควรเจริญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มรรค : ธรรมที่ควรเจริญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มรรค : ธรรมที่ควรเจริญ
ข้อปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์หรือทำให้ทุกข์หมดสิ้นไปมี 8 ประการ เน้นให้ปฏิบัติโดยยึดทางสายกลาง

2

3 สารณียธรรม 6 เพื่อความสามัคคีของหมู่คณะ เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม
เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา ทิฏฐิสามัญญตา

4 ความสำคัญของ สารณียธรรม 6
ลดปัญหาความขัดแย้งทะเลาะวิวาท และแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน

5 ทศพิธราชธรรม คุณธรรมของพระราชาผู้ครองแผ่นดิน
ทศพิธราชธรรม คุณธรรมของพระราชาผู้ครองแผ่นดิน 6. ตบะ ความแผดเผากิเลส 7. อักโกรธะ ความไม่โกรธ 8. อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน 9. ขันติ ความอดทน 10. อวิโรธนะ ความไม่ประพฤติ ผิดจากทำนองคลองธรรม ทาน การให้ ศีล ความประพฤติดีงาม บริจาค การเสียสละความสุข อาชวะ ความซื่อตรง มัทวะ ความอ่อนโยน

6 วิปัสสนาญาณ 9 ญาณที่รู้และเห็นว่าทุกสิ่งมีเกิดย่อมมีดับ
ความรู้ที่ทำให้เกิดการเห็นแจ้ง ญาณที่รู้และเห็นว่าทุกสิ่งมีเกิดย่อมมีดับ ญาณที่เห็นว่าสังขารทั้งปวงจะต้องแตกสลาย ญาณที่เห็นว่าสังขารเป็นของน่ากลัว ญาณที่เห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นโทษ และเต็มไปด้วยความทุกข์ ญาณที่เห็นสังขารว่าเป็นความน่าเบื่อหน่าย ไม่เพลิดเพลิน ไม่ติดใจ ญาณที่เกดความปรารถนาจะพ้นไปจากสังขารนั้น ญาณที่พิจารณาแสวงหาวิถีทางปลดเปลื้องสังขารนั้น ญาณที่วางใจเป็นกลางต่อสังขาร ไม่ยินดียินร้ายต่อสังขารนั้น ญาณที่หยั่งรู้และเข้าใจหลักอริยสัจ 4

7 มงคล 38 ธรรมที่นำความสุขความ เจริญมาสู่ผู้ปฏิบัติ ความเพียรเผากิเลส
ประพฤติพรหมจรรย์ การเห็นอริยสัจ การบรรลุนิพพาน

8 ความเพียรเผากิเลส มงคลที่ 31 “ตโป จ” – การบำเพ็ญตบะ
มงคลที่ 31 “ตโป จ” – การบำเพ็ญตบะ เป็นการทำให้กิเลส อกุศล หรือสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงหมดสิ้นไปจากตัวเรา

9 คุณธรรมที่ได้ชื่อว่าเป็นตบะ ช่วยเผากิเลส 7 ข้อ คือ
คุณธรรมที่ได้ชื่อว่าเป็นตบะ ช่วยเผากิเลส 7 ข้อ คือ ขันติ ทาน ศีล เมตตา 5. ปัญญา 6. ธุดงควัตร 7. อินทรียสังฆ์

10 การประพฤติพรหมจรรย์ 1. การให้ทาน (ทาน)
2. ช่วยเหลือทำกิจธุระ (เวยยาวัจจะ) 3. รักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์ (ศีล) 4. แผ่เมตตา (อัปปมัญญา) 5. ยินดีในคู่ครองของตน (สทารสันโดษ) 6. งดเว้นการเสพเมถุนหรือการร่วม ประเวณี (เมถุนวิรัติ) 7. มีความเพียรพยายาม (วิริยะ) 8. รักษาอุโบสถศีล 8 ประการ (อุโบสถ) 9. ปฏิบัติอริยมรรค (อริยมรรค) 10. มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา (ศาสนา) 11. บำเพ็ญสมณธรรม (สมณธรรม)

11 การเห็นอริยสัจ มงคลที่ 38
1. ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ 2. ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 3. การปฏิบัติให้เห็นอริยสัจ ด้วยญาณ 3 คือสัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ 4. เห็นอริยสัจด้วย ญาณ 3 ถือเป็นมงคลชีวิต

12 การบรรลุนิพพาน มงคลที่ 34
การบรรลุนิพพาน หมายถึง การทำนิพพานให้แจ้ง เป็นสภาวะจิตที่มีความสุข ปราศจากโลภ โกรธ หลง ไม่ยึดมั่นถือมั่น เป็นมงคลสูงสุดของชีวิต 2. การปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพาน 2.1 การปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา 2.2 การปฏิบัติ “วิปัสสนาญาณ” 9 ประการ


ดาวน์โหลด ppt มรรค : ธรรมที่ควรเจริญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google