งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ก่อนและหลัง การประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด) พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ก่อนและหลัง การประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด) พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ก่อนและหลัง การประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด) พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พฤษภาคม 2546

2 วัตถุประสงค์  รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนก่อนและ หลังการประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อ เอาชนะยาเสพติดเกี่ยวกับ Hสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในชุมชน Hการดำเนินงาน และปราบปรามยาเสพติด Hความคิดเห็นของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ Hการมีส่วนร่วมของประชาชน และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็น แนวทางในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนการดำเนินงาน แก้ไขปัญหายาเสพติด

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ แผนการสุ่มตัวอย่าง Stratified three-stage sampling มีจำนวน ประชากรที่ตกเป็นตัวอย่างในการสำรวจครั้งที่ 1 จำนวน 10,000 คน และครั้งที่ 2 จำนวน 9,300 คน คุ้มรวม ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ การเสนอผลการสำรวจ เสนอผลในระดับภาค และทั่วประเทศ ในรูปร้อยละ

4 Gใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สถิติแห่งชาติ ไปทำการสัมภาษณ์สมาชิกใน ครัวเรือนตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน  ปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ สำรวจครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 18 กุมภาพันธ์ 2546 สำรวจครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2546 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

5 ความสนใจติดตามข่าวสารเรื่องยาเสพติดของประชาชน 48.6 40.1 7.9 3.4 54.1 36.5 7.2 2.2 0 20 40 60 80 100 ก่อนแผนปฏิบัติการฯหลังแผนปฏิบัติการฯ มาก ปานกลาง น้อย ไม่สนใจ ร้อยละ

6 69.7 21.9 4.6 3.8 42.3 23.2 29.9 4.6 0 20 40 60 80 มาก ปานกลาง น้อย ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ ร้อยละ ก่อนแผนปฏิบัติการฯหลังแผนปฏิบัติการฯ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงของสถานการณ์ ปัญหายาเสพติดโดยรวม

7 การมีปัญหายาเสพติดในชุมชน 65.8 23.9 10.3 48.8 40.6 10.6 0 20 40 60 80 100 มี ไม่มี ไม่แน่ใจ/ ไม่ทราบ ร้อยละ ก่อนแผนปฏิบัติการฯหลังแผนปฏิบัติการฯ

8 ความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติด ในชุมชน * ความสามารถในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน * 10.1 22.9 25.0 7.8 3.6 13.2 25.8 6.2 53.0 13.6 33.4 53.4 14.0 32.6 แก้ไขได้ แก้ไขไม่ได้ ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ มาก ปานกลาง น้อย ไม่แน่ใจ/ ไม่ทราบ ก่อนแผนปฏิบัติการฯหลังแผนปฏิบัติการฯ ก่อนแผนปฏิบัติการฯหลังแผนปฏิบัติการฯ * ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ที่ระบุว่าในชุมชนมีปัญหายาเสพติด 0 10 20 30 40 0 20 40 60 80 ร้อยละ

9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในชุมชน 77.7 65.1 76.6 81.3 83.1 73.7 22.3 34.9 23.4 18.7 16.9 26.3 0 20 40 60 80 100 ทั่วประเทศกทม.กลางเหนือต.อ.นใต้ มี ไม่มี ร้อยละ ภาค หมายเหตุ : สำรวจหลังแผนปฎิบัติการฯ เท่านั้น

10 ปลอดภัย ไม่ปลอดภัย ความมั่นใจในความปลอดภัยการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด การแจ้งเบาะแสทางตู้ ปณ. 1234 (ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) 82.2 17.8 81.3 18.7 81.3 18.7 85.2 14.8 83.3 16.7 77.6 22.4 0 20 40 60 80 100 ทั่วประเทศกทม.กลางเหนือต.อ.นใต้ 21.9 32.7 31.4 27.5 31.9 14.2 26.4 0 10 20 30 40 50 ก่อนแผนปฏิบัติการฯหลังแผนปฏิบัติการฯ ความมั่นใจการดูแลความปลอดภัย จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาก ปานกลาง น้อย ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ 14.0 ร้อยละ

11 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในการแก้ไข ปัญหายาเสพติดของรัฐบาล 36.1 43.0 15.2 5.7 66.6 28.1 3.3 2.0 0 20 40 60 80 มาก ปานกลาง น้อย ไม่ได้ผล/ ไม่แน่ใจ ร้อยละ ก่อนแผนปฏิบัติการฯหลังแผนปฏิบัติการฯ

12 การติดตาม และให้ความสนใจปัญหายาเสพติดในชุมชน ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 25.5 43.0 22.6 8.9 46.5 36.3 9.3 7.9 0 10 20 30 40 50 มาก ปานกลาง น้อย ไม่แน่ใจ/ ไม่ทราบ ร้อยละ ก่อนแผนปฏิบัติการฯหลังแผนปฏิบัติการฯ

