งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. หมวก ( หมวกปีกกว้าง หรือหมวกทรงอ่อน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. หมวก ( หมวกปีกกว้าง หรือหมวกทรงอ่อน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. หมวก ( หมวกปีกกว้าง หรือหมวกทรงอ่อน )
เครื่องแบบลูกเสือ 1. หมวก ( หมวกปีกกว้าง หรือหมวกทรงอ่อน ) 2. ผ้าผูกคอ ( สีตามเขตการศึกษาเดิม ) 3. เสื้อ ( สีกากี แขนสั้น ) 4. กางเกง ( สีกากี ) 5. เข็มขัด (หนังสีน้ำตาล) 6. ถุงเท้า ( สีกากี พับใต้เข่า ) 7. รองเท้า (หนังหรือผ้าใบสีน้ำตาล หุ้มส้น )

3 เครื่องประกอบเครื่องแบบ
1. ตราคณะลูกเสือแห่งชาติ 2. เครื่องหมายจังหวัด 3. ห่วงสวมผ้าผูกคอ (Woggle) 4. สายนกหวีด หรือสาย Bead 5. เครื่องหมายตำแหน่ง 6. เครื่องหมายสังกัด อื่น ๆ เช่น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เข็มลูกเสือสดุดี เข็มลูกเสือสรรเสริญฯ และเครื่องหมายที่หน่วยงานอื่นมอบให้ โดยกฎหรือระเบียบที่กำหนด และมีหนังสือรับรองเป็นสำคัญ

4 โอกาสในการแต่งเครื่องแบบ
1. ฝึกอบรมลูกเสือภายในกองหรือร่วมในคณะผู้ให้การฝึกอบรม 2. ควบคุมลูกเสือออกไปนอกสถานที่ เสมือนฑูตทางการลูกเสือ 3. พิธีการลูกเสือประจำปี 4. โอกาสอื่น ๆ ซึ่งได้ระบุและสั่งการเป็นคราว ๆ ไป

5 ประโยชน์ของเครื่องแบบ
เป็นสื่อแห่งมิตรภาพ ไม่เลือกชาติ ศาสนา ชั้นวรรณะ 2. แสดงความเป็นพี่น้องลูกเสือกันทั่วโลก 3. บ่งบอกลักษณะนิสัยใจคอ 4. เตือนให้เกิดความสำรวม

6 เครื่องหมายตำแหน่ง

7 พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

8 ประธาน ,รองประธาน , กรรมการแห่งคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
สภานายก , อุปนายก , กรรมการ , สภานายกกิตติมศักดิ์ , อุปนายกกิตติมศักดิ์ , และกรรมการกิตติมศักดิ์แห่งสภาลูกเสือแห่งชาติ ประธาน ,รองประธาน , กรรมการแห่งคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้อำนวยการใหญ่ , รองผู้อำนวยการใหญ่ , ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ , ผู้ตรวจการใหญ่พิเศษ , ผู้ตรวจการใหญ่ , รองผู้ตรวจการใหญ่ , กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ , ผู้ตรวจการลูกเสือ , รองผู้ตรวจการ , ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงาน คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

9 ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด , รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด ,
ผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด , รองผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด , ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด ,กรรมการลูกเสือจังหวัด , กรรมการพิเศษลูกเสือประจำจังหวัด

10 ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน , รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน
ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน , รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน

11 ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ

12 รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ

13 ผู้กำกับลูกเสือสำรอง

14 รองผู้กำกับลูกเสือสำรอง

15 ผู้กำกับลูกเสือสามัญ

16 รองผู้กำกับลูกเสือสามัญ

17 ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

18 รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

19 ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ

20 รองผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ

21 ผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอ , รองผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอ ,
ผู้ตรวจการลูกเสืออำเภอ , รองผู้ตรวจการลูกเสืออำเภอ , ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสืออำเภอ ,กรรมการลูกเสืออำเภอ , กรรมการพิเศษลูกเสือประจำอำเภอ

22 เจ้าหน้าที่ลูกเสือในสำนักงานคณะกรรมการ บริหารลูกเสือแห่งชาติ

23 เจ้าหน้าที่ลูกเสือในสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด
เจ้าหน้าที่ลูกเสือในสำนักงานคณะกรรมการลูกเสืออำเภอ

24 สวัสดี

25

26

27

28


ดาวน์โหลด ppt 1. หมวก ( หมวกปีกกว้าง หรือหมวกทรงอ่อน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google