งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ความพึงพอใจของสถานศึกษาต่อ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของ ผู้สำเร็จ การศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ชื่อผู้วิจัย นางสาว เยาวลักษณ์ ดีเหลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ความพึงพอใจของสถานศึกษาต่อ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของ ผู้สำเร็จ การศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ชื่อผู้วิจัย นางสาว เยาวลักษณ์ ดีเหลือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ความพึงพอใจของสถานศึกษาต่อ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของ ผู้สำเร็จ การศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ชื่อผู้วิจัย นางสาว เยาวลักษณ์ ดีเหลือ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 นักศึกษาไม่กล้าที่จะแสดงความคิดและแสวงหา ความรู้ใหม่ มาพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน

3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานศึกษาที่มีต่อคุณสมบัติ ที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ

4 ระดับปวช. ลำดับที่สาขาวิชา ด้านที่ 1 ด้าน คุณลักษณะ ที่พึ่งประสงค์ ด้านที่ 2 ด้าน สมรรถนะ หลักและ สมรรถนะ ทั่วไป ด้านที่ 3 ด้าน สมรรถนะ วิชาชีพ รวม ค่าเฉลี่ย 1 บัญชี 4.253.984.284.17 2 คอมพิวเตอร์ 4.204.034.074.10 3 การขาย 4.144.504.524.39 4 โรงแรม 4.584.484.504.52 ค่าเฉลี่ยรวม 4.294.254.344.29

5 จากตารางของระดับปวช. แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยสถานศึกษามีความพึงพอใจกับ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ ทั่วไป และด้านสมรรถนะด้านวิชาชีพของ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ทั้ง 3 ด้าน โดยจำแนกเป็นสาขาวิชาในระดับปวช. ของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านที่มีค่าสูงสุด คือด้านที่ 3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย รวม 4.34 รองลงมาคือด้านที่ 1 ด้าน คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ มีค่าเฉลี่ยรวม 4.29 และในด้านที่ 2 ด้านสมรรถนะหลักและ สมรรถนะทั่วไปเป็นลำดับสุดท้ายมีค่าเฉลี่ย ต่ำสุดคือ 4.25

6 ลำดับที่สาขาวิชา ด้านที่ 1 ด้าน คุณลักษณ ะที่พึ่ง ประสงค์ ด้านที่ 2 ด้าน สมรรถนะ หลักและ สมรรถนะ ทั่วไป ด้านที่ 3 ด้าน สมรรถ นะ วิชาชีพ รวม ค่าเฉลี่ย 1 การตลาด 4.424.314.414.38 2 การบัญชี 4.153.983.934.02 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.213.923.894.01 4 การจัดการ 4.063.883.903.95 5 การโรงแรม 3.913.974.254.04 6 การจัดการการ ขนส่ง 4.084.264.314.22 ค่าเฉลี่ยรวม 4.144.054.114.10

7  จากตารางที่ แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ย สถานศึกษามีความพึงพอใจกับคุณลักษณะ อัน พึงประสงค์ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้าน สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ ด้านสมรรถนะด้านวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาวิชีพชั้นสูง ของโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ทั้ง 3 ด้าน โดยจำแนกเป็นสาขาวิชาใน ระดับปวส. ของ ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านที่มีค่าสูงสุดคือด้านที่ 1 ด้านคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์มีค่าเฉลี่ยรวม 4.14 รองลงมาคือด้านที่ 2 ด้านสมรรถนะหลักและ สมรรถนะทั่วไปมีค่าเฉลี่ยรวม 4.11 และ ในด้านที่ 3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพเป็นลำดับสุดท้าย มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ 4.05 

8 1. ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะช่วยพัฒนาการ ดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจ ของ ผู้รับบริการ 2. เป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เป็นที่พึง ประสงค์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

9

10


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ความพึงพอใจของสถานศึกษาต่อ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของ ผู้สำเร็จ การศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ชื่อผู้วิจัย นางสาว เยาวลักษณ์ ดีเหลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google