13 การประสานงานและร่วมกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดในชุมชนของหน่วยงานของรัฐ 26.1 44.2 19.9 9.8 48.1 36.3 7.6 8.0 0 10 20 30 40 50 มาก ปานกลาง น้อย ไม่แน่ใจ/ ไม่ทราบ ร้อยละ ก่อนแผนปฏิบัติการฯหลังแผนปฏิบัติการฯ

14 ความมั่นใจของประชาชนต่อแผนการปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด 46.2 36.3 6.3 11.2 62.0 29.4 4.2 4.4 0 20 40 60 80 100 มาก ปานกลาง น้อย ไม่แน่ใจ/ ไม่ทราบ ร้อยละ ก่อนแผนปฏิบัติการฯหลังแผนปฏิบัติการฯ

15 ความพอใจของประชาชนต่อแนวทางการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ก่อนฯ 20 40 60 80 100 หลังฯ 0 1 2 3 4 ก่อนฯ หลังฯ ก่อนฯ หลังฯ ก่อนฯ หลังฯ ก่อนฯ หลังฯ 1. ป้องกันการแพร่ระบาดและลดความรุนแรงของปัญหาในชุมชน 2. รณรงค์รวมพลังประชาชนในการแก้ปัญหา 3. แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 4. ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้ได้รับการบำบัดฯ 5. ปราบปราม/ทำลายขบวนการค้ายาเสพติด 5 ร้อยละ แนวทางการดำเนินงาน 48.3 67.9 35.8 25.9 14.2 4.8 ไม่มีความเห็น น้อย ปานกลาง มาก 36.6 57.6 39.7 55.4 36.4 52.3 36.2 53.1 47.9 36.8 46.7 38.5 45.0 37.8 46.0 37.2 13.6 4.7 12.0 5.1 16.5 8.3 15.2 7.8

16 ก่อนฯ 20 40 60 80 100 ไม่มีความเห็น น้อย ปานกลาง มาก หลังฯ 0 6 7 8 ก่อนฯ หลังฯ ก่อนฯ หลังฯ 6. สกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน 7. ปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานแก้ปัญหายาเสพติด 40.4 52.3 32.8 45.6 37.3 51.3 53.1 66.9 40.6 35.2 45.5 39.9 41.6 35.4 33.2 25.2 15.7 9.2 17.4 10.5 16.5 10.411.2 6.5 ก่อนฯ หลังฯ 9 ความพอใจของประชาชนต่อแนวทางการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ (ต่อ) แนวทางการดำเนินงาน 8. ให้ผู้เสพฯได้รับการบำบัด และไม่ถูกดำเนินคดี 9. เข้มงวดใช้กฏหมายลงโทษ/ริบทรัพย์ ร้อยละ

17 45.1 38.6 11.1 5.2 45.0 38.3 11.3 5.4 0 10 20 30 40 50 มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีความเห็น คณะกรรมการเพื่อติดตาม การให้ความคุ้มครองผู้ให้ความร่วมมือ คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หมายเหตุ : สำรวจหลังแผนปฏิบัติการฯ เท่านั้น ความพอใจของประชาชนต่อแนวทางการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ (ต่อ) ร้อยละ

18 ความพร้อมของประชาชนในการเข้าร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน 76.8 7.2 16.0 76.6 9.6 13.8 0 20 40 60 80 100 พร้อม ไม่พร้อม ไม่แน่ใจ/ ไม่ทราบ ร้อยละ ก่อนแผนปฏิบัติการฯหลังแผนปฏิบัติการฯ

19 การรวมกลุ่ม/จัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดในชุมชน 63.0 18.7 18.3 35.4 36.6 28.0 51.1 23.3 25.6 73.8 12.7 13.5 75.9 11.5 12.6 64.4 18.5 17.1 ทั่วประเทศกทม.กลางเหนือต.อ.นใต้ ไม่แน่ใจ/ ไม่ทราบ ไม่มี มี 0 20 40 60 80 100 ร้อยละ ภาค

20 ข้อเสนอแนะกิจกรรม/แนวทางที่ทำให้ชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน แนวทาง หมาย เหตุ R ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ รวม 100.0 60.2 ผู้แสดงความคิดเห็น R ผู้ไม่แสดงความคิดเห็น 39.8 29.2 9.2 9.9 10.0 13.2 8.2 7.5 อบรมความรู้เรื่องยา เสพติด รณรงค์ / ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและการแก้ไข ปัญหายาเสพติด ให้ความคุ้มครอง / รางวัลนำจับแก่ผู้ แจ้งเบาะแส ให้รัฐกวาดล้างยาเสพติดอย่างจริงจังและ ต่อเนื่อง ฝึก / ส่งเสริมการประกอบอาชีพในการแก้ไข ปัญหาความยากจน ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ก่อน แผนปฏิบัติการ ฯ หลัง แผนปฏิบัติการ ฯ 100.0 68.9 31.1 33.8 12.0 10.3 11.4 10.9 8.8 8.2 5.9 ส่งเสริมการเล่น กีฬา จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 7.1


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ก่อนและหลัง การประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด) พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google