งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อการ อภิปราย กระบวนการจัดทำแผน ชุมชนและการขับเคลื่อน การดำเนินงาน สู่ชุมชน กระบวนการจัดทำแผน ชุมชนและการขับเคลื่อน การดำเนินงาน สู่ชุมชน 9 สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อการ อภิปราย กระบวนการจัดทำแผน ชุมชนและการขับเคลื่อน การดำเนินงาน สู่ชุมชน กระบวนการจัดทำแผน ชุมชนและการขับเคลื่อน การดำเนินงาน สู่ชุมชน 9 สิงหาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อการ อภิปราย กระบวนการจัดทำแผน ชุมชนและการขับเคลื่อน การดำเนินงาน สู่ชุมชน กระบวนการจัดทำแผน ชุมชนและการขับเคลื่อน การดำเนินงาน สู่ชุมชน 9 สิงหาคม 2555

2 1. การจัดทำแผนเป็น ภารกิจหนึ่งของ ศูนย์ปราชญ์ เพื่อขอรับ การสนับสนุน 2. แผนชุมชน คือ การ พัฒนาที่สามรถ พลิกฟื้นวิถีชุมชน เป็น รากฐานทำให้ ชุมชนเข้มแข็ง 3. เสาหลักของชุมชนควร ประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน และ ศูนย์ปราชญ์ แนวคิดเรื่องแผน ชุมชน

3 ผู้ร่วม อภิปราย 1. ท่านพระมหาสุภาพ พุทธวิริโย ศูนย์พัฒนาคุณธรรม จ. กาฬสินธุ์ 2. ไพรัตน์ ชื่นศรี ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ จ. บุรีรัมย์ 3. อดิศร เหล่าสะพาน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จ. มหาสารคาม 4. สุภัทรชัย หันจรัส ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูภูมิไท กาฬสินธุ์ ดำเนินการอภิปราย อาจารย์สมพงษ์ เอี่ยมวิ ริยาวัฒน์

4 ประเด็นการอภิปราย 1. ทัศนะคติที่มีต่อแผน ซึ่งดำเนินการ โดยภาครัฐ ในอดีต 2. เมื่อต้องจัดทำแผน ท่านมีกลยุทธ์ อย่างไรในการ ดำเนินการ 3. การจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมของ ชุมชน เป็นเพียง วาทะกรรม หรือ เป็นเป้าประสงค์ 4. การขับเคลื่อนแผนสู่ชุมชน เป็น บทบาทหน้าที่ ของใคร และประสบปัญหาอะไรบ้าง

5 แผนชุมชนในมิติของ ผู้ดำเนินการอภิปราย 1. ต้องส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักคิดค้น ปัญหาของตนเอง 2. หาทางแก้ไขด้วยตนเอง 3. ต้องทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4. โดยพึ่งพาปัจจัยภายในมากกว่า ปัจจัยภายนอก 5. แผนชุมชนควรกำหนดตัวชี้วัดใน แต่ละกิจกรรม เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข

6


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อการ อภิปราย กระบวนการจัดทำแผน ชุมชนและการขับเคลื่อน การดำเนินงาน สู่ชุมชน กระบวนการจัดทำแผน ชุมชนและการขับเคลื่อน การดำเนินงาน สู่ชุมชน 9 สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google